علی عبادی

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

در این تحقیق به‌منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه‌خوری و کشمشی، چهار رقم بی‌دانۀ ایرانی به‌عنوان والد پدری و هفت رقم دانه‌دار به‌عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به‌دست‌آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به‌دست‌آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم‌های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیاب...

[ 2 ] - بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های انگور تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه رقم انگور غیرپیوندی بی‌دانۀ سفید، چفته و یاقوتی و چهار تیمار خشکی در حد 3/0- (شاهد)، 6/0- ( ملایم)، 1- (متوسط) و 5/1- (شدید) مگاپاسکال پتانسیل آب خاک، در سه تکرار در سال 1392 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دوساله انگور در گلدان­های 20 لیتری (قطر...

[ 3 ] - بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera) در شرایط شوری

شوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آیندۀ تولید انگور (Vitis vinifera L.) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی درگرو اصلاح و استفاده از پایه‌های مقاوم به­شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونۀ Vitis vinifera شامل شاهرودی (سرخ ...

[ 4 ] - مقایسۀ کمّی بیان ژن‏ های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه ‏دار، شاهرودی و گونۀ ریپاریا (Vitis riparia)

با توجه به اینکه انگور از جنبۀ اقتصادی اهمیت خاصی دارد، انجام مطالعاتی برای بررسی جنبه‏های متفاوت فرایند‏‏هایی که منجر به ایجاد مقاومت در برابر سرماهای غیر‏منتظرۀ پاییز یا دیررس بهاره می‏شود، ضروری به نظر می‏رسد. در این راستا بررسی بیان ژن‏هایی که موجب افزایش تحمل به سرما می‏شوند اهمیت ویژه‏ای دارد. لازمۀ بیان ژن‏های سنتز‏کنندۀ پروتئین‏هایی که در سازگاری به سرما نقش دارند گروهی از عوامل رونویسی...

[ 5 ] - بررسی اثر پیش‌تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی‏های دای‌آلل ارقام بی‌دانۀ انگور فلیم‌‌سیدلس، پرلت و یاقوتی

انگورهای بی‌دانه به‌طور گسترده در سراسر جهان کشت می‏شوند. استفاده از تکنیک نجات جنین در برنامه‏های به‌نژادی انگورهای بی‌دانه، توانسته است بر مشکلات حاصل از روش‏های به‌نژادی سنتی غلبه کند. از‌آنجا‌که کارایی این تکنیک در سطح مطلوب نیست بنابراین، تلاش‏های زیادی در جهات مختلف به‌منظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط پژوهشگران انجام گرفته است.این پژوهش به‌صورت دو آزمایش جداگانه انجام گرفت و در هر دو آز...

[ 6 ] - طراحی، ساخت و انتقال سازه‌های ژنی جهت خاموش‌سازی ژن‌های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز

به‌منظور مطالعۀ عملکرد ژن‏های F3´5´H و F3´H وبرهمکنش آن‌ها در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در انگور، از طریق طراحی و ساخت سازه‌های مناسب ایجاد‌کنندۀ ihpRNA، لاین‌های تراریخت حاوی سازۀ خاموش‌کنندۀ ژن F3´H وسازۀ خاموش‏کنندۀ هر دو ژن F3´5´H و F3´H ایجاد شدند. به این منظور‌ قطعاتی از دو ژن انتخاب و به‌صورت تکرارهای معکوس در ناقل pHANNIBAL درج و با بهره‌گیری از سیستم ناقل دوگانه، هر یک از سازه‌های تهیه‌...

[ 7 ] - تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس‌

به‌منظور تولید کالوس جنین‏زا در چهار رقم انگور شامل یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس، ریزنمونه‏های تخمدان در دو مرحلۀ III و V جمع‏آوری و در محیط کشت MS با غلظت‏های متفاوت 2,4-D و BAP کشت شدند. برای تمایزیابی جنین از محیط کشت MS با غلظت‏های مختلف IAA و BAP استفاده شد. نتایج نشان داد که جمع‏آوری ریزنمونه‏های تخمدان در مرحلۀ V بالاترین درصد تولید جنین سوماتیکی را در همۀ ارقام ایجاد می‏کن...

[ 8 ] - بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس»

‌انگور رقم فلیم سیدلس یکی از ارقام مهم و تجاری انگورهای رومیزی است که به‌دلیل خصوصیات میوه و تولید محصول زیاد در برنامه‌های اصلاحی استفاده می‌شود. اصلاح‌کنندگان به‌منظور به‌نژادی انگورهای بی‌دانه و با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ارقام بی‌دانه به‌منزلۀ والد مادری برای افزایش تولید نتاج بی‌دانه در یک چرخۀ به‌نژادی از روش نجات جنین استفاده می‌کنند. در این پژوهش تأثیر محیط‌های کشت امرشاد و رامینگ (E...

[ 9 ] - بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ار...

[ 10 ] - ‌‌ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام (Prunus dulcis L) با استفاده از نشانگر SSR

استفاده از نشانگرهای مولکولی به‌ویژه ریزماهواره‌ها به‌دلیل دقت بالای آنها در مطالعة ژنوم درختان میوه‌ از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش برای ارزیابی روابط ژنتیکی 68 رقم و ژنوتیپ بادام داخلی و خارجی از 22 مکان ریزماهواره استفاده شد. DNA ژنومی از بافت‌های برگی جوان استخراج و واکنش‌های PCR با استفاده از 22 مکان انتخاب‌شده (از بین100عدد مکان) ریزماهواره روی آن انجام شد. از مکان‌های بررسی‌شد...

[ 11 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‏‌ها و گونه‏‌‌های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

گلابی یکی از محصولات مهم میوه در خانوادة گل‌سرخیان است که بیش از سه هزار سال در مناطق معتدله کشت شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ارقام مطالعه‌شدة گلابی بر‌اساس صفات کمّی و کیفی مهم و تعیین فاصلة ژنتیکی بین آن‌ها بود. بدین منظور این پژوهش با ارزیابی 47 رقم و ژنوتیپ گلابی از گونه‏‌‌های اروپایی، آسیایی و وحشی در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ...

[ 12 ] - بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی، تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک

این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول غذایی، فصول برداشت و تراکم کشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک، در گلخانه و آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران اجرا شد. در این پژوهش تأثیر چهار سطح پتاسیم در محلول غذایی نیم‌کوئیک(5/1، 6/2، 3 و 5/4 میلی‌اکی‌والان در لیتر) بررسی شد. در این بررسی محلول غذایی نصف غلظت کوئیک با 6/2 میل...

[ 13 ] - الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار ‌رقم پستة تجاری

این آزمایش برای تعیین الگوی تشکیل میوه در چهار‌ رقم پستة اکبری، احمدآقایی، کله‌قوچی و اوحدی و ارتباط تشکیل میوة نهایی با تکامل و باروری اولیة کیسه‌های جنینی طی سال‌های1381-1382 انجام شد که در آن خوشه‌های گزینش‌شدۀ چهار رقم پسته یک هفته پس از گلدهی علامت‌گذاری شدند. شکل گل‌آذین و موقعیت گل‌ها با درجات مختلف تکاملی (براساس اندازة تخمدان) یادداشت شد و در پایان فصل رشد هم موقعیت و میزان میوه‌بندی ن...

[ 14 ] - ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR

خودناسازگاری در بادام توسط یک مکان ژنی با چندین آلل کنترل می شود. در این آزمایش بررسی تنوع آلل های احتمالی ناسازگاری با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز در 96 نمونه از گونه های مختلف بادام و گونه های خویشاوند آن انجام شد. واکنش زنجیره پلیمراز با استفاده از سه جفت آغازگر دژنره (PaConsI-F/EM-PC1consR، PaConsI-F/EM-PC3consR، EM-PC2consF/EM-PC3consR)، یک جفت آغازگر اختصاصی ناسازگاری (AmyC5R/ AS1II)...

[ 15 ] - غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه

پایه‌های انگور قادرند سازگاری ارقام را به اقلیم های مختلف، انواع خاک­­ها و شرایط گوناگون و نامساعد  افزایش ‌دهند. با توجه به ژرم پلاسم غنی انگور در ایران می­توان از ارقام و ژنوتیپ های پررشد موجود که از پتانسیل ژنتیکی مطلوبی برخوردارند به عنوان پایه متحمل به خشکی برای ارقام تجاری استفاده نمود. در این پژوهش 698 ژنوتیپ و رقم بارده موجود در کلکسیون ملی انگور ایران واقع در ایستگاه تحقیقات درجه یک ان...

[ 16 ] - تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو

ازدیاد غیرجنسی یکی از بزرگترین مشکلات تولید گردو در ایران است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک پایه مانند علفی یا چوب نرم بودن و وجود برگ روی آن بر ریز شاخه پیوندی گردو صورت گرفت که در آن پیوندک های 5/2-5/1 سانتیمتری گردو روی پایه های گردوی چند هفته ای علفی و چوب نرم با یا بدون برگ و در شرایط کنترل شده پیوند گردیدند. نتایج نشان داد که به طور کلی وجود برگ روی پایه تاثیر منفی بر میزان ...

[ 17 ] - بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

به منظور گروه بندی و مقایسه 72 رقم و ژنوتیپ بادام،30 صفت شامل 12 صفت فنولوژیکی و رویشی درخت و 18 صفت مربوط به خشک میوه و مغز، براساس توصیفگر جهانی بادام اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده برخی از صفات مثل عادت رشدی درخت، رنگ گل، وزن خشک میوه، سختی پوست چوبی و طعم مغز دارای ضریب تغییرات بالایی بودند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد که بین برخی از صفات اندازه گیری شده رویشی، خشک میوه و ...

[ 18 ] - بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام

Self-incompatibility is one of the most prominent inhibiting factors in almond production which reduces fruit set, making orchard management difficult. Therefore, breeding of almond to produce self-compatible genotypes is indispensably important. In this research work, pollen tube growth rate was studied in 38 genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female ...

[ 19 ] - مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین

امروزه مصرف کنندگان انگورهای بیدانه را به منظور مصرف به صورت تازه خوری و تهیه کشمش ترجیح می دهند. به این منظور یکی از اهداف مهم در اصلاح انگورهای تازه خوری تولید ارقام بیدانه جدید می باشد. یکی از روش های اصلاح ارقام بیدانه جدید استفاده از تکنیک نجات جنین است. در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی گل ها قبل از شکوفایی با مواد تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (50 پی پی ام) و سایکوسل (200 پی پی ام) در ارقام ...

[ 20 ] - بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی

زردآلو از جایگاه مطلوبی در اقتصاد صنعت میوه برخوردار است. محدود بودن دامنه سازگاری اکولوژیکی یکی از عوامل محصول‌دهی نامنظم در این گونه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر دمای محیط در مرحله پیش از گلدهی روی برخی از خصوصیات گل در چهار رقم زردآلوی تجاری با نام‌های نصیری، نوری، شاهرودی و جهانگیری می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد دمای محیط از طریق تاثیر بر اندام‌های زایشی گل از جمله سلامت دا...

[ 21 ] - تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک وگل کامل

با توجه به اهمیت اقتصادی انگور به عنوان یکی از محصولات مهم باغی کشور، اصلاح این میوه در جهت بهبود صفات نامطلوب مد نظر قرار گرفته است. امروزه استفاده از روشهای مولکولی برای اصلاح گیاهان اهمیت خاصی پیدا کرده است. لازمه انجام برنامه های انتقال ژن وجود امکانات و بافتهای مناسب گیاهی می باشد که به عنوان مثال می توان به پینه رویان زا اشاره نمود. در این پژوهش انگیزش پینه رویان‌زا با کشت ریز نمونه‌های ب...

[ 22 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

بادام یکی از مهمترین محصولات خشک میوه است که با توجه با اهداف خاص نیاز به اصلاح دارد. به این منظور اولین مرحله ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم‌پلاسم موجود است. در این راستا 56 ژنوتیپ پر رشد از طریق ثبت نه صفت مورفولوژیک (قطر تنه، ارتفاع تنه اصلی، تراکم تاج، زاویه تاج، تعداد شاخه، متوسط اندازه شاخه، رنگ نوک سرشاخه و قدرت رشد) بر اساس توصیفگر در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران ارزیابی شدند. تجزی...

[ 23 ] - پاسخ‌های بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک

به منظور بررسی اثر تغییرات پتانسیل آب خاک بر برخی تغییرات بیوشیمیایی دو رقم انگور (ساهانی و بیدانه سفید) آزمایشی با چهار تیمار شامل پتانسیل آب خاک در حد 2/0- مگاپاسکال (شاهد)، 6/0-، 1- و 5/1- مگاپاسکال پتانسیل آب خاک (تیمارهای تنش) در سال 1387 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دو ساله انگور در گلدان‌های 18 لیتری محتوی خاک لومی کاشته شدند. هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار با واحد آزمایشی شامل...

