اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

نویسندگان

  • سجاد رویین تن دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
  • شهدخت آزادی استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
  • ناصر امینی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • همایون افشین دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
چکیده

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. بیمـاران سـرطانی دچـار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می‌شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنـان گـردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج تدوین گردیده است روش پژوهش در این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می‌باشد جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از بیماران سرطانی که در سه‌ماهه چهارم1396 و سه ماه اول سال 1397 در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری گرفته و دارای پرونده بالینی می‌باشند. و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 30 نفر از بیماران در محدوده سنی 19 تا 55 سال، تحت شیمی‌درمانی در مرکز انتخاب و به دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این مطالعه محدودیتی ازنظر نوع سرطان وجود نداشت و معیارهای ورود به مطالعه به این شرح بوده هوشیار بودن، سن 19 تا  55 سال، قطعی بودن تشخیص سرطان با تأیید پزشک متخصص، حداقل گذشت یک‌مرتبه درمان با مواد شیمی‌درمانی و. جهت گردآوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن از پرسشنامه امید به زندگی و تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است؛ و یافته‌های پژوهش نشان داد درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی در شهر یاسوج مؤثر است سطح معنی‌داری برای تأیید فرضیه‌ 5/0>P بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

اهداف: با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در بین معتادان جهت درمان مؤثرتر، هدف از این پژوهش بررسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه تمام معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر اصفهان در بهار 1396 بودند.  از طریق نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی یک ...

متن کامل

اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی

پیش زمینه و هدف: سندرم آشیانه‌ی خالی نوعی پژمردگی روحی است که به دنبال خالی شدن منزل از فرزندان و عدم حضور آنها در کنار والدین، در پدر و مادر احساس می‌شود و از انجایی که وقوع این سندرم در دوران میانسالی و سنین بالاتر ممکن است به لحاظ اجتماعی در این گروه سنی، تاثیر ویژه‌ای بر سلامت کلی جامعه داشته باشد لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان...

متن کامل

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نشانگان کارکردی گوارش

مقدمه: نشانگان کارکردی گوارش ، اختلال گوارشی شایعی است که بر همه ابعاد زندگی فرد اثر گذار است. عوامل روانی در بروز و شدت این بیماری نقش دارند. این پژوهش در پی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی این بیماران می باشد. روش: دریک پژوهش نیمه آزمایشی، از بین کلیه زنان مبتلا به اختلال کارکردی گوارش در شهر اصفهان که به کلینیک مرکز سلامت این شهر مراجعه کرده بودند، تعداد30 نفر به ...

متن کامل

اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش ولع مصرف و افزایش کیفیت زندگی معتادان تحت متادون درمانی

Background and Objective: Today in the third wave of psychotherapy, it is claimed that individuals with cognitive flexibility, awareness, and acceptance of thoughts can modify their feelings and behaviors. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment in the reduction of craving and the improvement of quality of life in addicts ...

متن کامل

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکفایت اجتماعی و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف :بیماری مولتیپل اسکلروزیس یکی از اختلالات ناتوانی عصبی است، که اختلال جسمی و روانی متعددی را ایجاد می‌کند. با در نظر گرفتن اهمیت شاخص‌های کفایت اجتماعی و امید به زندگی در این بیماران، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کفایت اجتماعی و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.  روش بررسی: روش پژوهش حاضر با طرح آزمایشی از نوع پیش­آزمون‌ـ پس­آزمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 38

صفحات  221- 242

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021