اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی در آجا در اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

  • حسین مسلمی دکتری مدیریت راهبردی نظامی، عضو هیئت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا (
چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی است. سؤال‌های فرعی تحقیق نیز عبارت‌اند از: در رویکرد اقتصاد مقاومتی، عوامل اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا کدم‌اند و به چه میزان تأثیر می‌گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی با رویکرد آمیخته است. داده‌های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای تهیه ‌شده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر از کارشناسان ارشد در سازمان حسابرسی آجا و مشاغل کنترولر و امور مالی آجا است که با استفاده از روش کوکران 60 نفر به ‌عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‌های کمّی نیز با استفاده از آزمون‌های خی ناپارامتریک، کولموگروف- اسمیرنوف، ویلکاکسون و پی ولیو تحلیل و دو نتیجه تحقیق عبارت‌اند از: 1- در اقتصاد مقاومتی عوامل توسعه جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری، تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش‌ها، ارائه پیشنهاد راه‌حل برای رفع مشکلات و پیگیری‌های حسابرسی برای افزایش بهبود فرایند عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی مؤثر در آجا هستند. 2- تأثیر عوامل بالا در اثربخشی حسابرسی داخلی آجا در اقتصاد مقاومتی بیشتر از 70 درصد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الزامات پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ‌سازمانی آجا

نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می‌بایست ابتدا به مقوله فرهنگ‌سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به‌عنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره به‌عنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و به‌طورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تأکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمون‌های «t تک نمونه‌ای» و «تحلیل عاملی...

متن کامل

عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یکی از مکانیزم‌های اصلی نظام راهبری درون‌سازمانی است که سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند. اثربخشی یکی از جنبه‌های بسیار بااهمیت حسابرسی داخلی است که بسیاری از ابعاد آن در ایران پیش‌تر کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. در این پژوهش آثار برخی از مؤلفه‌های اساسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرارگرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر پنج عامل (صلاحیت و شایستگی حسابرسان داخلی، ان...

متن کامل

بررسی مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

حسابرسی داخلی برای تحقق هدف اصلی خود که همان ارزش‌آفرینی برای سازمان است، بایستی اثربخش باشد؛ لذا شناخت مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین معیارهای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران است. ابزار جمع‌آوری داده‌های این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از آزمون «t تک نمونه‌ای» و «آزمون فریدمن» جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده ‌شده است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 63

صفحات  152- 181

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023