عزیزاله خندان میرکوهی

استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر کاربرد زئولیت جاذب اتیلن بر کیفیت گل‌های شاخه بریدۀ میخک

تولید درونی گاز اتیلن و افزایش تنفس و حضور بیرونی این گاز در محیط به‌عنوان اصلی­ترین دلایل و عامل‌های کاهش ماندگاری گل شاخه بریدۀ میخک مطرح است و کاربرد جاذب­های اتیلن می­تواند در این رابطه مؤثر باشد. در این تحقیق تأثیر کاربرد زئولیت در سه سطح 0، 5/0 و 1 گرم پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم (1 میلی­مولار) به­عنوان جاذب اتیلن در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 درصد وزنی در کیفیت گل­های شاخه بریدۀ میخک رقم ...

[ 2 ] - ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا (Gaillardia grandiflora) و مارگریت  (Leucanthemum × superbum) در بستر کشت با نسبت­های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100درصد پیت، 80درصد پیت + 20درصد خاک، 60درصد پیت + 40درصد خاک، 20درصد پیت + 80درصد خاک و 100درصد خاک) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه­ای در گروه علوم باغبانی دانشگا...

[ 3 ] - تأثیر تیمار پیش از برداشت پوترسین‏ بر ویژگی‏های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ لیزیانتوس ((Eustoma grandiflorum cv. Miarichi Grand white

این آزمایش باهدف بررسی تأثیر محلول‏پاشی برگی پوترسین در مرحلۀ پیش از برداشت بر کیفیت رویشی و ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ لیزیانتوس رقم میاریچی گرند وایت انجام شد. گیاهان در گلدان‏های محتوای خاک زراعی، ماسه و خاک‌برگ پوسیده با نسبت 1:1:1 حجمی کشت شدند. تیمار‏ها در مرحلۀ پیش از برداشت شامل پوترسین با چهار غلظت 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار بودند که در مرحلۀ انگیزش غنچه انجام شد. صفات م...

[ 4 ] - تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

جهت افزایش زیبایی مشخصۀ توپیاری گل داودی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) و چهار تیمار شامل کاربرد نیتروژن در چهار مقدار 0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در هر کیلوگرم خاک با اضافه کردن نیترات آمونیوم به‌عنوان کود پایه به بستر کاشت انجام شد. در هر کرت آزمایشی (پلات) دو گلدان (هر گلدان حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت. قلمه­های ریشه­دار داودی (Chrysanthemum grandiflorum) ژن...

[ 5 ] - ارزیابی تأثیر قارچ‌ریشة آرباسکولار و باکتری‌های محرک رشد در شرایط تنش کم‌آبی بر عملکرد گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’)

در این بررسی مشخص شد که قارچ‌ریشة (میکوریز) آربسکولار گونة Glomus mossea CA همزیستی بهتری با گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’) در مقایسه با گونه­های دیگر این قارچ دارد. در این پژوهش تأثیر این‌گونه از قارچ‌ریشة آربسکولار و باکتری­های محرک رشد به تنهایی و یا در ترکیب، در شرایط تنش کم‌آبی بر میزان استقرار (کلون‌سازی) در ریشه و شاخص‌های کمی و کیفی رشد و میزان فسفر در بافت ...

[ 6 ] - تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‌های رشدی گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’)

به‌منظور بررسی اثر گونه‏های مختلف قارچ آرباسکولار میکوریز بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‏های رشد گیاه زینتی استئوسپرموم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه‏ای‏ اجرا شد. همزیستی تعداد 22 گونه قارچ میکوریزی مختلف با این گیاه در این آزمایش مطالعه شد. نتایج نشان داد که قارچ آرباسکولار میکوریز Glomus mossea CA و Glomus mossea st6 نسبت به قارچ‏های دیگر...

[ 7 ] - بررسی روابط برخی صفات کمّی و کاربرد آنها در توصیف توده‌های ایرانی شاهدانه ( Cannabis sativa L.)

این پژوهش به منظور بررسی روابط بین صفات کمّی و کاربرد آنها در توصیف توده‌های شاهدانه انجام شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد که از نظر همة صفات مورد بررسی به جز صفت شمار گل‌آذین جانبی، تفاوت معنی­داری در بین توده­ها وجود داشت. کمترین ارتفاع نهایی در توده­های سرو و سقز (به ترتیب 20/81 و 80/78 سانتی‌متر) و بیشترین میزان آن در دشت مغان، رامهرمز، دزفول 2 و بشرویه (به ترتیب 203، 40/222، 40/198 و 30/19...

