اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی

نویسندگان

  • حمید زرگری پزوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جهرم، ایران
  • عباس خواجه‌پور تادوانی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  • کاظم ارزانی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده مقاله:

گرده‌افشانی از مهم‌ترین فاکتورها در مدیریت نخلستان‌ها است که نقش مهمی در بهبود کمیت و کیفیت محصول خرما دارد. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا برای خرمای شاهانی در قالب دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1392-1390 انجام شد. آزمایش اول به‌منظور تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار (گرده نر بومی جهرم، بومی داراب، بومی قیروکارزین، بومی لارستان، بومی فراشبند و گرده نر کشت بافتی بویر 11) و چهار تکرار انجام شد. آزمایش دوم به‌منظور بررسی درصد قوه نامیه دانه گرده، در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار پایه‌ گرده‌زا و چهار تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که اثر پایه‌های گرده‌زا بر صفات درصد تشکیل میوه، عملکرد، طول، قطر، وزن و حجم میوه معنی‌دار بود. بیشترین درصد تشکیل میوه و عملکرد به ترتیب در تیمارهای استفاده از پایه گرده‌زای بومی لارستان و پایه‌های بومی لارستان و بومی داراب به‌دست آمد. برخلاف صفات درصد رطوبت و خاکستر میوه، pH و اسیدیته آب‌میوه، اثر تیمارهای مختلف دانه گرده بر صفات نسبت گوشت به هسته و TSS معنی‌دار بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش دوم، بین پایه‌های نر مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری از نظر درصد جوانه‌زنی دانه گرده مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده به ترتیب مربوط به پایه نر بومی لارستان و کشت بافتی بویر 11 بود. به‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که پایه‌های گرده‌زای بومی لارستان و بومی داراب مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در بین پایه‌های نر برای خرما رقم شاهانی در منطقه جهرم استان فارس هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده

اکثر ارقام گیلاس، خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی، نیاز به گرده‎دهنده مناسب و سازگار دارند. تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده‎دهنده در روش کلاسیک بصورت روش گرده‎افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام می‎شود.‌ در این پژوهش گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام "بینگ"، "ناپلئون"، "سفید رضائیه"، "شبستر"، "ابرده" به صورت ک...

متن کامل

اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف فتولوژیکی رشد میوه بر صفات کمی و کیفی میوه هلو آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) در قالب طرح کرت های خرد شده با آرایش بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید چهار رقم (ردمون جی اچ هیل سفید مشهد سرخ و سفید مشهد) به عنوان عامل اصلی و پنج تیمار تنش رطوبتی (تنش در دوره اول رشد میوه تنش در دوره دوم تنش در دوره سوم تنش در...

متن کامل

تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه نخل خرما، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک اصله نخل بارور) بر روی نخل خرمای بارور رقم سایر در شهرستان آبادان، طی سال­های 1388 تا 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل (1 - مصرف کود شیمیایی، 2 - کود شیمیایی معادل 50 درصد تیمار یک + کود دامی، 3 - کود شیمیایی معادل 25 درصد تیمار یک + کود دامی + گوگرد آل...

متن کامل

تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین

یکی ازاساسی ترین مسائل در احداث باغ پسته ،تلقیح وگرده افشانی مناسب می باشد. لذا باتوجه به عدم رعایت نسبت درختان نر به ماده وهمچنین به علت عملکرد پایین محصول پسته دراستان قزوین، گرده افشانی مصنوعی (تکمیلی) در باغ پسته مورد بررسی قرار گرفت. دراین آزمایش ازدو رقم گرده زای محلی که گرده افشانهای متفاوتی می باشند برروی سه رقم اوحدی ،کله بزی واکبری استفاده شد. این آزمایش دارای 2 فاکتوربود،یکی از فاکتو...

متن کامل

تاثیر زمان های مختلف گرده افشانی و گرده های ارقام نر مختلف بر روی صفات کمی و کیفی میوه و محصول خرمای شاهانی

نخل خرما ( phoenix dactylifera l. ) یکی از درختان میوه مهم در جنوب ایران می باشد که می تواند در شرایط نامساعد محیطی که دیگر درختان میوه قادر به رشد نیستند، میوه با کیفیت بالا تولید کند. در حال حاضر در استان فارس 30874 هکتار نخل وجود دارد که از این حیث رتبه ششم را در کشور به خود اختصاص داده است (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی, 1389). شهرستان جهرم با سطح زیر کشت 4840 هکتار نخل و تولید سالانه 28307 ت...

اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف فتولوژیکی رشد میوه بر صفات کمی و کیفی میوه هلو آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) در قالب طرح کرت های خرد شده با آرایش بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید چهار رقم (ردمون جی اچ هیل سفید مشهد سرخ و سفید مشهد) به عنوان عامل اصلی و پنج تیمار تنش رطوبتی (تنش در دوره اول رشد میوه تنش در دوره دوم تنش در دوره سوم تنش در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 32  شماره 3

صفحات  293- 310

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023