سعید رضایی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با آسیب بینایی, شنوایی و اختلال اتیسم

تحقیق حاضر با هدف؛ بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با آسیب بینایی, شنوایی و اختلال اتیسم انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز و مدارس ویژه کودکان با آسیب بینایی و شنوایی و مراکز توانبخشی اختلال اتیسم شهر تهران در سال 1395-96 بود. از بین کل مراکز؛ مدرسه نابینایان شهید محبی و خزائلی, کانون ناشنوایان تهران و مدرسه ناشنوایان نیمروز و مرکز اتیسم دوم آوریل به ...

[ 2 ] - اثربخشی برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی – رفتاری بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی برنامه مداخله‌ای بازی‌های شناختی رفتاری بر مهارت‌های اجتماعی و هیجانی کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا در شهر تهران برگزار شد. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع از نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلابه اختلال اتیسم با عملکرد بالا در سال ۹۷-۹۶ در شهر تهران بود. تعداد 10 پسر 5 تا 15 س...

[ 3 ] - طراحی برنامه مداخله‌ای توجه متمرکز و تقسیم‌شده و بررسی اثربخشی آن بر هوشبهر حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه مداخله‌ای آموزش توجه متمرکز و تقسیم‌شده بر هوشبهر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. تعداد 16 دانش‌آموز پسر و دختر 9-6 سال (8 نفر گروه آزمایشی و 8 نفر گروه گواه) تحت درمان در یکی از مدارس استثنایی ویژه اختلالات یادگیری شهر تهران به صورت تصادفی...

[ 4 ] - تدوین برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر کفایت اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و اختلال اتیسم عملکرد بالا

پژوهش با هدف تدوین و بررسی اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان با اختلال‌های اتیسم و اختلال یادگیری غیرکلامی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع نیمه آزمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان با اختلال های اتیسم و یادگیری که در مراکز توانبخشی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 آموزش دریافت می کنند. 20 دانش­آموزی (10کودک با اختلال اتیسم ...

[ 5 ] - طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی(SCT)، و بررسی اثربخشی آن بر توانایی و مهارت‌های تشخیص، درک و ابراز حالات هیجانی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا (HFA)

  آسیب جدی در شناخت اجتماعی و مشکلات هیجانی به عنوان ویژگی‌های آشکار افراد اتیستیک بویژه اتیستیک با عملکرد بالا، محسوب می‌شوند. نقایص شناختی-اجتماعی؛ مجموع مشکلاتی در درک حالات و عواطف خود و دیگری است و نقص در کارکرد اجتماعی؛ مشکل در شروع، ایجاد، حفظ و توسعه روابط اجتماعی مثبت و سازنده است و به عبارتی، نقص در تعامل با دیگران است. چنین نقایصی در طی دوران کودکی ظهور و تا بزرگ‌سالی می‌مانند. تحقیق...

[ 6 ] - نقش مهارت‌های حرکتی در پیش‌بینی مهارت اجتماعی و رفتار چالشی (تکراری) کودکان با اختلال طیف اتیسم

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای چالشی کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شده‌است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ کودکان پسر با اختلال مراکز ویژۀ اتیسم شهر تهران در سال 1396- 1395 است. از کل جامعۀ هدف، تعداد 50 پسر با اختلال طیف اتیسم در دامنۀ سنی 5 تا 14 سال به عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری خوشه تصادفی شدند....

[ 7 ] - طراحی برنامه مهارت‌های ذهن خوانی و بررسی اثربخشی آن بر بهره همدلی و بهره نظام مندی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا

مقدمه: درک و تفسیر حالات ذهنی و روانی دیگران, قابلیت وظرفیت شناختی- اجتماعی مهمی است که ظرفیت تعامل و مهارتهای ارتباطی را متأثر می‌کند و این تأثیر مبتنی بر ابراز احساسات و همدلی با دیگران است، از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه مهارت‌های ذهن خوانی و تأثیر آن بر بهره همدلی و نظامندی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر به لحاظ گرداوری از توع تحقیقات آ...

[ 8 ] - Internet Dependence and Sensation Seeking in Youth With Moderate Cerebral Palsy

Objectives: The present study examined excessive internet use of youths with moderate Cerebral Palsy (CP) and their psychological states in Sensation Seeking (SS).  Methods: This study followed descriptive and correlation research design. Individuals aged 15 to 25 years with CP who were referred to Tehran rehabilitation centers were considered in the study. The study sample (n=150) was ra...

[ 9 ] - Sensation Seeking and Social SkillsinChildren with Autism Disorderand Down-Syndrome

Objective: The present study was carried out to study the relationship between sensation seeking and social skills in two groups of school age patients Down-Syndrome (DS) and Autism Disorder (DS).  Methods: This is a descriptive-analytic and correlation study in which all participants were of primary school age (10 to 13 years) with Down-Syndrome and Autism Disorder of autism spectrum disord...

