امیر موسوی

دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

[ 1 ] - واکنش ریزنمونه‌های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در محیط درون شیشه‌ای

اهمیت اقتصادی گل داوودی در میان دیگر گونه­های زینتی سبب انجام بررسی‌های متنوعی برای بهینه­سازی کشت بافت این گیاه در سرتاسر جهان شده است. در این آزمایش، ریزنمونه­های برگ، دمبرگ، گلبرگ و TCL ساقه از داوودی رقم Reagan Elite Salmon در محیط MS حاوی ترکیب‌ها و غلظت­های متنوع NAA، BAP و TDZ کشت شدند. درصد باززایی، شمار گیاهچۀ باززاشده در هر ریزنمونه و چگونگی باززایی در هر تیمار بررسی شد. نتایج گویای ب...

[ 2 ] - تأثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از سرمازدگی میوۀ انار ’ملس ساوه‘ در سردخانه

یکی از مهم‌ترین عامل‌های محدود‌کنندۀ انبارداری میوۀ انار تنش سرمازدگی است. از نشانه‌های قابل‌مشاهده می‌توان به قهوه‌ای شدن پوست و رنگ‌پریدگی نارمیانبر (آریل)‌ها اشاره کرد. در طول سال‌های گذشته تحقیقات پرشماری به‌منظور بررسی و مهار این پدیده صورت گرفته است. در این پژوهش تأثیر دو روش پوشاندن میوه با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از تنش سرمازدگی نسبت به شاهد مقایسه و ارزیابی شده است. روش کار به ...

[ 3 ] - بررسی الگوی بیانی ژن‌های ایمپورتین در قلمۀ ژنوتیپ‌های زیتون (Olea europaea L.) با توان ریشه‌زایی بالا و پایین

ریشه­زایی قلمه­ها یکی از فرآیندهای اساسی و کاربردی در افزایش گیاهان چوبی به‌ویژه زیتون است. این امر انتخاب درختان برتر با ساختار ژنتیکی مطلوب را امکان­پذیر می­کند. تشکیل ریشه‌های نابجا مرحلۀ کلیدی در ریشه­زایی به شمار می‌آید. لذا، شناسایی ژن­های درگیر در این فرآیند ضروری است. در این تحقیق، برای نخستین بار ژن­های importin بر پایۀ تطابق داده­های ناقص نخستین نقشۀ ژنتیکی زیتون و صفات دخیل در ریشه­ز...

[ 4 ] - مقایسۀ کمّی بیان ژن‏ های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه ‏دار، شاهرودی و گونۀ ریپاریا (Vitis riparia)

با توجه به اینکه انگور از جنبۀ اقتصادی اهمیت خاصی دارد، انجام مطالعاتی برای بررسی جنبه‏های متفاوت فرایند‏‏هایی که منجر به ایجاد مقاومت در برابر سرماهای غیر‏منتظرۀ پاییز یا دیررس بهاره می‏شود، ضروری به نظر می‏رسد. در این راستا بررسی بیان ژن‏هایی که موجب افزایش تحمل به سرما می‏شوند اهمیت ویژه‏ای دارد. لازمۀ بیان ژن‏های سنتز‏کنندۀ پروتئین‏هایی که در سازگاری به سرما نقش دارند گروهی از عوامل رونویسی...

[ 5 ] - طراحی، ساخت و انتقال سازه‌های ژنی جهت خاموش‌سازی ژن‌های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز

به‌منظور مطالعۀ عملکرد ژن‏های F3´5´H و F3´H وبرهمکنش آن‌ها در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در انگور، از طریق طراحی و ساخت سازه‌های مناسب ایجاد‌کنندۀ ihpRNA، لاین‌های تراریخت حاوی سازۀ خاموش‌کنندۀ ژن F3´H وسازۀ خاموش‏کنندۀ هر دو ژن F3´5´H و F3´H ایجاد شدند. به این منظور‌ قطعاتی از دو ژن انتخاب و به‌صورت تکرارهای معکوس در ناقل pHANNIBAL درج و با بهره‌گیری از سیستم ناقل دوگانه، هر یک از سازه‌های تهیه‌...

[ 6 ] - Effects of different medium on morphophysiological traits of Lippia citriodora H.B.K. during in vitro culture condition

Background & Aim: Lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) is a richly scented herb and has a long history as a sacred and medicinal plant. Select an appropriate medium in tissue culture is a necessity for success Experimental: To evaluate the effect of 10 medium of previous researches for Lippia micropropagation (1- MS medium supplemented with BAP (3 mgL-1) + IBA ...

[ 7 ] - Transient expression of coding and non-coding regions of PVY confer resistance to virus infection

One of the most efficient mechanisms by which plants protect themselves from invading virusesis the specific RNA-dependent silencing pathway termed post-transcriptional gene silencing(PTGS). In this mechanism, resistance to a virus is engineered through the expression of asegment of the virus genomein transgenic plants. Potato VirusY (PVY) is one of the mostdamaging viruses of potato, infecting...