[ 8 ] - قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب

قارچ‌کش‌های شیمیایی اولین راهکار برای کنترل ضایعات قارچی پس از برداشت میوه‌ها و سبزی‌ها محسوب می‌شوند و این در حالی است که استفادة روزافزون آن‌ها با نگرانی عمومی در ارتباط با آلودگی مواد فاسدشدنی با بقایای قارچ‌کش‌ها و افزایش مقاومت در جمعیت‌های پاتوژن مواجه شده است. بنابراین، پژوهش‌های اخیر، بر توسعه و تکامل راهبردهای کنترلی جایگزین به‌منظور کاهش اتکا بر قارچ‌کش‌های شیمیایی تمرکز کرده است. در ...

[ 9 ] - Improving Effects of Mild Cold Stress and Salicylic acid on Growth and Physiology of Periwinkle (Catharanthus roseus Don.)

To study effects of salicylic acid (SA) treatments (0, 0.5, 1 and 2 mM) in two forms of seed priming (for 24 h) and spraying on seedling at 4-6 leaf stage an experiment was conducted on periwinkle (Catharanthus roseus Don.) with and without exposure to a mild cold stress of 8 °C (for 32 h). Seeds were sown in trays containing peat-based substrate (with 20% sandy loam field soil). Transplants of...

[ 11 ] - تأثیر قارچ‌های آربوسکولار میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر برخی جنبه‌های رشد گیاه لیزیانتوس

In order to study the effects of mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative traits of roots, shoots and flower of Lisianthus, the inoculation with two mycorrhizal fungi isolates (Glomus mosseae and G. intraradices) and their blend was experimented under different levels of phosphorus (10, 20 and 40 mg/kg soil) in a factorial trial, based on a randomized complete blocks design, under gree...

[ 12 ] - اثر محدودسازی کاربرد فسفر در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum cv. Bulles Eye)

To evaluate the effect of limited application of phosphorus (P) on height and performance quality of geranium (Pelargonium hortorum cv. Bulles Eye), an experiment was conducted in the greenhouse environment, based on completely randomized blocks design, during 2011-2012. Geranium seedlings were cultivated in the pots filled with peat-based substrate (80% peat + 20% garden loam soil (v/v)). Trea...

[ 13 ] - تأثیر نوع بستر ریشه‏زایی، نوع قلمه و تیمار اکسین (IBA) در تکثیر سرو نقره‌ای

In silver cypress (Cupressus arizonica), rooting of cuttings is not easily possible. To optimize the rooting properties of cuttings of this plant, a factorial experiment was conducted as multi-factor, based on a completely randomized block design with 4 replications and 4 cuttings in each replicate. In this study, four different types of cuttings (consisting of above-terminal, above-basal, belo...

[ 14 ] - بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’

تولیدکننده­های گل شاخه بریده لیلیوم سوخ مورد نیاز خود را به­طور معمول وارد می­کنند که منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می­شود. ازدیاد سوخ لیلیوم اغلب به روش فلس­برداری انجام می­گیرد ولی تکثیر مداوم با این روش منجر به گسترش آلودگی و کاهش کیفیت می­شود. بنابراین، در این پژوهش که طی سال­های 93-1392 در گلخانه­های گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد، امکان تولید س...

[ 15 ] - اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی

به منظور تعیین اثر کاربرد محدود نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی (Pelargonium hortorum cv Bulles Eye) آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 92-1391 اجرا شد. گیاهان در بستر کشت بر پایه پیت (به نسبت 80 درصد حجمی پیت + 20 درصد حجمی خاک زراعی با بافت لوم شنی) کشت شدند. تیمارها در قالب چهار سطح نیتروژن در محلول غذایی شامل 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی‌مولار نیتروژن اعم...

[ 16 ] - Effect of Absorbent Granules Coated by Potassium Permanganate on Postharvest Quality of Rose (Rosa hybrida) Cultivars

Enrichment of zeolite and sponge as ethylene absorbent with potassium permanganate was theidea of this study to provide an efficient way to scavenge ethylene during storage period ofthree Rosa hybrida cv. ‘Shiraz’, ‘Avalanche’, and ‘After-party’ cut flowers. A preliminaryexperiment revealed that two mL of potassium permanganate solution (1 mM) was enough toenrich two gra...

[ 17 ] - بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (0، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل محمدی در کشت گلدانی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، سه گلدان به‌عنوان یک واحد آزمایشی (در مجموع 48 گلدان) در فضای آزاد به‌مدت دو سال طی سال­های 1394-1396انجام شد و نتایج پایان سال دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش ...