اثر تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشد و زمان قلمه گیری در افزایش رویشی قلمه های سه گونه نوئل زینتی

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • ذبیح‌اله زمانی
  • روح‌انگیز نادری
  • سعید ریزی
  • علی ساعی
چکیده مقاله:

در این تحقیق، اثر دو زمان قلمه گیری و دو نوع تنظیم کننده رشد IBA و NAA بصورت محلول(در پنج سطح 0، 2000، 4000، 5000 و 8000 میلی گرم در لیتر) و همراه با پودر تالک بر روی ریشه زایــی قلمــه هـــای سه گــونه نــوئل مسن (P. glauca 'Albertiana Conica', P. abies 'Ohlendorfii' and P. pungens 'Koster') بررسی گردید. این به صورت طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر زمان قلمه گیری بر درصد ریشه زایی، طول ریشه، و درصد قلمه های پینه دار در سطح 5% معنی دار گردیده است. بیشترین درصد ریشه زایی(4/24%) در تیمار 8000 میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد و بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار 5000 میلی گرم در لیتر IBA بود که با تیمار 8000 میلی گرم در لیتر اختلاف معنی دار نداشت. تیمار 5000 میلی گرم در لیتر IBA، بیشترین تعداد ریشه های نابجا را تولید نمود که با تیمار 4000 و 8000 میلی گرم در لیتر و 5/0% پودرIBA تفاوت معنی دار نداشت. بیشترین درصد قلمه های پینه دار در تیمار 2000 میلی گرم در لیتر IBA در گونه glauca و در قلمه زنی اوایل اسفند بدست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

بمنظور بررسی عکس العمل ریشه زایی ارقام در تاریخهای مختلف قلمه گیری ‘ آزمایشهایی به مدت دو سال (1371-1372) روی سه رقم انگور به نامهای حسینی ‘ انگور سفید بیدانه و صاحبی انجام گرفت. در این آزمایشها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ‘ ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای تهیه شده ا زارقام مورد آزمایش مورد مطالعه قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند. که در تاریخهای مختلف قلمه گیری‘ بین می...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر ریشه‌زایی قلمه Juniperus excelsa

با توجه به اهمیت و جایگاه ارس در ایران و به‌دلیل مشکلات موجود در زادآوری و تجدید حیات طبیعی در تولید انبوه نهالهای این گونه، تکثیر رویشی این گونه به‌همراه تکثیر جنسی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین شناخت و کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش میزان ریشه‌زایی آن می‌تواند در تولید نهال آن بسیار کارآمد باشد. در یک دورة چهارساله به‌منظور افزایش امکان تکثیر گونه‌های آن، تکثیر غیر جنسی ارس Juniperus exe...

متن کامل

تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

بمنظور بررسی عکس العمل ریشه زایی ارقام در تاریخهای مختلف قلمه گیری ‘ آزمایشهایی به مدت دو سال (1371-1372) روی سه رقم انگور به نامهای حسینی ‘ انگور سفید بیدانه و صاحبی انجام گرفت. در این آزمایشها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ‘ ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای تهیه شده ا زارقام مورد آزمایش مورد مطالعه قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند. که در تاریخهای مختلف قلمه گیری‘ بین می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023