اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش

نویسندگان

  • امین طاهری دانشجوی دکتری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توانمندی منش(شامل خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، میانه‌روی و تعالی) بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با میانجیگری استفاده از توانمندیهای منش انجام گردید. بدین منظور 354 دانش آموز پایه دوازدهم از مدارس شهرستان قلعه گنج به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه‌های ارزش‌ها در عمل (پترسون و سلیگمن،2004)، بهزیستی مدرسه (تیان و همکاران، 2014)، اشتیاق تحصیلی (منگ و جین، 2016) و پرسشنامه استفاده از توانمندی‌های منش (گاوینجی و لاینلی،2007) را تکمیل کردند. برای آزمودن برازش الگوی پیشنهادی و بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم مسیرها ، از الگویابی معادلات ساختاری و بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که برخی مسیرهای مستقیم توانمندی‌های منش به بهزیستی و اشتیاق تحصیلی معنی‌دار بودند اما همه مسیرهای توانمند های منش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی از طریق استفاده از توانمندی‌های منش معنادار شدند. بر این اساس مدارس باید فرصت استفاده از توانمندی های منش را برای دانش آموزان فراهم نمایند. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت. کلمات کلیدی : اشتیاق تحصیلی ، بهزیستی تحصیلی ،توانمندی منش

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاثیر روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی و توانمندی های منش در بیماران مبتلا به سرطان

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر روان درمانی مثبت­نگر بر افسردگی و توانمندی­های منش افراد مبتلا به بیماری سرطان بود. در قالب یک طرح نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش­آزمون و پس­آزمون، 58 آزمودنی از میان کلیه بیماران مبتلا به بیماری سرطان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. از جمعیت نمونه به طور تصادفی ۱۵ نفر در گروه آموزشی مثبت­نگر و ۱۵ نفر در گروه کنترل(لیست انتظار) ...

متن کامل

تاثیر روان درمانی مثبت نگر بر کاهش علائم افسردگی و افزایش توانمندی های منش در بیماران مبتلا به سرطان

در چند دهه گذشته، درمان ها در خصوص بیماری های مزمن جسمانی از جمله سرطان، از نگاه صرف به بعد جسمانی و درمان های دارویی به سوی درمان های چند بعدی جسمانی-روان شناختی تغییر جهت داده است. از سوی دیگر اخیرا در مدل های روان درمانی پرداختن به جنبه های روانشناختی مثبت انسان، توجهی روز افزون کسب کرده است. با توجه به اینکه درمان مثبت نگر نیز بر پرورش هیجان های مثبت، توانمندی ها و فضیلت ها تاکید دارد، از ا...

15 صفحه اول

منش روحانی و آداب تبلیغ‌

نوشته حاضر دنباله و در واقع بخش دوم مقاله «راه هکارهای انتقال معرفت» است که در شماره 71 میقات حج از نظر شما گرامیان گذشت. این بخش که در یک مقدمه و ده فصل تنظیم و ساماندهی گردیده و هر فصل آن، در بردارنده یکی از ویژگی‌های لازم و ضروری برای مبلّغ مکتب شیعه می‌باشد، در صدد بیان اهمیت و جایگاه تبلیغ در اسلام و ویژگی‌های یک مبلّغِ تربیت شده مکتب اهل بیت: است، با عنوان «منش روحانی و آداب تبلیغ مبین» برای...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023