[ 24 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع‌آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

بادام یکی از محصولات مهم خشکباری در جهان است و ایران یکی از مناطق مهم انتشار این گیاه محسوب می‌شود. در این تحقیق از نشانگرهای ملکولی RAPD جهت تعیین تنوع و سطوح خویشاوندی بین 56 ژنوتیپ جمع‌آوری شده بادام استفاده شد. تعداد 16 آغازگر تصادفی در واکنش PCR در مجموع 171 باند DNA ایجاد کردند که 168 باند چند شکل بود. تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها بر اساس حضور و عدم حضور باند و با استفاده از ضریب تشابه جاکارد ...

[ 25 ] - بررسی وضعیت ناسازگاری و عقیمی در چهار رقم زردآلوی تجاری ایران

زردآلو (Prunus armeniaca L.)، از جایگاه خاص در صنعت میوه‌کاری ایران برخوردار است. از مشکلات اساسی در تولید زردآلو می‌توان به بی نظمی باردهی و عملکرد پایین آن اشاره کرد که از جمله علل آن خودناسازگاری و عقیمی گل‌های آن است. در این آزمایش سعی شد وضعیت ناسازگاری و عقیمی در 4 رقم زردآلوی تجاری ایران در شرایط آب و هوایی کرج به روش گرده‌افشانی کنترل شده و بررسی درصد تشکیل میوه در سه دوره شمارشی (10، 3...

[ 26 ] - بررسی جنین‌زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless)

تولید جنین‌های سوماتیکی در انگور بیشتر با کشت اندام‌های زایشی مانند بساک و تخمدان معمول است. با این حال استفاده از اندام‌هایی مانند برگ به عنوان ریزنمونه، به علت محدودیت زمانی جمع‌آوری اندام‌های زایشی در طی سال مورد توجه می‌باشد. در این آزمایش از دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس ریزنمونه برگ تهیه و در محیط پایه MS به همراه 2,4-D با غلظت 5/4 میکرومولار و BAP با غلظت 1/1 میکرومولار، 1 گرم در...

[ 27 ] - تعیین و شناسایی آلل‌های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ‌های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR

بادام با نام علمی Prunus dulcis Miller [D.A. Webb] دارای خودناسازگاری گامتوفیتیک است. برای کشت وسیع و تجاری بادام استفاده از ارقام خودسازگار و کشت حداقل دو رقم سازگار با هم الزامی است. تعیین خودناسازگاری در بادام روش‎های متعددی دارد که جدیدترین آنها استفاده از آغازگرهای اختصاصی به روش PCR است. در این آزمایش از جفت آغازگر اختصاصی AS1II و AmyC5R برای تعیین آللهای خودناسازگاری در بعضی ارقام ایرانی...

[ 28 ] - تأثیر تنش خشکی و آبیاری مجدد بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم انگور ساهانی، فرخی و بیدانه سفید

به منظور بررسی اثر تنش‌های مختلف آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم زراعی انگور (ساهانی، فرخی و بیدانه سفید) آزمایشی با چهار تیمار شامل پتانسیل آب خاک در حد 2/0- مگاپاسکال (شاهد)، 6/0-، 1- و 5/1- مگاپاسکال پتانسیل آب خاک (تیمارهای تنش) و سه تکرار در سال 1387 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان 2 ساله انگور در گلدان‌های 18 لیتری محتوی خاک لومی کاشته شدند. هر واحد آزمایشی شامل 2 گلدان و هر گل...

[ 29 ] - ریزازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم

در این تحقیق، ریزازدیادی گیاه انجیر رقم جامی کن از مریستم انتهایی گیاهچه‎های رشد یافته در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. برای مرحله استقرار اندازه ریزنمونه مریستمی در دو سطح (4/0-2/0 و 7/0-5/0 میلیمتر)، نوع محیط کشت در دو سطح (MS و B5) و غلظت هورمون بنزیل آدنین (BA) در سه سطح (5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از یک ما...

