مصباح بابالار

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان سیب رقم‌های گلاب‌‌کهنز و گرانی اسمیت

در این پژوهش تأثیر پنج نوع محلول‌ غذایی با نسبت‌های متفاوت نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم سیب (گلاب‌کهنز و گرانی‌اسمیت) بررسی شد. محلول شماره 1 یا شاهد که شامل نیترات بود و در دیگر محلول‌های غذایی نسبت آمونیوم به نیتروژن کل به ترتیب 04/0، 07/0، 10/0، 14/0 میلی‌اکی‌والان در لیتر بود. میوه‌های سیب رقم گلاب‌کهنز و گرانی‌اسمیت بر پایۀ شاخص‌های رسیدگی به ترتیب در تاری...

[ 2 ] - تأثیر تغذیۀ آهن و نیتروژن بر شاخص‌های کیفی میوۀ سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه

در این تحقیق تأثیر تغذیۀ آهن و نیتروژن، در سه سطح (کلات آهن با غلظت‌های 0، 5 و 10 قسمت در میلیون (پی‌پی‌ام) و نیترات آمونیوم با غلظت‌های 0، 40 و 60 قسمت در میلیون) بر درصد عنصرهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر برگ و میوه در زمان برداشت و برخی از ویژگی‌های کیفی محصول سیب رقم فوجی طی انبارمانی بررسی شد. بنابر نتایج این پژوهش، سطوح نیتروژن استفاده‌شده تأثیر معنی‌داری بر صفات کمی و کیفی میوه نداشت و تنها ...

[ 3 ] - تأثیر محلول‌پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

افزون بر شرایط انبار، عامل‌های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه‌خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تأثیر محلول‌پاشی آهن (سکوسترین 138) در سه سطح (0، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به‌صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20، 40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی‌های کیفی میوۀ سیب رقم دلباراستیوال در زمان برداشت و در مدت انبارمانی آزمایش شده است. نتای...

[ 4 ] - تأثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از سرمازدگی میوۀ انار ’ملس ساوه‘ در سردخانه

یکی از مهم‌ترین عامل‌های محدود‌کنندۀ انبارداری میوۀ انار تنش سرمازدگی است. از نشانه‌های قابل‌مشاهده می‌توان به قهوه‌ای شدن پوست و رنگ‌پریدگی نارمیانبر (آریل)‌ها اشاره کرد. در طول سال‌های گذشته تحقیقات پرشماری به‌منظور بررسی و مهار این پدیده صورت گرفته است. در این پژوهش تأثیر دو روش پوشاندن میوه با کاغذ مومی در مهار آسیب‌های ناشی از تنش سرمازدگی نسبت به شاهد مقایسه و ارزیابی شده است. روش کار به ...

[ 5 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانۀ ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی میوه و بذر

در این تحقیق هفده تودۀ هندوانۀ ابوجهل (حنظل) از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران کشت شدند. برخی ویژگی­های ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) میوه و نیز ترکیب‌های فنلی و کارتنوئیدی و همچنین میزان اسیدهای چرب بذر آن­ها ارزیابی شدند. بر پایۀ نتایج بیشترین شمار میوه در بوته و عملکرد در تودۀ "ارزوئیه" مشاهده شد، درحالی‌که...

[ 6 ] - ارزیابی تأثیر پیوند و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد طالبی سمسوری در شرایط مزرعه‌ای

در این پژوهش تأثیر پایة Ace و سطوح مختلف نیتروژن (60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) بر رشد رویشی، عملکرد، ویژگی‌های کیفی میوه، غلظت نیتروژن برگ و میوة طالبی رقم سمسوری در شرایط مزرعه ای به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1392 ارزیابی شد. افزایش میزان نیتروژن از 60 کیلوگرم به 120 کیلوگرم، موجب 4/23درصد افزایش در عملکرد کل بازارپسند شد، درحالی‌که با افزایش میزان نیتروژن...

[ 7 ] - تأثیر محلول‌پاشی پیش از برداشت پوتریسین و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کیفی میوۀ سیب رقم گرانی اسمیت

در این تحقیق محلول­های اسید سالیسیلیک و پوتریسین هر کدام در چهار غلظت 0، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار تهیه شدند و به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی روی درختان میوۀ سیب گرانی اسمیت محلول‌پاشی شدند. پس از برداشت میوه­ها، فراسنجه‌­های درصد کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد قابل‌حل، درصد اسید­های قابل عیارسنجی (تیتراسیون)، اسید آسکوربیک، pH، شاخص طعم و رنگ پوست در پنج نوبت اندازه­گیری ...

[ 8 ] - تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه‌های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزۀ تابستانۀ رقم اصلاح‌شدۀ ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه‌های نورساختی (فتوسنتزی)، میزان و اجزای اسانس گیاه مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در شرایط آب و هوایی کرج به اجرا درآمد. تیمارها شامل پنج سطح مختلف سولفات آمونیوم شامل: شاهد (0)، 40، 60، 80 و 100 کیلوگرم سولفات آمونیوم بود که به‌صورت سرک به کرت‌ها اضافه شد. در مرحلۀ گ...

[ 9 ] - بررسی تأثیر نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی میوة سیب رقم گالا

تولید میوه­های با کیفیت و قابلیت انبارداری بالا در سیب، اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش اثرات نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی (آنتی­اکسیدانی) میوة سیب رقم گالا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بررسی شد. بدین منظور  محلول‌پاشی کلات آهن در سه سطح (0، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر) و تغذیة خاکی نیترات آمونیوم در سه سطح (0، 40 و 60 میلی‌گرم در کیلوگرم برای هر درخت) که به‌صورت نواری بودند، ا...