[ 8 ] - A quantitative competitor PCR assay to detect genetically modified roundup-ready soybeans in commercially sold foods in Iran

Due to ever-increasing global diffusion and related socio-economic implications, the detectionof genetically modified organisms (GMOs) is very important. In this study, we design a plasmidcontaining two genes in mutated form as construct-specific (cp4 epsps) and event-specific(pd35S). It is applied for quantitative-competitor (QC) PCR as a simple and reliable method forthe detection of GM food....

[ 9 ] - استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

بلایت فوزاریومی سنبله بیماری است که باعث خسارت شدید اقتصادی در مزارع گندم و سایر غلات دانه ریز در نقاط مختلف دنیا می شود. آلودگی غذاهای حاصل از غلات آلوده با میکوتوکسین تریکوتسنی دی اکسی نیوالنول (DON) که توسط قارچ Fusarium graminearum تولید می شود، خطر شدیدی برای سلامت انسان ها و حیوانات است زیرا تریکوتسن ها می توانند باعث مرگ سلول های یوکاریوتی شوند. تریکوتسن ها با هدف قرار دادن پروتئین ریبوز...

[ 10 ] - جداسازی و تهیه ساختار Antisense ژن fae و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus)

کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی دنیا محسوب می‌شود. کیفیت روغن حاصله از دانه کلزا به ترکیب اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن بستگی دارد. ساخته شدن زنجیره‌های طویل اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع دارای مراحل مختلفی می‌باشد که هر یک از این مراحل توسط آنزیم یا آنزیم‌های متعدد کنترل می‌شود. تغییر در محتوای اسیدهای چرب روغن کلزا با استفاده از روش مهندسی ژنتیک نیازمند شناسایی، جداسازی و دستورزی در ژنه...

[ 11 ] - مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران

سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) یکی از گیاهان خودرو و در حال انقراض کشور، نخستین گیاهیست که به‌عنوان میراث ملی در ایران به ثبت رسیده است و در عین حال به‌عنوان یک گونه زینتی، قابلیت عرضه به بازارهای گل ایران و جهان را دارد. در این پژوهش، قرابت و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سوسن چلچراغ موجود در ایران بر‌اساس مطالعات الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی آنها در پنج جمعیت در ...

[ 12 ] - بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا

با‌توجه‌به اهمیت غذایی کلزا (Brassica napus L.)، یکی از مهم‌ترین گیاهان تولیدکنندۀ روغن در جهان، امروزه در بسیاری از کشورها به گسترش سطح زیرکشت این گیاه توجه شده است. حضور علف‌های هرز در مزارع کلزا سبب کاهش درخور توجه میزان تولید و کیفیت محصول این گیاه می‌شود. تاکنون از علف‌کش با طیف گستردۀ گلایفوسیت به‌طور وسیعی استفاده شده است که آنزیم 5-انول پیروویل شیکیمیت-3-فسفات سنتاز (EPSPS) را هدف قرار ...

[ 13 ] - استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

بلایت فوزاریومی سنبله بیماری است که باعث خسارت شدید اقتصادی در مزارع گندم و سایر غلات دانه ریز در نقاط مختلف دنیا می شود. آلودگی غذاهای حاصل از غلات آلوده با میکوتوکسین تریکوتسنی دی اکسی نیوالنول (DON) که توسط قارچ Fusarium graminearum تولید می شود، خطر شدیدی برای سلامت انسان ها و حیوانات است زیرا تریکوتسن ها می توانند باعث مرگ سلول های یوکاریوتی شوند. تریکوتسن ها با هدف قرار دادن پروتئین ریبوز...

[ 14 ] - Factors Influencing in Vitro Organogenesis of Chrysanthemum morifolium cv. ‘Resomee Splendid’

Background: Chrysanthemum; also commonly known as mums or chrysanths, is one of the most important ornamental crops worldwide. Introducing desirable traits into this valuable plant by the conventional breeding has so far been faced with some restrictions due to the limited gene pool and cross-incompatibility. Therefore, breeders have decided to exploit Agrobacterium-mediated tr...

[ 15 ] - Enhancement of Shikalkin Production in Arnebia euchroma Callus by a Fungal Elicitor, Rhizoctonia solani

Background: There is a growing demand for mass production of shikalkin (a natural pigment consisted of shikonin and alkannin) due to its increasing applications in cosmetics, pharmaceutical and nutrition industries. The root of Iranian Arnebia euchroma produces shikalkin. The promising capability of this plant for shikalkin production has already been demonstrated in cell culture studies. Obje...

[ 16 ] - Sugarcane (NCo310) Transient Transformation Using uidA Reporter Gene

Background: Sugarcane is a monocotyledonous crop that is cultivated in the tropical and subtropical regions of the world. One of the most important criteria, influencing the efficiency of the sugarcane transformation is known to be related to physical and biological factors during the transformation procedure. Objectives: The objective of this research was to study the response of callus induc...

