کاظم ارزانی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

[ 1 ] - ارزیابی تنوع نژادگان‌های امیدبخش گردو در استان کرمانشاه بر پایۀ ویژگی‌های روغن و تعیین همبستگی این ویژگی‌ها با برخی صفات ریختی و بوم‌شناختی گیاه

مغز گردو به دلیل ترکیب شیمیایی اسیدهای چرب از لحاظ تغذیه‌ای و اقتصادی اهمیت داشته و تأثیر مثبتی در سلامتی انسان دارد. در این پژوهش که در سال 1393 انجام گرفت، 18 نژادگان (ژنوتیپ) که از لحاظ ویژگی‌های میوه و مغز از رقم چندلر بالاتر بودند برای بررسی وضعیت روغن و اسیدهای چرب آن‌ها انتخاب شدند. میزان روغن با دستگاه سوکسله اندازه­گیری شد و دامنۀ تغییرات آن بین 75-32/57 درصد وزن خشک مغز گردو بود. نوع ...

[ 2 ] - غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایۀ دانهالی پسته تحت رژیم‏ های مختلف آبیاری

‌این پژوهش به‏منظور بررسی اثر تنش خشکی روی رشد و غلظت عناصر معدنی برگ و ریشۀ چهار پایۀ دانهالی پسته شامل بادامی ‏ریز ‏زرند، قزوینی، سرخس و بنه انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل 100 درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، 65 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط) و 30 درصد نیاز آبی گیاه (تنش شدید) بودند که 75 روز روی دانهال‌های چهار‌ماهۀ پسته اعمال شدند. در انتهای آزمایش، مقدار عناصر غذایی در برگ و ریشۀ گیاهان بررسی شد...

[ 3 ] - ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب‌و‌هوایی کرج

ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی می‌تواند در انتخاب ارقام برتر برای کشت در سطح تجاری مفید باشد. بدین منظور پنج رقم جدید وارداتی گیلاس از مجارستان شامل استلا، سان‌بورست، قرمز دورفی، سامیت و سابیما و دو رقم گیلاس شاهد به نام‌های سیلژ بلامارکا و سیاه مشهد در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال‌شهر‌ـ کرج به‌مدت دو سال با استفاده از شش صفت کمّی و چهار صفت بیوشیمیایی میوه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکر...

[ 4 ] - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ¬های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس

اولین قدم در برنامه¬های اصلاحی گردو، بررسی تنوع ژنتیکی¬ جمعیت¬های آن و گزینش ژنوتیپ¬های امیدبخش و برتر از میان آن¬ها است. به منظور ارزیابی ژنوتیپ¬های بذری گردوی شهرستان اقلید، به عنوان یکی از مراکز مهم کشت و تنوع گردو در استان فارس و کشور، پژوهشی طی سال¬های 1389-1388 انجام شد. در این تحقیق، بر اساس اطلاعات جهاد کشاورزی و باغداران، 110 ژنوتیپ انتخاب شد که پس از مشاهدات اولیه، بر اساس عدم تظاهر ع...

[ 5 ] - تاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی

تاثیر محلول پاشی عناصر کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت میوه، میزان قندها، غلظت کلسیم، روی و بور میوه و برخی خواص فیزیکوشیمیایی میوه در 5 رقم از ارقام وارداتی گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd.) به نام های  ‘KS’7،‘KS’8،‘KS’11،‘KS’12 و‘KS’14 در شرایط آب و هوایی تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. از یک ماه پس از تشکیل میوه تا رسیدن میوه، هر 2 هفته یکبار درختان با عناصر کلسیم، روی و بور و مخلوط ای...

[ 6 ] - تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی ( Pyrus communis L.) و گلابی های بومی

پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( Pyrus serotina Rehd.) و گلابی اروپایی ( Pyrus cummunis L.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول...

[ 7 ] - بررسی میزان نرخ فتوسنتزکل و الگوی رشد در 9 رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.) در شرایط آب و هوایی تهران

شناخت نیازهای اکولوژیکی، فرایندهای رشد و نمو درختان میوه برای حصول به عملکردی مطلوب در صنعت میوه‌کاری ضروری می‌باشد. همچنین با تعیین الگوی رشد می‌توان طول دوره رشد و نمو میوه و مراحل بحرانی رشد جهت اعمال مدیریت صحیح در باغ را مشخص کرد. در این تحقیق، نرخ فتوسنتز کل و تغییرات الگوی رشد رویشی و زایشی (میوه) در 9 رقم گلابی آسیایی اندازه‌گیری شد. آزمایش در قالب یک طرح کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح...