[ 30 ] - بررسی سازگاری و تاثیر گرده‎افشانی تکمیلی رقم "سوپرنووآ" با گرده ارقام مختلف بادام

بادام (Prunus dulcis) یکی از مهمترین میوه‌های خشک مناطق معتدله است که اکثر ارقام آن خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده‌دهنده مناسب و سازگار دارند، لذا بررسی چگونگی تشکیل میوه و تعیین سازگاری ارقام مختلف از اهمیت بالایی در صنعت میوه‌کاری برخوردار است. از طرفی ایجاد ارقام خودسازگار بویژه در شرایط اقلیمی نامناسب برای گلدهی (دمای پائین) که فعالیت حشرات گرده‎افشان کننده به صورت ک...

[ 31 ] - ارزیابی مولکولی و مورفولوژیکی والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی انگورهای دانه‌دار و بیدانه به منظور تعیین رابطه والدین ـ نتاج

انگور از مهمترین محصولات باغبانی جهان و ایران است. از قرن گذشته تا کنون تلاش‌های زیادی جهت اصلاح انگور انجام شد. در ایران تحقیق به منظور اصلاح انگور برای مصارف تازه‌خوری و کشمشی از سال 1375 شروع شده است. بدین منظور ارقام عسکری، یاقوتی، بیدانه سفید و بیدانه قرمز به عنوان والدهای پدری و ارقام موسکات هامبورگ، قزل‌اوزوم، دیزماری، رجبی‌سفید، علی‌بابا، الحقی‌قرمز و تبرزه به عنوان والدهای مادری انتخاب...

[ 32 ] - شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)

به منظور تعیین نشانگرهای مورفولوژیک جهت غربالگری ژنوتیپ‌های بادام در برنامه های اصلاحی آینده، اثر تنش خشکی بر روی دانهال‌های حاصل از بذور شش رقم بادام با ژنوتیپ مشخص (از نظرتلخی وشیرینی) مطالعه شد. ژنوتیپ ها شامل هموزیگوت شیرین (بیوت)، هموزیگوت تلخ (ژنوتیپ تلخ) و هتروزیگوت شیرین (شاهرود 18، شاهرود 12، شاهرود 21 و سفید) و تیمارها شامل آبیاری کامل MPa33/.- = s? و تنش خشکی MPa8/1-= s? به صورت آزما...

[ 33 ] - توارث‌پذیری آلل خودسازگاری(Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR

اصلاح بادام به منظور دست یابی به ارقام خودسازگار از مهم‌ترین اهداف اصلاحی است و در این راستا تشخیص زود هنگام ژنوتیپ‌های خودسازگار به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها اهمیت بسزایی دارد. برای تشخیص ژنوتیپ‌های خودسازگار از خودناسازگار روش‌های مختلفی اعم از کلاسیک و ملکولی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از روش PCRو پرایمرهای اختصاصی ژنوتیپ‌های نتاج بدست‌آمده تعیین گردیدند. خودناسازگاری در بادا...

[ 34 ] - بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری

انگور یکی از مهمترین محصولات میوه در ایران است که اهمیت زیادی در مصارف تازه خوری و کشمشی دارد. در این تحقیق پارامترهای ژنتیکی (همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی، وراثت پذیری و تکرار پذیری) برخی از صفات مهم در انگورهای تازه خوری شامل: تاریخ رسیدگی، وزن، طول و عرض حبه، قند، اسید و نسبت آنها، تراکم حبه در خوشه و استحکام حبه به خوشه برآورد شده اند. نتایج نشان داد برخی از صفات دارای وراثت پذیری بالایی می باش...

[ 35 ] - ارزیابی دورگه‌‌‌های برتر انگور در مقایسه با رقم‌های بی‌دانه بومی ایران

انگور یکی از مهم­ترین میوه­ها در ایران و رقم‌های بی‌دانه، از محبوب­ترین رقم‌های‌ آن نزد مصرف کننده است. شمار رقم‌های بی‌دانه ایرانی بسیار محدود است و هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های نامطلوبی دارند؛ بنابراین به‌نژادی آن‌ها به‌منظور دست‌یابی به رقم‌های بی‌دانه برتر ضروری است. این پژوهش به منظور ارزیابی 11 دورگه‌ جدید حاصل از تلاقی 4 والدپدری بی‌دانه و 7 والدمادری دانه‌‌دار و مقایسه آن‌ها با رقم‌های بی...