[ 10 ] - اثر مقادیر مختلف آهن و نیتروژن بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی محصول سیب رقم فوجی Domestica cv.Fuji) (Malus

‌اثــر محلول‏پاشی آهن و کاربرد خاکی نیتروژن هر یک در سه سطح متفاوت (آهن: صفر، 5 و 10 میلی‏گرم در لیتر و نیتروژن: صفر، 40 و 60 میلی‏گرم در کیلوگرم) بر عملکرد و برخی خصوصیات کیـفی محصول سیـــب رقم فوجیdomestica cv. Fuji)(Malus پیوند‌شده روی پایۀ مالینگ ((M9واقع در قطعۀ آزمایشی سیب دانشگاه تهران در سال 1392 ‌مطالعه شده است. این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه ت...

[ 11 ] - مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری

دما و به‌ویژه یخبندان‏های دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدود‌کنندة پراکنش جغرافیای گیاهان چوبی است. مطالعه‏ای دربارة میزان مقاومت به تنش یخ‏زدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه‏برداری از شاخه‏های یک‌ساله با رشد یکسان از پانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند با فاصلۀ زمانی سی روز یک‌ب...

[ 12 ] - تأثیر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria x annanasa cv. Camarosa)

به‌منظور مطالعۀ تأثیر محلول‏پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوۀ توت‌فرنگی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل (تیمار + زمان برداشت میوه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار طی سال‏های 1390‌ـ 1391در گلخانۀ گروه علوم مهندسی و علوم باغبانی فضای سبز دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. گیاهان آزمایش‌شده در گلدان‏هایی به ابعاد 30Í30 لیتر و از طریق کوکوپیت و پرلیت به نسبت 1:1 به‌منزلۀ بستر کاشته‌ شده ...

[ 13 ] - اثر پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوة گلابی (Pyrus communis) رقم اسپادونا

در این مطالعه، اثر کاربرد قبل و پس از برداشت پوتریسین به همراه تیمار گرمایی بر کیفیت و عمر انبارمانی میوة گلابی رقم اسپادونا بررسی شده است. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر‌پایة طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. میوه‌ها طی فصل رشد در 3 مرحله به‌ترتیب 30، 60 و 90 روز بعد از تمام‌گل با 4 سطح پوتریسین (0، 5/0، 1 و 2 میلی‏مولار) مه‏افشانی شدند. همان میوه‏ها پس از برداشت در پوتریسین (در همان غلظت‏های ...

[ 14 ] - اثر غلظت‏ های مختلف پتاسیم و نیتروژن در محلول غذایی بر رشد و کیفیت نشای گوجه‏ فرنگی

در این پژوهش، اثر غلظت‏ های مختلف نیتروژن و پتاسیم در محلول غذایی بر رشد و کیفیت نشای گوجه‏فرنگی گلخانه‏ ای رقم سیندا مطالعه شد. سه غلظت نیتروژن (5/1، 3 و 6 میلی‌اکی‏والان بر لیتر) و سه غلظت پتاسیم (5/1، 3 و 6 میلی‌اکی‏والان بر لیتر) به‌صورت فاکتوریل (3×3) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی نشاهای گوجه ‏فرنگی، به‌مدت 27 روز از زمان ظهور گیاهچه ‏ها اعمال شدند. در پایان دوره پرورش نشاها، صف...

[ 15 ] - بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل‌های زردآلو

سرمازدگی دیررس بهاره از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‏های تولید زردآلو در ایران است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آسیب‌پذیری به سرما در دو رقم زردآلوی نصیری و نوری دیررس در سال 1390 انجام شد. در دو مرحلۀ فنولوژیکی پاپ‏کورن و تمام‏گل، گل‏های این ارقام در دستگاه سرماساز قابل برنامه‌ریزی قرار گرفتند و دمای آن به‌تدریج از 5 درجۀ سانتی‏گراد تا 10- درجۀ سانتی‏گراد کاهش یافت. دمای نمونه‌ها نیز توسط حسگرها...

[ 16 ] - بررسی رابطه بین کربوهیدرات با نمو و پیری گل لیلیوم هیبرید LA رقم سبدازل

عمر گلدانی لیلیوم به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که این عوامل، کیفیت زندگی گیاه را تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهند. به‌طور‌کلی، قندها برای گسترش عمر گلدانی گل‌های بریده استفاده می‌شوند. چنین اثرات مفیدی، با بهبود روابط آبی و افزایش انرژی در دسترس بافت‌های گل، برای تنفس در ارتباط است. برای تعیین اهمیت توزیع مجدد کربوهیدرات‌ها در تنظیم نمو و پیری، نقش ساکارز در لیلیوم هیبرید LA سبدازل بررسی شد. این آزمای...

[ 17 ] - بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی، تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک

این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول غذایی، فصول برداشت و تراکم کشت بر کیفیت و کمیت میوة توت‌فرنگی رقم‌سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک، در گلخانه و آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران اجرا شد. در این پژوهش تأثیر چهار سطح پتاسیم در محلول غذایی نیم‌کوئیک(5/1، 6/2، 3 و 5/4 میلی‌اکی‌والان در لیتر) بررسی شد. در این بررسی محلول غذایی نصف غلظت کوئیک با 6/2 میل...

[ 18 ] - اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رز شاخه بریده Rosa xhybrida ‘Hot Lady’ تحت شرایط تنش شوری

به منظور ارزیابی اثر تغذیه سیلیسیم (Si) در رفع اثرهای زیان آور شوری بر صفات کمی و کیفی و انباشتگی برخی از یون¬ها، رقم Hot Lady گل رز شاخه بریده در محیط آبکشت پرورش یافت و غلظت¬های مختلف عنصر سیلیسیم (0،50، 100 و 150میلی¬گرم در لیتر) از منبع سیلیکات پتاسیم، همراه با اثر متقابل آن با 28 میلی مولار NaCl (dS m-18/3EC≈) با سه تکرار در یک طرح بلوک کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که...

[ 19 ] - اثر تیمار مه پاشی اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و صفات کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا

در این تحقیق اثر مه پاشی پنج غلظت اسید سالیسیلیک(2، 4، 6 و 8 میلی مولار به همراه شاهد) بر بوته های توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک و شرایط گلخانه ای، بر رشد، عملکرد و صفات کیفی میوه ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. گیاهان توت فرنگی درمورد صفات رویشی مانند تعداد طوقه، وزن ریشه و وزن شاخساره، و صفات زایشی مانند عملکرد، تعداد و شکل میوه، و نیز برخی صفات کیفی میوه، میزان عناصر(...

[ 20 ] - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)

به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه آویشن کوهی،  بذور ده جمعیت از گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از رویشگاه های طبیعی آن در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی قم در سال 1386 کاشته شدند. سپس صفات مورفولوژی و فنولوژیکی مختلف این گیاهان شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، فاصله میان گره، قطر گل آذین، بازده اسانس و زمان های شروع گلدهی، گلدهی ک...

[ 21 ] - اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

در دو آزمایش جداگانه اثرات مختلف مراحل رسیدن (سبز رسیده، تا 20% تغییر رنگ و تا 40% تغییر رنگ)، تیمارهای آب سرد (5 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه و 10 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه)، تیمارهای آب گرم (50 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه و 55 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه)، دمای انبار (10 و 14 درجه سانتی گراد) و دوره نگهداری (صفر، 5، 10 و 15، 20 و 25 روز) بر عمر قفسه ای و انبارمانی میوه انبه رقم لانگرا ...

[ 22 ] - بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک1 (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی در سال دوم گلدهی سیکلمن‌ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مورد استفادة GA3، پنج غلظت صفر، 20،‌ 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص‌های تعداد کلِ گل در یک دورة گلدهی، تعداد گل در اوج گلدهی، تعداد روز از محلول‌پاشی تا اوج گلدهی، طول گلبرگ‌، ...

[ 23 ] - اثر شرایط کشت و روشهای مختلف خشک کردن، بر مدت زمان خشک شدن، میزان اسانس، خصوصیات رنگ و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

خشک کردن یکی از مراحل مهم پس از برداشت گیاهان دارویی می باشد که نقش مهمی در کمیت و کیفیت محصول دارد. به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت خشک شدن، میزان اسانس، خصوصیات رنگ و بار میکروبی گیاه بادرشبی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور روش خشک کردن (5 روش) و شرایط کشت (2 شرایط) با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول و دوم به ترتیب عبارت بودند از: روشه...

[ 24 ] - تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری

به منظور کاهش سرمازدگی میوههای انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه‌ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه‌ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگ...

[ 25 ] - تأثیر تغذیه فسفری از منابع مختلف آپاتیتهای ایران در دوره های طولانی کشت بر ویژگیهای غنچه گل رُز (Rosa L. hybrids var. Black magic) در کشت زئوپونیک

عنصر فسفر پدیده تشکیل گل را در گیاه تحریک کرده و به تشکیل دانه کمک می‌کند، اما فاصله‌ای زیاد بین میزان فسفر قابل تأمین از منابع طبیعی و تقاضای بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد. به منظور ارزیابی اثر تغذیه فسفری طی زمان از آپاتیت‌های مناطق ایران بر خصوصیات گل رُز رقم بلک مجیک (Black magic) در کشت زئوپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. اثر 8 نوع بستر کشت با در...

[ 26 ] - بررسی تأثیر اختلاط هیدروژل با بستر کشت بر رشد، عملکرد وکیفیت میوه خیار گلخانه ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک

میزان جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تولید گیاهی است. ایجاد شرایط رطوبتی مناسب در بسترهای هیدروپونیک از طریق بهبود خواص فیزیکی سبب بهینه شدن جذب و در نتیجه افزایش رشد و عملکرد می‌گردد. در این تحقیق تلاش شد با استفاده از اختلاط هیدروژل با بستر کشت پرلیت و عمل پیوند به بهبود شرایط جذب توسط گیاه کمک کرده و اثر آن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و فاکتورهای کیفی میوه خیار گل...

[ 27 ] - زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو

اثر سه رقم کدوی تجاری’ ایس‘،’ شینتوزا‘ و ’شینتوهونگتو‘ به عنوان پایه، بر زنده‎مانی و رشد اولیه گیاهچه‎های خربزه رقم ’خاتونی‘ و طالبی رقم ’سمسوری‘ در شرایط گلخانه‎ای در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت. همه پایه‎ها سازگاری و گیرایی بالایی (بیش از 97%) نسبت به پیوند خربزه و طالبی از خود نشان دادند. فعالیت ریشه (غلظت فورمازان سنتز شده در گرم ماده خشک در ساعت) گیا...

[ 28 ] - ریزازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم

در این تحقیق، ریزازدیادی گیاه انجیر رقم جامی کن از مریستم انتهایی گیاهچه‎های رشد یافته در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. برای مرحله استقرار اندازه ریزنمونه مریستمی در دو سطح (4/0-2/0 و 7/0-5/0 میلیمتر)، نوع محیط کشت در دو سطح (MS و B5) و غلظت هورمون بنزیل آدنین (BA) در سه سطح (5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از یک ما...

[ 29 ] - تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های پیاز

به منظور تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های قرمز ایرانشهر، سفید بهبهان و پریماورا آزمایشی به مدت یکسال (1386-1385) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد. بذرها در اوایل آبان ماه در خزانه کشت و نشاها در اوایل بهمن ماه به زمین اصلی منتقل شدند. تاریخ تشکیل سوخ به روش نسبت تشکیل سوخ (حداکثر قطر سوخ تقسیم بر ح...

[ 30 ] - سنگ‎های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاته

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از سنگ‎های آپاتیت ایران در سیستم زئوپونیک و ارزشیابی این مواد به عنوان جایگزینی برای کودهای فسفاته در کشت رز گلخانه‌ای در طی سال‎های 85-1384 و در گلخانه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این تحقیق پنج بستر کشت شامل: M1 مخلوط وزنی از 89% خاک زراعی + 10% کلینوپتیلولیت + 1% آپاتیت منطقه جیرود. M2مخلوط وزنی ...

[ 31 ] - اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار

کاربرد قبل از انبار اسید سالیسیلیک و دوره نگهداری روی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، سرمازدگی و کیفیت میوه رقم ملس ساوه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک شاخص سرمازدگی و نشت یونی کاهش یافت و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش پیدا کرد. کمترین میزان نشت یونی و شاخص سرمازدگی و بیشترین میزان فعالیت آنزیم در غلظت 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک ...

[ 32 ] - کاهش نیتروژن محلول غذایی با استفاده از بستر شارژ شده با آمونیوم و تأثیر آن بر گوجه‌‌فرنگی گلخانه‌ای

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن بر شاخص‌های رشد گیاه گوجه فرنگی گلخانه‌ای و تأثیر بستر در هدر رفت و جذب نیتروژن، دو محلول غذایی(محلول غذایی کامل و محلول غذایی با 30% کاهش نیتروژن) و سه بستر کشت (زئولیت غنی شده با نیتروژن و پرلیت، زئولیت خام و پرلیت و سرانجام پرلیت) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از 6 ماه کشت نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت توسعه برگ ...

[ 33 ] - بررسی امکان جایگزین کردن محلول‌های غذایی با EC متغیر به جای محلول غذایی با EC ثابت در آبکشت گوجه‌فرنگی

این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ دو رقم گوجه‌فرنگی خوشه‌ای به محلول‌های غذایی با سطوح مختلف هدایت الکتریکی (EC) و درک بهتر واکنش این محصول به محلول‌هایی با EC های ثابت یا متغیر انجام شد. بدین منظور دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (رازان و ارگون) در سیستم آبکشت در بستر پرلیت کشت شدند. گیاهان کشت شده با محلول‌های غذایی با EC های ثابت 2 و 3 میلی موس و یا با محلول‌هایی با EC های متغیر5/1، 2 و3 میلی‌موس...

[ 34 ] - ریز ازدیادی چهار رقم گلابی (Pyrus communis L.) (درگزی، نطنزی، شاه میوه و ویلیامز)

به منظور بررسی ریزازدیادی چهار رقم گلابی، سه آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول اثر چهار نوع محیط کشت (MS, MS/2, MSN/2 and MQL) روی صفاتی مثل طول شاخه، تعداد شاخه و رنگ برگ مورد مقایسه قرار گرفت. محیط کشت MS/2 و MSN/2 به ترتیب بیشترین میزان پرآوری شاخه و بلندترین شاخه‌ها را تولید نمودند. محیط کشت MS در مقایسه با MSN/2 برگ‌های توسعه یافته‌تری ایجاد نمود و محیط کشت MQL باعث زردی مفرط برگ‌ها و کا...

[ 35 ] - اثر پاشش هومیک اسید بر جذب عناصر، میزان پروتئین و خصوصیات پس از برداشت ژربرا رقم مالیبو

یکی از مشکلات پرورش ژربرا کاهش کیفیت و کم بودن محصول به ویژه در گلخانه‌های نه چندان استاندارد است. در این پژوهش اثر پاشش (اسپری) هفتگی 500 میلی گرم بر لیتر هومیک اسید و مقایسه آن با مصرف حل شده آن با همین غلظت در دو نوع محلول غذایی با مقادیر 5/3 و 7 میلی اکی ولان بر لیتر کلسیم جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ژربرای رقم مالیبو بررسی گردید. نتایج نشان داد اگرچه پاشش هومیک اسید نتوانست به میزان مصرف محل...

[ 36 ] - بررسی اثرات مصرف کلسیم وسیتوکنین برصفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا

این تحقیق در سال 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با هدف بررسی کاربرد اثرات سطوح مصرف سیتوکینین و کلسیم بر ماندگاری گل بریده رز رقم الونا انجام شد. شاخه های بریده رز در گلخانه از پایه های مادری دو ساله تولید شده ودر مرحله غنچه در معرض سایتوکینین به غلظت های 0،1/0،1و10 میکرو مول در لیتر وکلسیم به غلظت‌های 0، 10، 20 و30 میلی مول در لیتر، قرار گرفتند.سپس گلهای تیمار شده پس از برداشت در شرایط ...

[ 37 ] - Effects of Harvest Date on Apple Fruit Quality at Harvesting and after Cold Storage

    Different dates for apples fruit harvest (Malus domestica Borkh. Cv. Fuji) were studied to determine physiochemical changes during the storage. Fuji apples were harvested from 9 September till 23 October, at five different times and stored at 0±0.5 °C and 95% relative humidity for 120 days. To determine the best harvest date for maximum quality and storability, physical and chemical paramet...

[ 38 ] - In vitro Callus Induction and Rosmarinic Acid Quantification in Callus Culture of Satureja khuzistanica Jamzad (Lamiaceae)

In the present study, an efficient protocol has been developed for callus induction and production of RA in callus culture of Satureja khuzistanica for the first time. In vitro callus induction was achieved from young shoot tip explants cultured on MS and B5 media supplemented with different concentrations of IBA (0.1, 1.0, 2.0 and 5.0 mgl-1) solely or in combination with cytokinins BAP and KIN...

[ 39 ] - Evaluation of the Mechanical Strength of Gerbera Flower Stem in Response to Silicon and Salicylic Acid Application

Stem and peduncle bending by the weight of the flower is one of the main postharvest problems in gerbera (Gerbera jamesonii Bolus.) and sometimes caused stem crushing or water loss. In this research, silicon and salicylic acid were applied to enhance the mechanical strength of inflorescence stem, and the results revealed that stem curving was decreased by silicon and salicylic acid treatments. ...

[ 40 ] - In vitro Callus Induction and Rosmarinic Acid Quantification in Callus Culture of Satureja khuzistanica Jamzad (Lamiaceae)

In the present study, an efficient protocol has been developed for callus induction and production of RA in callus culture of Satureja khuzistanica for the first time. In vitro callus induction was achieved from young shoot tip explants cultured on MS and B5 media supplemented with different concentrations of IBA (0.1, 1.0, 2.0 and 5.0 mgl-1) solely or in combination with cytokinins BAP and KIN...