[ 8 ] - اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده

اکثر ارقام گیلاس، خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی، نیاز به گرده‎دهنده مناسب و سازگار دارند. تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده‎دهنده در روش کلاسیک بصورت روش گرده‎افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام می‎شود.‌ در این پژوهش گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام "بینگ"، "ناپلئون"، "سفید رضائیه"، "شبستر"، "ابرده" به صورت ک...

[ 9 ] - بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال‌های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه‌های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) دراقلیم اصفهان

در راستای بررسی سازگاری ارقام گلابی آسیایی با شرایط آب و هوایی ایران که توسط گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در دست انجام است پژوهش حاضر به منظور بررسی اولیه سازگاری 9 رقم گلابی آسیایی در دو منطقه اصفهان انجام شد. بدین منظور ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) پیوند شده بر روی پایه‎های دانهالی گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در فصل رویشی 1387 در منطقه پیر بکران اصفهان جهت اندازه‎گی...

[ 10 ] - بررسی سازگاری گرده‌افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده

گیلاس (.Prunus avium L) یکی از مهمترین میوه‏های مناطق معتدله در دنیا به شمار می‏رود که به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و نمو میوه و زودرسی و نوبرانه بودن محصول آن، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می‏باشد. با توجه به اینکه اکثر ارقام گیلاس خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده‏دهنده مناسب و سازگار دارند. در این پژوهش‌ گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده...

[ 11 ] - تعیین دوره گرده‌افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود 12 در شرایط آب و هوایی کرج

محدود بودن طول عمر تخمک، مشکل اساسی در تشکیل میوه و محصول‌دهی بسیاری از درختان میوه از جمله بادام است. بنابراین مطالعه دوره گرده‌افشانی موثر (Effective pollination period) در درختان میوه از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش به منظور تعیین دوره گرده‌افشانی موثر بادام رقم شاهرود 12 در شرایط کرج در سال 1385-1384 انجام شد. گل‌های بادام رقم دیرگل شاهرود 12(?) توسط گرده ارقام سوپرنوا (?) و ژنوتیپ 5-...

[ 12 ] - بررسی برخی خصوصیات رشدی و کیفی نهال‌های پیوندی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر پایه‌های بذری گلابی اروپایی در شرایط آب و هوایی تهران

با هدف بررسی استقرار و سازگاری اولیه برخی ارقام جدید گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در ایران، خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی 9 رقم گلابی آسیایی به نام‌های ‘KS6’، ‘KS7’، ‘KS8’، ‘KS9’، ‘KS10’، ‘KS11’،‘KS12’ ، ‘KS13’ و ‘KS14’ و رقم تجاری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) ایران با نام ”شاه‌میوه“ (شاهد) در شرایط آب و هوایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارقام برروی...

[ 13 ] - شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)

به منظور تعیین نشانگرهای مورفولوژیک جهت غربالگری ژنوتیپ‌های بادام در برنامه های اصلاحی آینده، اثر تنش خشکی بر روی دانهال‌های حاصل از بذور شش رقم بادام با ژنوتیپ مشخص (از نظرتلخی وشیرینی) مطالعه شد. ژنوتیپ ها شامل هموزیگوت شیرین (بیوت)، هموزیگوت تلخ (ژنوتیپ تلخ) و هتروزیگوت شیرین (شاهرود 18، شاهرود 12، شاهرود 21 و سفید) و تیمارها شامل آبیاری کامل MPa33/.- = s? و تنش خشکی MPa8/1-= s? به صورت آزما...

[ 14 ] - بررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار(Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوه

ایران به عنوان مرکز پیدایش و تنوع انار (Punica granatum L.) معروف است و بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید را در دنیا به خود اختصاص داده و بهترین و بیشترین ارقام انار را دارا می‌باشد. به منظور پرورش یک رقم میوه به طور اقتصادی در یک منطقه لازم است مدیریت مناسب باغ براساس تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی که در طول دوره رشد و نمو میوه رخ می‌دهد انجام شود. در پژوهش حاضر تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه ا...

