اثر خشک کردن انجمادی با پیش فرایندهای آنزیم بری و اسمزی بر روی ریز ساختار سیب

نویسندگان

  • زهرا امام جمعه
  • غلامرضا عسکری
چکیده مقاله:

برای خشک کردن برشهای نازک سیب (قطر 22 و ضخامت 5 میلیمتر) از روش خشک کردن انجمادی استفاده شد. برای کاهش رطوبت محصول پیش از خشک کردن انجمادی، پیش فرایند اسمزی (محلول 60% وزنی- حجمی شربت ذرت) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور جلوگیری از فعالیت های آنزیمی نامطلوب، آنزیم بری حرارتی با آب داغ (?C80 به مدت 1 دقیقه) مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی هایی که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به عمل آمد مشخص شد که تغییرات ساختمان سلولی محصول طی خشک شدن بسیار اندک است. در بررسی اثرات پیش فرآیند اسمزی وجود یک لایه قند بر روی سطح محصول مشاهده شد که موجب کندی عملیات انتقال مولکولهای بخار آب می شود. مشخص گردید که فرآیند آنزیم بری حرارتی توام با پیش فرایند اسمزی موجب بهبود شاخص های کیفی محصول و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر خشک کردن انجمادی با پیش فرایندهای آنزیم بری و اسمزی بر روی ریز ساختار سیب

برای خشک کردن برشهای نازک سیب (قطر 22 و ضخامت 5 میلیمتر) از روش خشک کردن انجمادی استفاده شد. برای کاهش رطوبت محصول پیش از خشک کردن انجمادی، پیش فرایند اسمزی (محلول 60% وزنی- حجمی شربت ذرت) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور جلوگیری از فعالیت های آنزیمی نامطلوب، آنزیم بری حرارتی با آب داغ (?c80 به مدت 1 دقیقه) مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی هایی که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به عمل آمد مشخ...

متن کامل

تأثیر آنزیم بری، پیش خشک کردن و شرایط سرخ کردن بر روی خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده

تأثیر آنزیم بری، پیش خشک کردن و شرایط سرخ کردن بر روی خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور خلال­هایی با ابعاد 8/0 × 8/0 × 8 سانتی متر تهیه و پس از اعمال هر پیش تیمار­ به صورت غوطه­وری در روغن داغ سرخ شدند. پیش تیمار­ها شامل: 1) خلال های شاهد (سیب زمینی خام)، 2) خلال­های آنزیم بری شده در آب داغ با دمای 70 به مدت 10 دقیقه، 3) خلال های پیش خشک شده با جریان هوای...

متن کامل

بررسی اثر زمان و فرکانس فراصوت بر فرآیند خشک کردن ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی

ژل آلوئه‌ورا به دلیل داشتن مقدار زیادی آب، در مقابل عوامل فساد از جمله فساد میکروبی حساسیت زیادی دارد؛ لذا طراحی روشی مناسب جهت خشک کردن آن اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر امواج فراصوت بر خشک کردن هوای داغ ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی بررسی شد. قطعات آلوئه‌ورا در محلول اسمزی شکر با مقادیر مختلف بریکس 30 و 50 غوطه‌ور شدند و تحت امواج فراصوت kHz 37 به مدت 20 و 40 دقیقه قرار گرفتند. تأثیر ...

متن کامل

تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای آنزیم‌بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی بر میزان جذب روغن و همچنین مدل‌‌سازی جذب روغن طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق سیب‌زمینی قطعه‌شده بود. در این پژوهش، برای پیش‌تیمار آنزیم‌بری از دمای 80 درجه سانتی-گراد به مدت 1 و 3 دقیقه و برای پیش‌تیمار هیدروکلوئیدهای خوراکی از کربوکسی متیل سلولز با غلظت 3/0 درصد و پکتین با غلظت-های 1 و 3 درصد استفاده شد. سپس، قطعات سیب‌زمینی...

متن کامل

اثر پیش تیمارهای آنزیم بری در فرآیند خشک کردن با ماکروویو بر خواص کیفی برش های میوه به (cydoniaoblonga)

چکیده در این تحقیق ویژگی های ظاهری، کیفی و شرایط بهینه در فرآیند خشک­کردن میوه به با استفاده از پیش تیمارهای آنزیم بری با آب داغ، بخارآب و اسیدسیتریک مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای آنزیم بری با استفاده از آب داغ 90 درجه سانتی گراد (wt)، بخارآب (vt) و اسیدسیتریک (at) به مدت 2 ،4 و6 دقیقه انجام و سپس به روش ماکروویو خشک گردید. نتایج  به دست آمده نشان داد که نمونه­های پیش تیمار شده خشک شده دار...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023