[ 41 ] - بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

به منظور یافتن بهترین اثر نسبت عناصر , P, K N بر صفات کمّی و کیفی لاله هیبرید داروین رقم اپلدورن تحقیقی در قالب طرح پایه بلوک های کاملآ تصادفی در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. جهت انجام آزمایش سوخ های سه ساله لاله رقم اپلدورن در گلدانهای با بافت شنی لومی کشت گردید و به روش هیدرو پونیک با محلول های غذایی با سطوح مختلف از عناصر N, P, K تغذیه شدند. تیمار ه...

[ 42 ] - تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

[ 43 ] - اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام‌های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته‌ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

[ 44 ] - اثر محلولهای غذایی مختلف روی فاکتورهای رشد و درصد عناصر برگ دو رقم خیار گلخانه ای در بستر پرلیت

در این مطالعه کشت هیدروپونیک دو رقم خیار گلخانه ای به نامهای سلطان و پردیس در دو آزمایش جداگانه پاییزه و بهاره و با استفاده از پنج محلول غذایی مختلف بصورت آزمایش فاکتوریل و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت . تفاوت عمده محلولهای غذایی در نوع نیتروژن آنها بود به نحویکه در محلول شماره 2 فقط نیتروژن نیتراتی استفاده شده بود ودر سایر محلولها بتدریج نیتروژن آمونیومی نیز اضافه شده بود. در پایان هر یک ...

[ 45 ] - اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

شوری یکی از عوامل مهم محدود کننده گسترش سطح زیر کشت زیتون در مناطق گرم و خشک ایران است. به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر شاخص های رشد و روند تغییرات عناصر در اندام های مختلف گیاه زیتون پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شوری در چهار سطح 0، 25، 50، 100 میلی مول کلرید سدیم و فاکتور فرعی پنج رقم زیتون (دزفولی ،کنسروالیا ، فیشم...

[ 46 ] - اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه ...

[ 47 ] - بررسی امکان جایگزین کردن بسترهای رایج هیدروپونیک با بسترهای آلی و یافتن محلول غذایی مناسب کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخان های

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از خاک اره به عنوان بستر کاشت هیدروپونیک گوجه فرنگی گلخانه ای در طی سال1383 و در گلخانه های سبزیکاری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج به مرحله اجرا گذاشته شد . یافتن محلول غذایی مناسب گوجه فرنگی نیز از دیگر اهداف این تحقیق بود . در این تحقیق دو بستر: MI مخلوطی از دو پرلیت درشت و نرم به نسبت 3:1 (شاهد) و M2 خاک اره (به عنوان بستر جدید) و دو محلول غذایی s1 :...

[ 48 ] - اثر سطوح مختلف آهن و بـُر روی مقدار عناصر و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا

اثر سه سطح آهن و بـُر بر عملکرد و غلظت بعضی از عناصر برگ، ریشه و میوه توت فرنگی روز خنثی، رقم سلوا (Fragaria × ananassa Duch. ‘Selva’) بررسی شد. گیاهان آزمایشی در بستر کشت مخلوط پیت خزه و پرلیت کاشته شدند و با محلولهای غذایی کامل با سه غلظت مختلف آهن و بـُر آبیاری شدند. غلظت آهن و بـُر در محلولهای غذایی بترتیب 5 میلی گرم آهن و 75/0 میلی گرم بـُر، 10 میلی گرم آهن و 5/1 میلی گرم بـُر، 20 میلی گرم آهن ...

[ 49 ] - اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم "حمراء"

جهت تعیین نیاز آمونیومی گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم حمراء (Lycopersicon lycopersicum cv. Hamra)، تاثیر 5 نوع محلول غذایی و 6 نوع بستر کاشت در سیستم آبکشت بر روی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم"حمراء" مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت عمده محلولهای غذایی در نوع نیتروژن و نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل (NH4+/NH4++NO3-)آنها بود. همچنین بعنوان شاهد از محلول غذایی کوئیک استفاده گردید. نتایج تجز...

[ 50 ] - بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

جوانه درختان گلابی شاه میوه اصفهان از اول خرداد به فواصل زمانی مشخص جمع آوری و توسط م حلول FAA تثبیت گردید . مراحل تمایز و تکامل جوانه گل به روش SEM مورد بررسی قرار گرفت . مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که تا هشتم تیرماه، در هر مریستم حداقل 12 فلس تشکیل، و مریستم کاملا گنبد ی شکل می شود. در نیمه تیرماه اولین نشانه گ ل آ غازی با تخت و سپس مقعرشدن مریستم مشاهده گردید . در 25 تیرماه مریستم انتهایی...

[ 51 ] - اثر محلول‌پاشی بُر (B) و روی (Zn) و غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوة بادام

در این تحقیق محلول‌پاشی با بوریک اسید و سولفات روی در بهار سال 1377 روی بادام رقم شاهرودی در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج انجام گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد که در آن سه سطح بوریک اسید (2000، 1000 و 0 میلی‌گرم در لیتر) و سه سطح سولفات روی (5000، 3000 و 0 میلی‌گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. محلول‌پاشی در بهار...

[ 52 ] - بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور

اصلاح انگور برای یافتن ارقام برتر بیدانه از اولویت های بسیار مهم در صنعت انگور کاری است . در بین روشهای اصلاحی استفاده از روش کشت تخمک ونجات جنین اهمیت زیادی یافته است . توانایی بالای این روش در تلاقی ارقام بیدانه با یکدیگر و سپس نجات جنین حاصل قبل از بروز هر گونه فساد در بافتهای تخمک موجب اهمیت فراوان آن شده است . در این تحقیق توانایی روش کشت تخمک و نجات جنین برای بدست آوردن نتایج از پنج رقم ا...