[ 15 ] - Calyx biochemical changes and possibility of reducing thomson orange June drop by nutrition elements and growth regulators

Summer fruit drop (June drop) is one of the main reasons for low yield in some citrus varieties in northern Iran. Recognition of physiological changes in fruit abscission zone (calyx) and application of suitable treatments would reduce or control abscission. Hence, the changes of auxin, cellulose, and polygalacturonase in calyx of Thomson navel fruitlets were measured and their relations with a...

[ 16 ] - بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا

تأثیر کائولین بر میوه و روغن زیتون رقم زرد در یکی از باغ‌های تجاری شهرستان فسا در استان فارس بررسی شد. غلظت‎های صفر، سه و شش درصد کائولین با دفعات متفاوت در پاشش شامل یک بار پاشش (60 روز بعد از تمام‌گل)، دو بار پاشش (60 و 90 روز بعد از تمام‌گل) و سه بار پاشش (60 و 90 و 120 روز بعد از تمام‌گل) بر روی درختان بالغ زیتون رقم زرد محلول‌پاشی شد. نتایج نشان داد که کائولین و دفعات پاشش تأثیر معنا‎داری ...

[ 17 ] - اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری

اثر محلول پاشی با عناصر کلسیم، روی و بور (غلظت پنج گرم در لیتر) و مخلوط آن ها و همچنین دو تاریخ برداشت (20 مرداد و پنج شهریور ماه سال 1385) بر بازدارندگی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در زمان برداشت و در طول دوره انبارداری دو رقم گلابی آسیایی به نام های ‘KS9’ و ‘KS13’ در باغ تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز از زمان برداشت تا سه ماه پس از برداشت اف...

[ 18 ] - ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهران

ترکیبات فنلی به علت نقش مهم در فیزیولوژی گیاه و تغذیه (نقش آنتی‌اکسیدانی) در تولید میوه بسیار مورد توجه قرار ‌گرفته‌اند. ترکیبات فنلی تحت تاثیر ژنوتیپ و محیط کشت و پرورش نیز قرار می‌گیرند. در این پژوهش میزان فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و برخی ترکیبات فنلی اصلی میوه شامل کلروژنیک اسید، کاتچین و فلوریدزین در سه رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) شامل KS6، KS9 و KS13بررسی شد. ارقام گلابی آس...

[ 19 ] - ارزیابی پومولوژیک و تغییرات فصلی رشد و نمو میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران

گلابی آسیایی یک محصول جدید در ایران است و توجه به مدیریت آن در جهت افزایش عملکرد و کیفیت محصول می‌تواند نقش بسزایی در تولید اقتصادی این محصول در مناطق مساعد کشت آن داشته باشد. این پژوهش به منظور برازش یک مدل ریاضی بین قطر با حجم و وزن‌ تر میوه و همچنین ارزیابی پومولوژیکی شش رقم زودرس (KS7 و KS6)، میان‌رس (KS11 و KS13) و دیررس (KS8 و KS12) گلابی آسیایی صورت گرفت. این آزمایش در باغ تحقیقاتی گروه...

[ 20 ] - ارزیابی برخی خصوصیات میوه ارقام مختلف زیتون در شهرستان فسا

با توجه به گسترش کشت زیتون در استان فارس، در سال‌های اخیر برخی از ارقام کشت شده توسط باغداران با مشکل کم باردهی و تولید محصول مواجه شده‌اند. پژوهش حاضر در راستای بررسی سازگاری چند رقم وارداتی و داخلی زیتون در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هجده رقم و سه تکرار در سال‌های 1390 و 1391 در شهرستان فسا در استان فارس انجام شد. بدین منظور برخی خصوصیات میوه از قبیل درصد تشکیل میوه، درصد روغن در وزن‌ ت...

