اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با تأکید بر آموزه‌های دینی بر تاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش آموزان

نویسندگان

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش مثبت‌اندیشی با تاکید بر آموزه‌های دینی برتاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان چهاردانگه انجام گردید. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان چهاردانگه تشکیل دادند. به منظور انتخاب آزمودنیها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15نفر) جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا شد. گروه آزمایش مدت 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای تحت آموزش مثبت‌اندیشی بر مبنای آموزه‌های‌دینی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش، پس‌آزمون اجرا گردید.پرسش‌نامه‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و فرم کوتاه رغبت‌سنج شغلی استرانگ بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که 1- بین عملکرد دو گروه در پس‌آزمون تاب‌آوری تفاوت معناداری وجود دارد .2- بین عملکرد دو گروه در پس‌آزمون رغبت‌شغلی ، تفاوت معناداری وجود دارد،.در مجموع مثبت اندیشی بر مبنای آموزه‌های دینی موجب بهبود نسبی شاخص تاب‌آوری و تغییر نسبی در رغبت‌های شغلی تحصیلی دانش‌آموزان شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان

پژوهش حاضر بمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 88-87 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، تعداد 36 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از طریق اجرای چک لیست رفتاری کمرویی بعنوان دانش آموزان کمرو شناسایی و انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه شامل 18 نفر) قرار گرفتند. سپس...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان

چکیده: این مطالعه به بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش، با بهره گیری از یک طرح تجربی دو گروهی، 30 آزمودنی دختر دانشجو از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شدند.این دانشجویان به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند.جایگزینی این دو گروه به صورت تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. داده های به دست آمده برای آزمون ...

15 صفحه اول

رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان

رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان علی علیمحمدی1 دکتر حمید شفیع زاده2 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان در سال تحصیلی 95-94 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 5774 نفر است که از این میان، با استفاده از ...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران

مقدمه: پرستاران به دلیل مواجهه با استرس های فیزیکی، روانی و هیجانی در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند که می‌تواند باعث ایجاد اختلالات جسمی, روحی و روانی برای فرد شاغل و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر فرد و جامعه گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به عنوان یک مداخله‌ی روانشناسی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان روان‌پزشکی رازی تهران می‌باشد. روش‌ها: مطالعه حاضر از...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 28

صفحات  1- 31

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023