اثربخشی برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی – رفتاری بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا

نویسندگان

  • سعید رضایی استادیار روان شناسی کودکان استثنائی دانشگاه علامه طباطبائی
  • مهسا بهمنی دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره توان‌بخشی، دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی رفتاری بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا در شهر تهران برگزار شد. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع از نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا در سال ۹۷-۹۶ در شهر تهران بود. تعداد 10 پسر 5 تا 15 سال با اختلال اتیسم عملکرد بالابودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاگذاری شدند. از نیمرخ مهارت‌های اجتماعی اتیسم (بلینی، نقل از رضایی، ۱۳۹۱) و چک‌لیست هیجانی (خودساخته) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی رفتاری در 10 جلسه ۶۰ دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی رفتاری به‌طور معناداری (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر 8 تا 12 ساله اتیسم مراکز درمانی شهر اراک در سال 1397 تشکیل دادند. در این پژوهش 16 کودک پسر اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ...

متن کامل

بررسی اثربخشی مداخله روانی-اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختلال طیف اتیسم دارای عملکرد بالا

Background: Autism spectrum disorder is a cognitive and behavioral-neural disorder. It diagnosed by three features: difficulties in social interactions, disorder in verbal and non-verbal communication and along with limited and repeated schema. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of psychosocial intervention on inhibition and emotion regulation in children with high f...

متن کامل

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر ترمیم تشخیص حالات هیجان در کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا است. روش: این مطالعه از نوع طرح­های تک‌آزمودنی است که 4 کودک دارای اتیسم با عملکرد بالا به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. هر 4 کودک، 14 جلسه انفرادی توانبخشی شناختی را دریافت کردند. ارزیابی­ها در  6 مرحله، دو هفته پیش از شروع درمان، دو هفته بع...

متن کامل

تدوین برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر کفایت اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و اختلال اتیسم عملکرد بالا

پژوهش با هدف تدوین و بررسی اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان با اختلال‌های اتیسم و اختلال یادگیری غیرکلامی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع نیمه آزمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان با اختلال های اتیسم و یادگیری که در مراکز توانبخشی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 آموزش دریافت می کنند. 20 دانش­آموزی (10کودک با اختلال اتیسم ...

متن کامل

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر ترمیم تشخیص حالات هیجان در کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا است. روش: این مطالعه از نوع طرح­های تک آزمودنی است که 4 کودک دارای اتیسم با عملکرد بالا به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. هر 4 کودک، 14 جلسه انفرادی توانبخشی شناختی را دریافت کردند. ارزیابی­ها در  6 مرحله، دو هفته پیش از شروع درمان، دو هفته بع...

متن کامل

طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا

ناتوانی در برقراری ارتباط، از جمله خصیصه­ های آشکار افراد اتیسم محسوب می­ شود. تحقیق حاضر با هدف طراحی آموزش برنامه مهارت­ های پیش­ کلامی، به منظور بهبود و افزایش مهارت ­های ارتباطی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شده است و از نوع تحقیقات آزمایشی با پیش ­آزمون، پس ­آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال اتیسم مراکز ­ویژه کودکان اتیسم شهر تهران در سال 94...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 31

صفحات  157- 176

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023