[ 21 ] - ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی برخی ژنوتیپ‌های گردو در استان کرمانشاه

ایران به عنوان یکی از مراکز اصلی تنوع و کشت گردو در دنیا شناخته شده است که این تنوع می‌تواند در برنامه‌های به‌نژادی مورد توجه قرار گیرد. یکی از روش‌های به‌نژادی در این زمینه، شناسایی و گزینش ژنوتیپ‌های امیدبخش گردو است، به همین منظور پژوهشی در سال‌های 1392 تا 1394 در دو منطقه از استان کرمانشاه انجام شد. در این پژوهش برخی صفات فنولوژیکی و پومولوژیکی 59 ژنوتیپ بر اساس توصیف‌نامه‌های UPOV و IBPGR ...

[ 22 ] - اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی

گرده‌افشانی از مهم‌ترین فاکتورها در مدیریت نخلستان‌ها است که نقش مهمی در بهبود کمیت و کیفیت محصول خرما دارد. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا برای خرمای شاهانی در قالب دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1392-1390 انجام شد. آزمایش اول به‌منظور تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار (گرده نر بومی جهرم...

[ 23 ] - تعیین خود و دگر(نا) سازگاری برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و گلابی‌های اروپایی(P. communis L.) بومی ایران

برای تعیین خود(نا)‌سازگاری و دگر‌ناسازگاری ارقام گلابی آسیایی و اروپایی موجود در ایران، در این تحقیق طی دو آزمایش جداگانه نه رقم گلابی آسیایی و دو رقم گلابی اروپایی بومی ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به مدت دو سال (1391 و 1392) در باغ کلکسیون دانشگاه تربیت مدرس تهران، مورد مطالعه قرار گرفتند. از روش‌های خود و دگر‌گرده‌‌افشانی‌های کنترل شده در مزرعه و به دنبال آن بررسی رشد لوله‌های گرده...

[ 25 ] - تنوع ژنتیکی کلروپلاستی و جریانات ژنی در گونه‎های گلابی با استفاده از نشانگر CAPS

مناطق غیرکد‎کننده برای ارزیابی گروه‎بندی‎های فیلوژن در جنس Pyrus بسیار قابل استفاده است زیرا این مناطق کمتر عملکردی بوده و بنابراین تنوع آن‎ها تحت تأثیر انتخاب خنثی ‎است. در این پژوهش، روش توالی‎های چندشکل تکثیر شدۀ شکسته شده (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence: CAPS) برای تجزیۀ سه ناحیۀ بسیار متغیر در نواحی بین‎ژنی DNA کلروپلاست در 73 رقم بومی و ژنوتیپ وحشی گلابی ایرانی و اروپایی (Pyrus co...

[ 26 ] - خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کیفی میوه برخی ژنوتیپ‌های برتر آلبالو (.Prunus cerasus L)

ایران دارای تنوع نسبتاً بالایی از درختان آلبالو است و افزایش کیفیت میوه این درختان از اهداف به‌نژادی آن‌ها به حساب می‌آید. در این پژوهش خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کیفی میوه هشت ژنوتیپ انتخابی آلبالو که از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری شده بودند، در سال‌های 1390 و 1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از نظر خصوصیات مختلف تفاوت وجود داشت. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی صفات مورد بررسی ...

[ 27 ] - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی برخی ژنوتیپ‌های انتخابی آلبالوی (Prunus cerasus L.) ایران

ایران دارای تنوع نسبتاً بالایی از درختان آلبالو است. در راستای برنامه‌های به‌نژادی آلبالو، این پژوهش با هدف شناخت بهتر ویژگی‌های ژنوتیپ‌های انتخابی آلبالوی ایران، بررسی گوناگونی ژنتیکی آن‌ها در مقایسه با ارقام تجاری خارجی و استفاده از آن‌ها در برنامه‌های به‌نژادی و دستیابی به پایه‌ها و ارقام مناسب انجام شد. بدین منظور 53 صفت کیفی و کمی مربوط به قسمت‌های رویشی درخت، گل، برگ و میوه این ژنوتیپ‌ها ط...

[ 28 ] - ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی

بیماری آتشک یکی از بیماری‌های مخرب درختان میوه دانه‌دار است که توسط باکتری Erwinia amylovora ایجاد می‌شود. هدف از این تحقیق، تعیین سطح مقاومت و مقایسه آن در سی رقم گلابی اروپایی و آسیایی با مایه‌زنی ترکیبی از چهار سویه باکتری E. amylovora بود. بررسی آلودگی سرشاخه‌ها 3، 6، 9، 12 و 18 روز بعد از مایه‌زنی با باکتری انجام و ارزیابی مقاومت بر اساس صفت سرعت پیشرفت نکروز و شاخص حساسیت واریته‌ای (I.V...