[ 53 ] - اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

در این تحقیق اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی در دو فصل بهار و پاییز سال 1377 بر روی بادام رقم شاهرودی شماره (12) در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد و در آن سه سطح اسیدبوریک (2000 و 1000 و 0 میلی گرم در لیتر) و سه سطح سولفات روی (5000 و 3000 و 0 میلی گرم در لیتر) مورد استفاده ق...

[ 54 ] - تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری

در این پژوهش گرده افشانی و باروری در دو رقم انگور بی دانه سفید و عسکری با استفاده از بوته های 15 ساله در منطقه شهریار مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تمامی تاج بوته ها با استفاده از غلظتهای 1500 و 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک در زمان 10 روز قبل از باز شدن گلها محلول پاشی شدند. نمونه برداری از گلها در زمانهای 24 و 48 ساعت پس از باز شدن گلها انجام شد. گلها در محلول کارنوی فیکس شده و سپس ب...

[ 55 ] - اثر شاخص نیتروژن محلول های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک

در این تحقیق 3 رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به نامهای C1:NIKITA , C2:HAMRA , C3:ELENA بصورت هیدروپونیک مورد کشت قرار گرفتند و اثر 5 محلول غذایی مختلف بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.تفاوت عمده محلولهای غذایی که بصورت S4,S3,S2,S1 وS5 نشان داده شده است،در نوع نیتروژن موجود در فرمول آنها بود،به نحوی که در محلول S1تمام نیتروژن موجود در فرمول ساخت آن از نوع نیتراتی بود و بتدریج از محلول S2 تا S5 مق...

[ 56 ] - اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (160،120،80،40،0و200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار)به صورت اوره روی تجمع نیترات ومیزان فسفر و پتاسیم سوخ و برگ های سه رقم پیاز(سفید کاشان،توپاز وقرمز آذرشهر)درمزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.برای اجرای آزمایش صحرایی ازطرح آماری کرت های خردشده درچهارتکراراستفاده شد.اندازه گیری N-NO3 ،فسفرو پتاسیم سوخ و برگ پیاز با استفاده از روش...

[ 57 ] - اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9

تحقیق بر روی گیاهان چند ساله درختی درشرایط کنترل شده نسبت به گیاهان یکساله ویا دو ساله مشکل تر است . این آزمایش بر مبنای تأثیر متفاوت N-NH4+وN-NO3- بر رشد و اندازه عناصر پرمصرف در نهالهای درخت سیب رقم گلدن دلیشس در شرایط رژیمهای مختلف غذایی ای استفاده شده است که بغیر از یونهای N-NH4+وN-NO3- تمام ماکروالمانها ومیکروالمانهای آنها تقریبا ثابت و درحد متعارف گیاه منظور گردیده و تنها تفاوت نسبت و مقا...

[ 58 ] - اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

[ 59 ] - بررسی اثرات نوع پایه بر روی تولید اتیلن ‘ اندازه ‘ شکل و برخی از صفات کیفی میوه سیب رددلیشس در مراحل مختلف رشد تازمان برداشت.

این تحقیق طی سالهای 1373-1372 بر روی درختان سیب رقم رددلیشس انجام شده است. درختان مذکور روی پایه های M9 و M26 قرار داشتند . بدین منظور قبل از مرحله تمام گل ‘ درختانی که یکنواخت وهم اندازه بودند انتخاب شده و پلاک کوبی گردیدند . واز وقتی که وزن میوه به حدود 2 گرم رسید. تا زمان برداشت میوه میزان تولید اتیلن‘ درصد ریزش ‘ وزن ‘ اندازه (طول و قطر) وشکل میوه (نسبت طول به قطر میوه) مورد اندازه گیری قرا...

[ 60 ] - بررسی تغیییرات مقادیر اتیلن درزمان برداشت وضمن نگهداری در انبار در میوه سیب رقم گلدن دلیشز

این تحقیق طی یک دوره دو ساله در سالهای 1373-1372 در باغ تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 انجام شده است. این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با پنج تیمارکه شامل تاریخ های برداشت بوده درسه تکرار اجراء شد . درهر تاریخ برداشت ونیز طی دوره نگهداری در انبار هر 45 روز یکبار تعداد 15 عدد میوه از هرتکرار مورد آز...

[ 61 ] - بررسی اثرات پایه وکلرور کلسیم برروی تولید اتیلن وبرخی صفات کیفی میوه رددلیشس در سردخانه

میوه های سیب رقم رددلیشس پیوند شده دو پایه M9 و M26 درزمان 143 روز بعد از مرحله تمام گل طی سالهای 73-1372برداشت گردید. و پس از انتقال به آزمایشگاه با غلظت های 4و8 درصد (W/V) کلرور کلسیم به روش غوطه ور سازی ‘ تیمار و در طی مدت شش ماه نگهداری در سردخانه با دمای صفر درجه سانتیگراد ‘ هر 45 روز یکبار‘ میزان اتیلن و برخی صفات کیفی میوه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه ن...

[ 62 ] - بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

این تحقیق یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برروی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 در سال 1353 انجام شده است . بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با دو تیمار (A1=درختانی که در سال اول آزمایش بارور بودند و A2= درختانی که در سال اول آزمایش سال آور بودند) درسه تکرار اجراء شد. هنگامیکه میوه ها بطور متوسط به...

[ 63 ] - اثر شکل نیتروژن (آمونیوم و نیترات) بر شاخص‌های کمی و کیفی گل لاله (Tulip gesneriana) رقم Apricot parrot

Effects of nutrient solutions on quantitative and qualitative indices of tulip (Tulipa gesneriana cv. Apricot parrot) were studied in a completely randomized design with 5 nutrient solutions, 4 experimental units and 3 replications. Plants were fed with five nutrient solutions (S1, S2, S3, S4 and S5) having NH4+-N/total N ratios of 0, 0.038, 0.074, 0.11 and 0.14, respectively. All nutrient solu...