[ 17 ] - Regeneration of Glyphosate-Tolerant Nicotiana tabacum after Plastid Transformation with a Mutated Variant of Bacterial aroA gene

Presence of antibiotic resistance markers has always been considered as one of the main safety concerns in transgenic plants and their derived products. Elimination of antibiotic selectable markers from transgenics is a major hurdle for finding efficient and safe candidates. Herbicide tolerance genes might be attractive alternatives. In this study, a variant form of the 5-enoylpyruvyl shikimate...

[ 18 ] - Analysis of Induced Mutants of Salinity Resistant Banana (Musa acuminata cv. Dwarf Cavendish) Using Morphological and Molecular Markers

Genetic diversity amongst 21 induced mutant clones tolerant to salinity along with one non-irradiated sensitive clone of banana (Musa acuminata cv. Dwarf Cavendish (AAA)) were studied using morphological and random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Out of the 30 phenotypic indices screened, 23 were polymorph and two traits, leaf habit and blotches color, were differentiated by non-irrad...

[ 19 ] - Optimization of Transient Expression of uidA Gene in Androgenic Embryos of Wheat (Triticum aestivum L. cv. Falat) via Particle Pombardment

Haploid microspore-derived embryos (MDEs) of wheat were obtained by in vitro androgenesis. These  embryos were employed to evaluate the transient expression of GUS gene (uidA) following particle bombardment. Using the Bio-Rad PDS-1000/He system, the physical parameters including rupture disk pressure (900, 1100 and 1350 psi); microprojectile travel distance (6 and 9 cm); gold particles size (0....

[ 20 ] - سنجش کمی بذور تراریخت سویای مقاوم به رانداپ با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی

امروزه زیست‌ فناوری گیاهی راهکار مناسبی را در جهت توسعه مواد غذایی مشتق از محصولات تراریخته فراهم نموده است. در ایران نیز با توجه به اینکه عمده سویای مصرفی به‌صورت وارداتی بوده، انجام برچسب‌گذاری این محصولات از لحاظ کیفی و کمی همواره مد نظر بوده است. مطالعات وسیعی بر روی تجزیه و تحلیل کیفی محصولات تراریخته با استفاده از راه‌کارهای مولکولی انجام گرفته است. در این مطالعه، از روش واکنش زنجیره‌ای پ...

[ 21 ] - Optimization of the genomic DNA extraction in some mosses

The presence of organic compounds and high amount of secondary metabolites (polysaccharides, phenolic component, etc.) in mosses cause difficulties in DNA extraction that are followed by problems in PCR reactions. In lower plants, various methods have been used for DNA extraction including silica gel and different commercial kits. These methods mostly use hazardous (like phenol or liquid nitrog...

[ 22 ] - Effects of different medium on morphophysiological traits of Lippia citriodora H.B.K. during in vitro culture condition

Background & Aim: Lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) is a richly scented herb and has a long history as a sacred and medicinal plant. Select an appropriate medium in tissue culture is a necessity for success Experimental: To evaluate the effect of 10 medium of previous researches for Lippia micropropagation (1- MS medium supplemented with BAP (3 mgL-1) + IBA ...

[ 23 ] - مطالعه ساختار ژن OeAOX2 مرتبط با ریشه زایی در بین ژنوتیپ های زیتون (Olea europea L.) بومی ایران

زیتون (Olea europaea L.) یکی از مهمترین گونه های باغی در حوزه مدیترانه است که روش تکثیر آن از طریق قلمه می-باشد. ریشه‌زایی قلمه‌ها یکی از فرآیندهای اساسی در ازدیاد گیاه زیتون است. توانایی ریشه‌زایی در قلمه گیاهان و ارقام مختلف بطور معنی‌داری با یکدیگر متفاوت است. از طرفی ژن‌های متعددی در این فرآیند نقش دارند. یکی از این ژن‌ها OeAOX2 می‌باشد که در تعادل انواع اکسیژن واکنشی نقش اصلی را بر عهده دا...

[ 24 ] - افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

متحمل‌سازی گیاهان زراعی نسبت به علف‌کش گلایفوسیت از طریق دست‌ورزی‌های ژنتیکی یکی از کاراترین روش‌های موجود در مدیریت علف‌های هرز محسوب می‌شود. راه حل مطلوب برای توسعه گیاهان متحمل در سطح تجاری، به کارگیری ژن‌های عامل آنزیم های تجزیه کننده گلایفوسیت نظیر گلایفوسیت اکسیدورداکتاز در کنار EPSPS مقاوم به گلیفوسیت می‌باشد. ژن گلایفوسیت اکسیدورداکتاز اولین بار از باکتری Ochrobactrum antrophi سویه LBAA...

[ 25 ] - Induction of Resistance to Potato Virus Y (PVY) Using Hairpin Construct of Coat Protein

Potato virus Y (PVY) is one of the most damaging viruses of potato plants which infecting most cultivars and causing significant yield and economical losses. The application of the concept of pathogen derived resistance opened new horizons for the development of virus-resistant plants. This research was carried out to study RNA silencing to engineered potato plants that are resistant to potato ...