[ 29 ] - ارزیابی گلدهی و میوه‌دهی دوازده رقم پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و هوایی خراسان

به منظور انتخاب ارقام سازگار با شرایط اقلیمی خراسان رضوی، این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مدت سه سال(1387- 1385) در ایستگاه تحقیقات پسته فیض‌آباد استان خراسان رضوی با دوازده رقم پسته بادامی سفید، پسته قرمز، برگ سیاه، دانشمندی، پسته گرمه، اکبری، کله‌قوچی، اوحدی، خنجری، عباسعلی، شاه‌پسند و ممتاز انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سال، رقم و سال × رقم تقریباً بر تمام صفات میو...

[ 30 ] - شناسایی و گزینش دوازده ژنوتیپ برتر و امیدبخش گردو در استان فارس

اولین قدم در برنامه‌های به‌نژادی گردو، شناسایی ژنوتیپ‌های برتر و امیدبخش آن در مناطق مختلف است. به منظور شناسایی و گزینش ژنوتیپ‌های برتر و امیدبخش گردوی استان فارس، پژوهشی طی سال‌های 1390- 1388 در منطقه بوانات، به عنوان یکی از مناطق اصلی گردوخیز استان فارس انجام شد. بدین منظور، صفات فنولوژیک و پومولوژیک 349 ژنوتیپ منتخب این منطقه، براساس دو توصیف‌نامه IPGRI و UPOV مورد ارزیابی قرار گرفت و ژنوت...

[ 31 ] - ارزیابی مقاومت ارقام گلابی آسیائی (Pyrus serotina Rehd.) به

  نه رقم گلابی آسیایی موجود در باغ پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس با نام‌های ’ ‛KS6 ، ‛ KS7’ ، ‛KS8’ ، ‛ KS9’ ، ‛ KS10’ ، ‛KS11’ ، ‛KS12 ، KS13 و KS14 در سال1387 از نظر مقاومت به سنک گلابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت بر اساس تعداد حشره روی برگ، نرخ خسارت، میزان محصول نهایی، میزان ریزش میوه، مقدار نسبی آب برگ و میزان کلروفیل تعیین شد. ارقام KS8 و KS14 با کم‌ترین جمعیت ح...

[ 32 ] - گزینش ژنوتیپ‌های برتر بادام (Prunus dulcis Miller) در منطقه بروجرد

به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های بادام با صفات برتر، دیرگل و سازگار با اقلیم منطقه بروجرد در سال‌های 1385 و 1386 ژرم‌پلاسم موجود در منطقه با استفاده از دیسکریپتور بادام مورد ارزیابی قرار گرفت. ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد، مقاومت به آفات، بیماری‌ها، و صفات مرتبط با میوه و مغز ارزیابی شدند. با توجه به اهداف و صفات خاص اصلاحی، ژنوتیپ‌های شماره 57 (عملکرد و درصد مغز)، 112 (عملکرد)، 166 (عادت میوه‌دهی روی اس...

[ 33 ] - تولید گیاهان دورگ‌گیلاس (سیلژ دلامارکا و زرد دانشکده) با استفاده از کشت جنین

  یکی از فنون مورد استفاده در اصلاح درختان میوه کشت جنین هیبریدهایی است که به دلایل مختلف سبز نمی‌شوند و بذرهای دورگ گیلاس از این نظر مشکلات فراوانی دارند.کشت جنین در اصلاح هسته‌دارها ب ه ویژه در تلاقی‌های بین گونه‌ای و در تلاقی‌هایی که والد بذری انتخابی رقم زودرس باشد کاربرد وسیعی دارد. با توجه به این که بذرهای هیبرید گیلاس به خصوص در ارقام زودرس کمتر از یک درصد جوانه‌زنی دارند، بنابراین برای ...

[ 34 ] - مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (DNA) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10، KS11، KS12، KS13 و KS14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

[ 35 ] - گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین پلی نایزر (گرده دهنده) مناسب برای گیلاس (.Prunus avium L) رقم قرمز رضاییه

گیلاس یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است. اکثر ارقام گیلاس به دلیل خود ناسازگاری، همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند، لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این آزمایش گیلاس رقم قرمز رضاییه به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی، مشکین شهر و همچنین قرمز رضاییه گرده افشانی شد. ...

