اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس‌های جنین‌زا در آلسترومریا رقم فیگو

نویسندگان

  • احمد خلیقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد
  • علیرضا خالقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد
  • پژمان آزادی مربی پژوهشی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، بخش بیوتکنولوژی
چکیده

آلسترومریا (از خانواده آلسترومریاسه) یکی از گونه‌های زینتی تک لپه بوده و به عنوان گل شاخه بریده استفاده می‌شود. در آلسترومریا جهت انتقال ژن از کالوس‌های جنینی استفاده می‌شود. این پژوهش به منظور تولید کالوس‌های جنین‌زا در گل آلسترومریا رقم فیگو انجام شد. بدین منظور، ریزنمونه‌های رویشی (گره، میانگره، برگ) و غلظت‌های مختلف 4 نوع اکسین (2,4-D، NAA، IAA، Picloram) همراه یا بدون هورمون BAP مورد آزمایش قرار گرفتند. بهترین ریزنمونه جهت به دست آوردن کالوس‌های جنین‌زا، گره‌ها (خصوصاً سه گره اول) بودند و ریزنمونه‌های میانگره اگرچه مستعد تولید کالوس‌های جنینی بودند اما در مقایسه با گره‌ها دارای درصد کالوس‌زایی پایین‌تری بودند و ریزنمونه‌های برگ مستعد تولید کالوس‌های جنین‌زا نبودند. بهترین تیمار هورمونی جهت به دست آوردن کالوس‌های جنین‌زا محیط کشت ½ MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر NAA بود. کالوس‌ها جهت باززایی، به محیط کشت MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر BAP منتقل شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس های جنین زا در آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (از خانواده آلسترومریاسه) یکی از گونه های زینتی تک لپه بوده و به عنوان گل شاخه بریده استفاده می شود. در آلسترومریا جهت انتقال ژن از کالوس های جنینی استفاده می شود. این پژوهش به منظور تولید کالوس های جنین زا در گل آلسترومریا رقم فیگو انجام شد. بدین منظور، ریزنمونه های رویشی (گره، میانگره، برگ) و غلظت های مختلف 4 نوع اکسین (2,4-d، naa، iaa، picloram) همراه یا بدون هورمون bap مورد آزمای...

متن کامل

بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ه...

متن کامل

اثر تیمارهای مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد، نوع ریزنمونه و روشنایی بر تولید کالوس گیاه داروئی گزنه (Urtica dioica L.)

چکیده گیاه گزنهبه‌عنوانیکی از گیاهان با ارزش داروئی بوده که به علت دارا بودن ترکیبات فیتوشیمیایی با ارزش، اخیراً توجه زیادی به آن برای درمان بیماری‌هایمختلف و همچنین استفاده از آن در صنایع غذایی به‌عنوان نگهدارنده شده است. در این پژوهش به منظور بهینه‌سازی شرایط کشت بافت برای القاء کالوس از بافت‌های مختلف این گیاه، اثر تیمارهای مختلف تنظیم‌کننده‌هایرشد، شرایط نگ...

متن کامل

تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

سرخدار (Taxus baccata L.) گیاهی رو به انقراض و دارای زادآوری طبیعی بسیار اندک است. اهمیت مضاعف سرخدار به‌واسطه تولید تاکسول می‌باشد که مؤثرترین دارو برای درمان انواع سرطان‌ها شناخته شده است. هدف از این آزمایش بررسی محیط‌های کشت، غلظت‌های مختلف هورمون‌ها و ریزنمونه‌های مختلف سرخدار جهت تولید کالوس به‌عنوان یکی از منابع مهم تولید تاکسول می‌باشد. آزمایش به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انج...

متن کامل

بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید کالوس و شاخساره‌زایی در نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.)

نرگس شیراز با نام علمی Narcissus tazetta L. متعلق به جنس Narcissus و تیره Amaryllidacea بومی ایران می‌باشد. گل‌های زیبای این گیاه در فصول پاییز و زمستان علاوه بر ارزش زینتی، به علت معطر بودن و تولید اسانس از ارزش دارویی بالایی نیز برخوردار است. از این‌رو تکثیر سریع و تولید تعداد زیادی گیاه در مدتی کوتاه در این گل زیبای بومی و دارویی مورد توجه می‌باشد. تکثیر سنتی این گیاه با روش تقسیم سوخ می‌باش...

متن کامل

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و انواع ریزنمونه بر باززایی و ریزازدیادی توت‌فرنگی تجارتی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva)

Strawberry (Fragaria× ananassa L.) is an important horticultural product that is highly acceptable because of its desirable taste, flavor, mineral elements, vitamins and secondary metabolites. Conventionally, strawberries are vegetatively propagated by runners arising from axillary buds on the plant crown. Plant propagation through runner produces a limited number of propagules. In the view of ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42  شماره 1

صفحات  65- 72

تاریخ انتشار 2011-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021