[ 36 ] - مطالعه کمی و کیفی آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها در پوست حبه چند رقم انگور با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

مقدمه: میوه انگور به ‌دلیل دارا بودن انواع فلاونوئیدها از جمله آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها از ارزش غذایی دارویی بالایی برخوردار است که نوع و درصد ترکیبات تحت تأثیر ژنوتیپ و شرایط محیطی قرار می‌گیرد. هدف: بررسی آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها در چند رقم مهم انگور با طیف رنگ متنوع. روش بررسی: پوست حبه ارقام انگورآب، بیدانه قرمز، فخری قرمز، موسکات هامبورگ، فلیم سیدلس، سرخک و آش سیاه شیراز بوسیله حلال آب...

[ 38 ] - تعیین ژنوتیپ‌های خودسازگار بادام حاصل از یک برنامه اصلاحی و تشخیص آلل‌هایS در برخی ارقام و ژنوتیپ‌های خارجی بادام با استفاده از روش PCR

  یکی از مشکلات تولید بادام مساله خودناسازگاری ارقام بادام است. در این تحقیق ابتدا تعدادی از ژنوتیپ‌های برتر ایرانی و خارجی از نظر وضعیت خودسازگاری مورد بررسی قرار گرفتند و در ادامه دورگ‌گیری بین ارقام خودسازگار تونو و سوپر نوا با ده ژنوتیپ مرغوب خودناسازگار انجام شد. وضعیت آلل‌های نتاج با استفاده از روش‌های کلاسیک (پوشاندن با کیسه) و مولکولی ( PCR ) مورد بررسی قرار گرفتند. در روش PCR ساده از ج...

[ 39 ] - بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول‌پاشی سولفات منیزیم در تحمل انگور نسبت به سرمای مصنوعی و سرمازدگی طبیعی بهاره

 دمای پایین فصل‌های سرد، هر چند سال یک بار به تاکستان‌های مناطق مختلف کشور خسارت‌های سنگینی وارد می‌نماید. مصرف کود پتاسیم برای مقاوم‌سازی بوته‌ها به سرمای زمستان بدون توجه به دیگر عنصرها نمی‌تواند تغذیه مناسب بوته‌های انگور را فراهم نماید. این پژوهش با هدف تغذیه متعادل و اثرهای آن بر تحمل بوته‌های انگور(رقم بیدانه سفید) تربیت یافته در سیستم خزنده نسبت به سرما و جلوگیری از خسارت یخبندان در یکی ...

[ 40 ] - بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی جیبرلیک اسید و 2 و4 –دی کلروفنوکسی استیک اسید بر کاهش ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول(Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Thomson navel)

به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر کاهش ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول تحقیقی در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با استفاده از 2و4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید در غلظت‌های 0-10 و 20 میلی­گرم در لیتر و جیبرلیک اسید با غلظت­های 0- 50 و 100 میلی­گرم در لیتر در زمان­های حداکثر شکوفایی­گل­ها، ریزش گلبرگ­ها و بلافاصله پس از ریزش فیزیولوژیک میوه در دو سال متوالی (1395 و 1396) به اجرا...

[ 41 ] - Effect of Rootstocks on Physiological and Biochemical Responses of Vitis vinifera ‘Shahroudi’ to Salinity and Bicarbonate Stress Conditions

The synchronization of salt stress and dominance of calcareous soils in warm and dry climate regions has led to alkaline salinity stress in vineyards. In this study, the effects of salinity and bicarbonate stresses (alone or in combination) on photosynthetic reactions and nutrient variations of Vitis vinifera ‘Shahroudi’ as a susceptible grape cultivar were evaluated. Using stenting method, sci...

[ 42 ] - ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل

گیاهان هنگام مواجه شدن با انواع تنش‌های محیطی از سیستم آنتی‌اکسیدانی جهت مقابله با عوارض ناشی از تنش‌ استفاده می‌کنند. در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از افزایش کلرید سدیم بر سیستم آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دانهال‌های پسته (بادامی‌ریز زرند، قزوینی، سرخس، آتلانتیکا، UCB1 و دورگ‌های cv. BadamiRiz-e--Zarand × P. Integerrima ، Pistacia. vera، cv. Sharakhs× P. Integerrima...