[ 36 ] - تهیه نقشه پیوستگی خربزه ایرانی (.Cucumis melo L) با استفاده از نشانگر RAPD

نقشه های پیوستگی، اساس مطالعات ژنومی در گیاهان مختلف می باشد. با توجه به خصوصیات ویژه خربزه خاتونی به عنوان یک توده بومی مهم ایران، تهیه نقشه پیوستگی با استفاده از این توده، هدف این تحقیق بوده است. از این رو یک جمعیت F2 به عنوان جمعیت در حال تفرق برای تهیه نقشه پیوستگی، از تلاقی خربزه توده بومی خاتونی و لاین فرانسوی به نام چارنتیز(Charentais) تهیه شد.برای تهیه این نقشه پیوستگی از42 آغازگر رپید ...

[ 37 ] - بررسی ازدیاد درون شیشه ای برخی از ارقام گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)

آزمایش هایی به منظور بررسی ازدیاد درون شیشه ای 9 رقم از ارقام اصلاح شده گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) به نام های "KS6"،"KS7"، "KS8"، "KS9"،"KS10"،"KS11"، "KS12"، "KS13" و"KS14"، انجام و اثر محیط های کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی آن ها بررسی شد. بدین منظور، ریزنمونه های تک گره ای از شاخه های رشد فصل بهار پس از برداشت وضدعفونی سطحی،‌ روی سه محیط کشت پایه MS،MS نیم غلظت نمک ها (MS ...

[ 38 ] - مطالعه نگهداری، جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی از ارقام مرکبات

با توجه به اهمیت اجرای پروژه های به نژادی در صنعت مرکبات کشور و لزوم تولید ارقام جدید، پژوهش حاضر به منظور تعیین بهترین روش نگهداری دانه های گرده انجام شد. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل دو فاکتوره با طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. روش های نگهداری دانه های گرده فاکتور اول را تشکیل می دادند. دانه های گرده به مدت 7، 15، 30، 60 و 140 روز در دمای اتاق (25+1˚C)، یخچال (4˚C) و فریزر (-18˚C) ن...

[ 39 ] - مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول FAA تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (Tunica-Corpus) مشخص ...

[ 40 ] - اثر اکسین های 2,4-D و نفتالین استیک اسید (NAA) در اندازه و کیفیت میوه نارنگی انشو (.Citrus unshiu L)

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی، همیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش، به منظور افزایش اندازه میوه، درختان نارنگی انشو(Citrus unshiu) پیوند شده روی پایه نارنج (Citrus aurantium) در سال پرمحصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه (ریزش میوه های جوان با قطر 2-0.5 سانتی متر در خرداد)، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D، غ...

[ 41 ] - مطالعه اثرات گرد و غبار بر گرده‌افشانی و میوه‌نشینی نخل خرما (Phoenix dactylifera L)

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تیمارهای ترکیبی ریزگرد، بارندگی و گرده‌افشانی بر درصد میوه‌نشینی، درصد پارتنوکارپی و ریزش میوه درختان رقم استعمران (سایر) در محیط نخلستان و نحوه فرونشست ریزگردها بر ساختار گل و کلاله در محیط شبیه‌سازی شده در آزمایشگاه در دو سال متوالی 1393 و 1394 به اجرا درآمد. پس از اعمال تیمارها، درصد میوه‌نشینی، درصد پارتنوکارپی، درصد ریزش و نحوه فرونشست غبار و گرده بر گل و کلا...

[ 42 ] - بررسی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون (.Olea europaea L) در شرایط آب و هوایی اهواز

به منظور ارزیابی اثرات محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم زیتون، آزمایشی طی سال های 1391 و 1392 در باغ زیتون گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت­های خرد شده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام زیتون با 3 سطح (میشن، کرونایکی و دزفولی) و محلولپاشی سولفات پتاسیم با سطوح (صفر، 1 و 2 گرم در لیتر) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. ن...