[ 64 ] - اثر سطوح مختلف محلول‌پاشی سایکوسل بر رشد رویشی و گل‏دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول (willd. Euphorbia pulcherrima)

Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) is a pot plant, which its colorful bracts form in short days. In order to increase the marketability of this plant, effect of spraying different concentrations of 2-chloroethyl-N, N, N-trimethyl-ammonium chloride (cycocle) growth retardant on the vegetative growth and flowering characteristics of poinsettia was investigated. The experiment was arranged in a co...

[ 65 ] - اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی

به منظور تعیین اثر کاربرد محدود نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی (Pelargonium hortorum cv Bulles Eye) آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 92-1391 اجرا شد. گیاهان در بستر کشت بر پایه پیت (به نسبت 80 درصد حجمی پیت + 20 درصد حجمی خاک زراعی با بافت لوم شنی) کشت شدند. تیمارها در قالب چهار سطح نیتروژن در محلول غذایی شامل 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی‌مولار نیتروژن اعم...

[ 66 ] - اثر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل‌دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول

بنت­القنسول (Euphorbia pulcherrima) گیاهی گلدانی است که براکته­های رنگین آن در روزهای کوتاه تشکیل  می‌شود. در این تحقیق، تأثیر نسبت­های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر خصوصیات کمی و کیفی بنت­القنسول مطالعه شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان بنت­القنسول با نسبت­های مختلف آمونیوم به نیتروژن کل صفر، پنج صدم، یک دهم و شانزده صدم میلی­اکی­والان در لیتر ت...

[ 67 ] - اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر بسته‌بندی‌های مختلف بر میزان اسانس، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان ترکیب‌های فنلی، فلاونوئید کل، فلاون و فلاونول، بار میکروبی و رنگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به‌صورت طرح کاملاً تصادفی شامل 9 تیمار با سه تکرار انجام شد. تیمارهای بسته‌بندی شامل: P1: تیمار شاهد (فاقد بسته‌بندی خاص)، P2: پاکت‌های پلی‌اتیلنی با ترکیب گازی هوای معمولی در معر...

[ 68 ] - تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

به‌منظور بررسی اثر کود نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن کل و نیترات در اندام هوایی، غلظت کلسیم در برگ و عملکرد برگ و سرشاخه جوان مرزه رقم ساترن، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در کرج اجرا گردید. کود نیتروژن در 4 سطح 0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و کربنات کلسیم در سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار آهک، استفاده شدند. صفات اندازه‌گیری شد...

[ 69 ] - Evaluation the Preharvest Application of Iron and Nitrogen on Some Qualitative Characteristics of Two Apple Cultivars during Cold Storage

Apple is one of the most important fruits in temperate zones with a long post-harvest life during cold storage. A factorial experiment, in a randomized completely block design was used to investigate the preharvest application of Iron (0, 500 and 1000 mg Fe-EDDHA per tree) and nitrogen (0, 48 and 96 g ammonium nitrate per tree( on some postharvest qualitative characteristics in "Red spur" and "...

[ 70 ] - کاهش آسیب سرمازدگی و بهبود ویژگی‌های پاداکسندگی میوۀ انار با تیمارهای پیش و پس از برداشت با کاربرد متیل‌جاسمونات

انار از جمله میوه‌های حساس به سرمازدگی است و نگهداری آن در دمای پایین‌تر از 5 درجۀ سلسیوس منجر به ظهور نشانه‌های سرمازدگی می‌شود. این پژوهش به‌صورت یک آزمایش ترکیبی از تیمار پیش و پس از برداشت غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات (0 (شاهد)، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌مولار) بر کاهش سرمازدگی و ترکیب‌های پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) و ارزش تغذیه‌ای میوۀ انار رقم ملس ساوه انجام شد. میوه‌ها در دمای 1±4 درجۀ سلسیوس ...

[ 71 ] - اثر مدیریت تغذیه (معدنی و آلی) بر میزان نیترات، ماندگاری و کیفیت پس از برداشت کرفس تازه برش‌یافته (Apium graveolens L.)

کاربرد فراوان نهاده­های شیمیایی، در مزارع تولید سبزی و صیفی و عرضه سریع این محصولات به بازار (بدون در­نظر گرفتن مدت­زمان لازم، برای کاهش غلظت یا تجزیه مواد­شیمیایی)، ضرورت مدیریت تغذیه مناسب را در سیستم کشت این محصولات، بیش از پیش آشکار می­کند. این مطالعه به­منظور بررسی اثر مدیریت تغذیه، بر میزان تجمع نیترات و سایر پارامترهای کیفی گیاه کرفس انجام گرفت. تیمارهای مورد مطالعه شامل تغذیه نیتروژن­مع...

[ 72 ] - تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)

به دلیل حساسیت گل‌های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی، دمای بهینه نگهداری آنها 5/12 تا 20 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. در این پژوهش، تاثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) در غلظت‌های صفر (شاهد)، 1، 5، 10، 15 و 20 میلی مولار به صورت اسپری قبل از برداشت و غوطه‌وری انتهای ساقه پس از برداشت (15 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی‌گراد) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم رقم سیریون نگهداری شده ...

[ 73 ] - تأثیر سیلیسیوم و سالیسیلیک‌اسید بر تشکیل لیگنین‌ها و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گل ژربرا

کیفیت و ماندگاری گل‌ها تا حدود زیادی به پایداری ساقه و پتانسیل آنتی­اکسیدانی بستگی دارد. این پژوهش برای مطالعه اثر تغذیه سیلیسیوم و تیمار سالیسیلیک­اسید بر کیفیت گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus.) و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانت در مراحل پس از برداشت، به­صورت کشت بدون خاک در قالب دو آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. آزمایش اول شامل محلول­پاشی قبل از برداشت صفر، 10 و 20 میل...

[ 74 ] - اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘

در این پژوهش اثر تغذیه برگی آهن و روی بر ویژگی­های کمی و کیفی میوه سیب ’دلباراستیوال‘ مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار روی درختان هشت ساله سیب ’دلباراستیوال‘ با پایه M9 تحت سیستم تربیت Y در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در طول فصل رشد درختان با سه غلظت، صفر، 50 و...