[ 43 ] - پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی

سابقه و هدف: انگور با نام علمی (Vitis vinifera L.) به خانواده Vitaceaeتعلق دارد. شناسایی، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل به تنش‌ خشکی از موارد بسیار مهم در برنامه‌های به ‌نژادی و تولید انگور می باشد. بنابراین شناسایی، مطالعه و بررسی واکنش های فیزیولوژیکی ومرفولوژیکی ارقام انگور ایرانی تحت تنش خشکی از اهمیت بالایی در تحقیقات انگور کاری برخوردار است. با توجه به پراکنده بودن اکثر انگور کاری...

[ 44 ] - ارزیابی دورگ‌های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول

اصلاح انگورهای تازه­خوری به­منظور دسترسی به ارقام بی­دانه برتر، اهمیت زیادی در بازاریابی آنها دارد. در این تحقیق شش دورگ جدید اصلاح­شده زودرس انگور، حاصل از تلاقی 4 والد پدری بی­دانه و 7 والد مادری دانه­دار با رقم یاقوتی از نظر کیفیت و عملکرد محصول مقایسه شدند. این تحقیق در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 8 تکرار (8 بوته به­ازای هر دورگ) در ایستگاه تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د...

[ 45 ] - بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره

سابقه و هدف: بدلیل وابستگی زیاد باغداران نسبت به درآمد حاصل از تولید انگور در بسیاری از مناطق کشور، وقوع سرمای بهاره در بعضی سالها خسارات قابل توجه به معیشت سالیانه آنان وارد می نماید. به دلیل توسعه باغات انگور در مناطق سرد، بسیاری از باغداران این مناطق برای مصون ماندن تاک ها نسبت به سرمای پاییز، زمستان و اوایل بهار، تاک های تربیت یافته در سیستم تربیت خزنده را در فصل پاییز زیر خاک می نمایند. هد...

[ 46 ] - تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور

چکیده: سابقه و هدف: خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی در دنیا به شمار می‌رود و تابعی از ژنوتیپ، دما، بارش و ظرفیت نگهداری آب خاک است. انگور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات باغبانی در جهان و ایران است و تنش خشکی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدودکننده رشد آن در مناطق مدیترانه‌ای می‌باشد. اعمال تیمار تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی و انتخاب ارقام بر اساس شرایط تنش، ازجم...

[ 47 ] - اثر نانوذرات کلسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم هلو (ولد آبادی و آلبرتا زودرس)

هلو یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است که نقش کلسیم در بهبود کمیت و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق تاثیر نانو ذرات کلسیم برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم هلو مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در طی دو سال زراعی (1394 الی1396) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در باغ تجاری واقع در هشتگرد کرج اجرا گردید. در این بررسی دو...

نویسندگان همکار

محمد رضا فتاحی مقدم 12

پژمان‌مهر, مریم  6

علی ایمانی 5

سید علی رضا سلامی 4

ذبیح اله زمانی 4

منصور امیدی 4

امید گودرزی 2

علیرضا رحیمی 2

حسین لسانی 2

رضا سوخت سرایی 2

Tahanian, Hamid Reza 2

امیر موسوی 2

موسی رسولی 2

مصباح بابالار 2

داراب حسنی 2

تکتم سادات تقوی 2

محمدرضا نقوی 2

احمد ارشادی 2

حسن حسین آبادی 2

محمد علی نجاتیان 2

اورنگ خادمی 1

مجید اسمعیلی 1

مریم شهبازی 1

مریم کریمی علویجه 1

مصطفی عالی فر 1

آماندا ر. والکر 1

دبرا مک دیوید 1

مریم پژمان مهر 1

امیر جمال محمود 1

مسعود میر معصومی 1

منصور امیدی 1

اصغر استاجی 1

مصطفی عالی فر 1

جواد عرفانی 1

حمید عبدالهی 1

جواد عرفانی 1

حمید عبدالهی 1

اعظم سیدی مرغکی 1

محمد رجب زاده 1

علی رضا راحمی 1

داراب حسنی 1

امیر صحرارو 1

عباس یداللهی 1

کاظم ارزانی 1

رسولی, موسی 1

سیاوش رعیت پناه 1

شهروز حبیبی 1

علیرضا لادن مقدم 1

حسین حکم آبادی 1

خیرمحمد محمدی 1

محمد علی عسکری سرچشمه 1

پریسا حاجی احمد 1

پگاه بحرانی 1

حسنا کیافر 1

موسی موسوی 1

نوراله معلمی 1