[ 43 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیک

توت فرنگی یکی از مهم‌ترین میوه‌های ریز جهان و ایران به شمار می‌آید. برای انجام برنامه‌های به‌نژادی این گیاه در ایران، شناسایی ارقام برتر با توجه به ویژگی‌های آن‌ها مورد نیاز است. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام توت فرنگی موجود در کشور، گیاه‌چه‌های دختری 15 رقم توت فرنگی تجاری در گلخانه با شرایط کنترل شده و سیستم هیدروپونیک کشت شدند. تغذیه گیاهان با استفاده از فرمول اختصاصی مورگان برای تو...

[ 44 ] - مطالعه اثر کاربرد برگی کائولین بر فلئورسانس و میزان کلروفیل برگ نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم دزفول تحت تنش کم آبی

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، استفاده از روش‏هایی که منجر به کاهش اثرات سوء کمبود آب بر محصولات باغی گردد، دارای اهمیت است. کائولین یکی از مواد ضد تعرق است که طی سالهای اخیر استفاده از آن گسترش یافته است. بدین منظور اثر سه سطح مختلف کائولین (0 ، 3 و 6%) و سه سطح آبیاری (100، 65 و 40 درصد تبخیر و تعرق گیاه (ETcrop)) بر میزان کلروفیل و فلئورسانس کلروفیل برگ زیتون رقم دزفول بصورت آز...

[ 45 ] - ارزیابی تفاوت های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و پومولوژیک برخی ژنوتیپ های گلابی اروپایی P‏yrus communis L.) )

Study and evaluation of genetic diversity in European pear (Pyrus communis L.) is an important task in the pear breeding programs. This research was carried out in order to evaluate morphological, physiological and pomological variations within the some of the pre-selected European pear seedling genotypes in comparison with `Shahmiveh’ as a reference cultivar. The obtained results showed signif...

[ 46 ] - شناسایی و تعیین ویژگی‎های ژنومی آلل‎های خودناسازگاری در گونه‎های وحشی گلابی

The Pyrus species exhibit the gametophytic self -incompatibility which is considered to be the most widespread self-incompatibility system among flowering plants. This system prevents self-fertilization through a specific pollen-pistil recognition mechanism. The S-allele diversity in the Iranian genotypes indicates that the pear germplasm of Iran can be an excellent source of variability for br...

[ 47 ] - بررسی واکنش ارقام تجاری زیتون (Olea europaea L.) به تنش سرما با استفاده از روش نشت یونی و اندازه‌گیری کربوهیدرات محلول کل

Identification and characterization of tolerant and susceptible cultivars of crop plants to cold stress is important. In this regard, in present research electrolyte leakage and Total Soluble Sugar (TSS) contents in the leaf and bark tissues in ten olive cultivars, namely, Zard, Mari, Fadak87-1, Fadak87-5, Fadak86, Fadak77, Arbequina, Mission, Blady and Coratina were measured to assess their re...

[ 48 ] - برهمکنش پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) روی پایه رویشی پیرودوارف

به منظور یافتن پایه مناسب برای تولید تجاری گلابی آسیایی و همچنین بررسی سازگاری و چگونگی رشد آن با پایه پیرودوارف، مطالعه‌ای در سال‌های باغی 1393 و 1394 در شرایط آب و هوایی تهران انجام شد. در این پژوهش دو رقم گلابی آسیایی `KS6´ و `KS10´ به همراه یک رقم اروپایی (شاه‌میوه) روی پایه پیرودوارف پیوند شدند و طی دو سال، صفات مربوط به رشد رویشی و چگونگی رشد ریشه اندازه‌گیری شد. همچنین میزان عناصر غذایی ...

[ 49 ] - تأثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص‌های فتوسنتزی گیاه ریحان ‏(‏Ocimum basilicum L.‎‏)‏

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کادمیم و سرب بر صفات ریخت‌شناسی، فیزیولوژی و فتوسنتزی ریحان انجام شد. خاک مورد استفاده قبل از کشت، به‏‌‏مدت 2 ماه با استفاده از محلول‌های سرب (صفر، 100، 200 و 400 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) و کادمیم (صفر، 5، 10 و 20 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) آلوده گردید. نتایج نشان داد در تیمارهای کادمیم و سرب صفات مربوط به کیفیت و بازار‌پسندی ریحان شامل تعداد شاخه‌های فرعی، زمان...