[ 75 ] - تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سیب رقم گرانی اسمیت

این تحقیق با هدف تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و آهن بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی میوه سیب رقم گرانی­اسمیت به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سال 1394 انجام شد. فاکتور اول، نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم در سه سطح صفر، 144 و 288 گرم به ازای هر درخت و فاکتور دوم، آهن از منبع Fe-EDDHA در سه سطح صفر، 1500 و 3000 میلی­گرم به ازای هر درخت به صورت کاربرد خاکی مورد استفاده قرار گرف...

[ 76 ] - تأثیر محلول پاشی تاج درخت با سدیم سلنات بر غنی سازی زیستی سلنیوم و حفظ کیفیت میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ در طول دوره انبارمانی

در این پژوهش اثر محلول­پاشی تاج درخت سیب ’استارکینگ دلیشس‘ با سلنات­سدیم در 4 سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی­گرم در لیتر) در 2 نوبت (در دوره بزرگ­شدن میوه)، بر خصوصیات کمی و کیفی و انبارمانی میوه و همچنین امکان­پذیری محلول­پاشی تاج درخت به­عنوان روش تولید میوه­های غنی از سلنیوم مورد مطالعه قرار گرفت. میوه­ها بعد از برداشت در سردخانه در دمای 1±1 درجه سانتی­گراد با رطوبت نسبی 95-90 درصد به­مدت 6 ماه...

[ 77 ] - Effect of Pre-Harvest Salicylic Acid and Iron Treatments on Postharvest Quality of Peach Fruits

Peach is a highly corrosive fruit with a short shelf life (less than 7 days at room temperature)susceptible to diseases, pathogens and physical damage. The storage or marketable life ofhorticultural crops can be extended by various treatments applied to them after and/or beforeharvesting. Fruits are usually treated with a range of materials [(e.g. salicylic acid (SA)] to...

[ 78 ] - تأثیر سولفات آمونیوم بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی مرزه تابستانه رقم ساترن (‏Satureja ‎hortensis L. cv. Saturn‏)‏

جهت ارزیابی تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر شاخص­های رشد و فیتوشیمیایی گیاه مرزه تابستانه رقم ساترن (Satureja hortensis L. cv. Saturn)، آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل پنج سطح مختلف سولفات آمونیوم (شاهد (عدم مصرف)، 40، 60، 80 و 100 کیلوگرم در هکتار) بود که به‌صورت سرک در مرحله گلدهی کامل اعمال گردید. بوته‌های مربوط به هر تیمار برداشت ...

[ 79 ] - اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت آهن سکوسترین و سالیسیلیک اسید بر‎ ‎برخی ویژگی‌های کیفی هلو ‏رقم زعفرانی در طول دوره انبارمانی ‏

به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و آهن بر خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. سالیسیلیک اسید در چهار غلظت 0، 1، 2 و 4 میلی­مولار و آهن سکوسترین در سه غلظت 0، 5 و 10 میلی­گرم بر لیتر و در دو مرحله (40 و 80 روز پس از تمام گل) روی درختان هلو رقم زعفرانی محلول‌پاشی شدند. پس از برداشت میوه­ها، شاخص­هایی مانند مواد جامد...

نویسندگان همکار

محمدعلی عسگری سرچشمه 10  

روح‌انگیز نادری 10  

علیرضا طلایی 7  

سیامک کلانتری 6  

ذدبیح اله زمانی 5  

Mohammad Reza Fattahi Moghadam 5  

سارا صالحی 5  

محسن کافی 5  

مجتبی دلشاد 4  

طاهری, محمدرضا 4  

Mina Mohebi 3  

لیلا تبریزی 3  

Amir Sahraroo 3  

محمدحسین میرجلیلی 3  

حسین لسانی 3  

Mohammad Ali Askari 2  

رضا صالحی 2  

سعیده محتشمی 2  

علیرضا طلایی 2  

مجتبی دلشاد 2  

تکتم سادات تقوی 2  

علی عبادی 2  

Samad Nejad Ebrahimi 2  

بهزاد ادریسی 2  

حامد شکری حیدری 2  

طه رنجبر مالی دره 2  

پریا احمدی 1  

سیروان منصوری 1  

امیر موسوی 1  

عزیزه مسیب زاده 1  

عبدالکریم کاشی 1  

فروزنده سلطانی صالح آبادی 1  

مائده فرشتیان 1  

حسین محمدی 1  

مجید اسمعیلی 1  

محمدرضا طاهری 1  

آرزو عسگرپور 1  

محمدعلی عسگری 1  

وحید روشن 1  

خدیجه جلیلی 1  

محمدعلی عسگری سرچشمه 1  

سید علیرضا سلامی 1  

علیرضا خالقی 1  

احمد احمدی 1  

فاطمه آقایی فرد 1  

محمد علی عسکری 1  

مرجان السادات حسینی 1  

علیرضا عباسی 1  

مجید مجیدیان 1  

نسرین مجیدیان 1  

اعظم سیدی مرغکی 1  

سعید ریزی 1  

محسن خدادادی 1  

Allen.V. Barker 1  

محمدعلی عسگری 1  

مشرفی عراقی, علیرضا 1  

عزیزاله خندان میرکوهی 1  

فرزانه کاظمی 1  

علیرضا مشرفی عراقی 1  

محمدرضا طاهری 1  

احمد نوش کام 1  

Safoora Dehghanipoodeh 1  

حسین لسانی 1  

فرهاد پیرزاد 1  

حدیثه دانشور 1  

مرتضی سلیمانی اقدم 1  

سمیه آقاجانی 1  

مریم کرباسی 1  

صفورا دهقانی پوده 1  

شیدا محبی 1  

محمدعلی عسکری 1  

Ahmad Ahmadi 1  

حسین محمدی 1  

سعیده محتشمی 1  

وحید روشن 1  

احمد احمدی 1