بررسی ازدیاد درون شیشه ای برخی از ارقام گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)

نویسندگان

  • احمد معینی
  • محمودرضا روزبان
چکیده مقاله:

آزمایش هایی به منظور بررسی ازدیاد درون شیشه ای 9 رقم از ارقام اصلاح شده گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) به نام های "KS6"،"KS7"، "KS8"، "KS9"،"KS10"،"KS11"، "KS12"، "KS13" و"KS14"، انجام و اثر محیط های کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی آن ها بررسی شد. بدین منظور، ریزنمونه های تک گره ای از شاخه های رشد فصل بهار پس از برداشت وضدعفونی سطحی،‌ روی سه محیط کشت پایه MS،MS نیم غلظت نمک ها (MS ) و WPM همراه با یک میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپیورین (BAP) کشت شدند. در فاز استقرار، رشد و پرآوری زیرنمونه های ارقام مورد آزمون، تنها در 5 رقم ،"KS7"، "KS8"، "KS12"،"KS13"،"KS14" حاصل شد و بهترین محیط کشت برای رشد ریزنمونه ها، محیط WPM بود. در فاز تکثیر، شاخساره های تولید شده در شرایط درون شیشه ای، جهار بار به فاصله زمان های یک ماهه روی محیط های کشت پایه حاوی غلظت های مختلف) BAP صفر،‌ 1و 2میلی گرم در لیتر) زیر کشت شدند که بالاترین میزان پرآوری در غلظت mgl-1BAP 2 به دست آمد. ضمن آنکه به موازات افزایش غلظت BAP در این فاز، از طول شاخساره های پرآور شده کاسته و به درصد شاخساره های شیشه ای شده افزوده شد. بهترین محیط کشت برای پرآوری شاخساره های رقم "KS7"، محیط WPM بود در حالی که تفاوت معنی داری بین محیط های کشت پایه در میزان پرآوری شاخساره های ارقام دیگر (به جز رقم "KS14" که پرآوری آن در محیط کشت WPM نسبت به محیط MSبرتری داشت) مشاهده نشد. به علاوه، به موازات افزایش تعداد زیر کشت در این فاز، به میزان پرآوری شاخساره نیز افزوده شد. به منظور ریشه زایی شاخساره ها، از محیط کشت MSهمراه با غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) استفاده شد بدین صورت که شاخساره ها ابتدا برای زمان های مختلف روی محیط کشت مذکور کشت شدند و سپس به محیط کشت MS کامل بدون هورمون منتقل شدند. پس از گذشت دو ماه، ریشه زایی شاخساره های ریزازدیاد شده در هیچ یک ارقام مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای KS13, KS11, KS9, KS8, KS6 و KS14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل ش...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام گلابی آسیائی (Pyrus serotina Rehd.) به

  نه رقم گلابی آسیایی موجود در باغ پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس با نام‌های ’ ‛KS6 ، ‛ KS7’ ، ‛KS8’ ، ‛ KS9’ ، ‛ KS10’ ، ‛KS11’ ، ‛KS12 ، KS13 و KS14 در سال1387 از نظر مقاومت به سنک گلابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت بر اساس تعداد حشره روی برگ، نرخ خسارت، میزان محصول نهایی، میزان ریزش میوه، مقدار نسبی آب برگ و میزان کلروفیل تعیین شد. ارقام KS8 و KS14 با کم‌ترین جمعیت ح...

متن کامل

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (DNA) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10، KS11، KS12، KS13 و KS14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

متن کامل

ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهران

ترکیبات فنلی به علت نقش مهم در فیزیولوژی گیاه و تغذیه (نقش آنتی‌اکسیدانی) در تولید میوه بسیار مورد توجه قرار ‌گرفته‌اند. ترکیبات فنلی تحت تاثیر ژنوتیپ و محیط کشت و پرورش نیز قرار می‌گیرند. در این پژوهش میزان فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و برخی ترکیبات فنلی اصلی میوه شامل کلروژنیک اسید، کاتچین و فلوریدزین در سه رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) شامل KS6، KS9 و KS13بررسی شد. ارقام گلابی آس...

متن کامل

تعیین خودسازگاری، خودناسازگاری و نیاز سرمایی برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی (pyrus serotina rehd.)

به منظور تعیین نیاز سرمایی و خودسازگاری ارقام گلابی آسیایی این تحقیق به مدت دو سال انجام شد. برای تعیین نیاز سرمایی پس از تعیین عمق رکود از درختان قلمه برداشت شد و به گلخانه منتقل شد تا زمان 50% گلدهی قلمه های تعیین شود. به منظور تعیین میزان خودگرده افشانی قبل از باز شدن گلها روی آنها کیسه کشیده شد و پس از گرده افشانی با گرده خودی در صد تشکیل میوه تعیین شد.مطالعه نیاز سرمایی نشان داد که نیاز سر...

15 صفحه اول

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی pyrus serotina rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای ks13, ks11, ks9, ks8, ks6 و ks14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل شد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 3

صفحات  348- 361

تاریخ انتشار 2002-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023