اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

نویسندگان

  • اصغر رحیمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان
  • شهاب مداح حسینی استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان
  • مجید پوریوسف استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
  • محمدرضا جهانسوز دانشیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز
چکیده مقاله:

اثر تنش خشکی تدریجی به صورت قطع آبیاری به مدت چند روز متوالی و بهبود تدریجی آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای و پتانسیل آب برگ دو گونه دارویی بارهنگ تخم مرغی و بارهنگ کتانی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 2006 بررسی شد. تیمارها شامل دو گونه بارهنگ و پنج دوره تنش خشکی (دوره آبیاری دو، چهار، شش، هشت و 10 روز) بودند. نتایج نشان داد که سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه‌ای با اعمال تنش، به سرعت کاهش یافتند. بعد از آبیاری مجدد، سرعت بهبود فتوسنتز و هدایت روزنه‌ای در سطوح مختلف تنش خشکی به طور نسبتاً مشابهی تحت تأثیر قرار گرفتند، هرچند نتایج نشان دهنده توان بهبود بالاتر سرعت فتوسنتز درمقایسه با سرعت بهبود هدایت روزنه ای بود. گونه بارهنگ کتانی دارای هدایت مزوفیلی و سرعت بهبود هدایت روزنه‌ای بالاتری نسبت به گونه بارهنگ تخم مرغی بود، با این حال در گونه بارهنگ تخم مرغی دارای سرعت بهبود فتوسنتز بالاتری از گونه بارهنگ کتانی بود. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق بیان گر همبستگی مثبت بین پتانسیل آب برگ و میزان بهبود سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه‌ای بود و همبستگی سرعت فتوسنتز با پتانسیل آب برگ، هدایت روزنه‌ای و محتوای آب نسبی بالا بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...

متن کامل

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

محدودیت در تبادلات گازی یکی از عوامل کاهش رشد گیاهان در شرایط کم‌آبی و تنش خشکی است. در این پژوهش اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات تبادلات گازی 36 دانهال دوسالۀ گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تکرار و چهار تیمار بررسی شد. در شرایط تنش خشکی، تیمارهای آبیاری 100 (شاهد)، 75، 50 و 25 درصد پتانسیل آب با توجه به نیاز آبی گردو در ظرفیت زراعی اعمال شدند. اندازه­گیری مشخصه­های ...

متن کامل

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور

بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک به شناسایی عوامل مؤثر در مقاومت به تنش کمک ،می کند. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز خالص(Pn)‘ تعرق،(E)‘ هدایت روزنه ای (gs) ‘CO2 زیر روزنه ای (Ci) ‘میزان کلروفیل، پرولین و کربوهیدرا تهای محلول در آب و الکل ، نهالهای سه ساله زیر روزنه ای انگور انتخاب و در گلدان کاشته شدند . تنش از نهم تیر ماه 1382 به مدت هفت روز اعمال گردید . در...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک وآناتومیک چند رقم زیتون

به منظور بررسی و شناخت جنبه های مرفوفیزیولوژیک و آناتومیک، شش رقم زیتون (نبالی، فیشمی، آربکین، زرد، گوردال و روغنی) تحت تنش خشکی این آزمون انجام شد. طرح آزمایشی بکار برده شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار شاهد و تنش (5/1- مگاپاسکال) در سه تکرار بود. فاکتورهای مورد بررسی در این پژوهش، سطح برگ، سطح ویژه برگ، زاویه برگ نسبت به ساقه ساقه، تعداد برگ، طول و تعداد شاخه ها، تعدا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  49- 63

تاریخ انتشار 2009-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023