[ 10 ] - Social Cognition Interventional Program (SCIP) Based on the Theory of Mind (ToM) Effects on the Social Function of High- Functional Autistic Patients

Objective: The present study has been carried out to develop social cognition interventional program (SCIP) based on Theory of Mind (ToM), and to investigate its effects on High-Functional Autistic (HFA) Children's Social function. Methods: Present study was completely experimental and its participants were randomly assigned to an experimental or a control group (Among 14 HFA, 7 in experimen...

[ 11 ] - Social Competence in Children with Learning and Autism Spectrum Disorders

Objective: The present study has been carried out to compare the social competence in two groups of students with Autism Disorder (AD) and Learning Disorders (LD). Methods: This research was a kind of descriptive research with 2 comparative groups. 90 learning and Autistic disorder students aged 10 to 13 years (45 LD & 45 AD) were selected randomly as a statistical sample. For the assessment...

[ 12 ] - ارزیابی روایی و پایایی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک کروگ، آریک، الموند (2009)، در کودکان ایرانی با اختلال طیف اتیسم

ا چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین خصیصه‌های روان‌سنجی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک (کروگ، آریک، الموند؛2009) در افراد با اختلال طیف اتیسم است. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلابه اختلال طیف اتیسم استان تهران بود که به‌منظور درمان به مراکز درمانی اختلال طیف اتیسم تهران مراجعه کرده‌اند. حجم نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از کودکان و نوجوانان مبتلا...

[ 13 ] - تدوین برنامه مداخله حسی-حرکتی و بررسی اثر بخشی ان بر بهبود نیم رخ اجتماعی و علاقه اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا

پژوهش با هدف تدوین برنامه مداخله حسی- حرکتی و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود نیمرخ اجتماعی و علاقه اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا انجام شده است. ­روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا در شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بودند. تعداد ۲۰ کودک ۶ تا ۱۲ سال به صورت نمونه دردسترس از مرکز اتیسم دوم آوریل انتخ...

[ 14 ] - A Comparison of the Effectiveness of Two Training Methods of emotional regulation skills and working memory exercises on reading performance of students with reading disabilities

The purpose of this study was to compare the effectiveness of two methods of training emotional regulation skills and working memory exercises on the reading performance of students with reading disabilities. The method of this study was experimental design with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study included all students with a reading disorder,...

[ 15 ] - Developing and determine the effectiveness of Adlerian puppet therapy intervention program on modifying empathy skills of high functional Autistic children (HFA)

Introduction: One of the most prominent features of autistic children are social communication and empathy skills impairment. Therefore, the present study aimed todesign and determine the effectiveness of Adlerian puppet therapy intervention program on the development of high functional Autistic childrenchr('39')s (HFA)empathy skills. Methods: The present study in terms of gathering research e...

[ 16 ] - Effectiveness of Play Therapy Based on Social Cognition in Children With Internalized Behavioral Disorders

Objectives: Internalizing disorders include disorders, such as major depressive disorder, dysthymia, and somatic disorders. In the diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5), post-traumatic stress disorder (PTSD) is recognized as a distinct group, but anxiety is a common symptom. This study aimed to investigate the effectiveness of play therapy programs based o...

[ 17 ] - The Resiliency of Parents with Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Coronavirus Quarantine: A Qualitative Research

Introduction: Although quarantine is necessary and unavoidable to maintain people's health against infectious diseases, it can cause psychological problems in people, especially parents of children with behavioral problems. Therefore, the purpose of the present study was to analyze the resilience of parents with children with attention deficit/hyperactivity disorder in quarantine. Methods: The ...

[ 18 ] - Factors Affecting the Manifestation of Social Anxiety Symptoms in Adolescents with High-functioning Autism: A Systematic Review Study

Social anxiety is one of the most common problems reported in adolescents with high-functioning autism. The purpose of the present study was a systematic review of factors affecting the occurrence of social anxiety symptoms in adolescents with high-functioning autism. This research was conducted using a systematic review method. Thus, the research findings from 2000 to 2021 in Google Scholar, S...

[ 19 ] - Development of an integrated program of sensory rehabilitation based on vibroacoustic and virtual reality and its effectiveness on the profile of auditory processing in children with autism spectrum disorder: A Case study

Introduction: People with autism spectrum disorder have sensory abnormalities in addition to social interactions, communication skills, limited interests and stereotyped behaviors. Therefor the present study conducted with the aim of development of an integrated program of sensory rehabilitation based on vibroacoustic and virtual reality and its effectiveness on the profile of auditory, in chil...

[ 20 ] - The effect of emotional management training on mental upheaval caused by the Covid-19 crisis and the quality of mother-child interaction in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder

  Introduction: Mental fatigue caused by the Covid-19 crisis and the quality of mother-child interaction are among the main challenges faced by mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder. so, The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of overexpressed emotion management training using an interactive ecological approach on mental fatigue...