بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

نویسندگان

  • ذبیح اله زمانی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • محسن کافی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • محمد امیدی دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (0، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل محمدی در کشت گلدانی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، سه گلدان به‌عنوان یک واحد آزمایشی (در مجموع 48 گلدان) در فضای آزاد به‌مدت دو سال طی سال­های 1394-1396انجام شد و نتایج پایان سال دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری موجب کاهش وزن تر و خشک برگ و شاخساره، همچنین محتوای نسبی آب برگ و شاخه شد. مقایسه میانگین­ها نشان داد که محتوای کلروفیل­ها و کاروتنوئیدها با افزایش سطح شوری رابطه عکس داشت، به‌طوری‌که کمترین مقدار کلروفیل­ها و کاروتنوئیدها در تیمار 12 دسی‌زیمنس بر متر مشاهده شد. فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گایاکول پراکسیداز (GPX) و محتوای فنل کل برگ‌ها با افزایش تنش شوری افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری میزان پروتئین‌های محلول کاهش یافت و کمترین مقدار در تیمار شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر مشاهده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده تنش شوری با تأثیر بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل‌محمدی، موجب کاهش رشد گیاهان شده و به نظر می­رسد این گیاه قادر است سطح شوری هشت دسی‌زیمنس بر متر را تحمل کند.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم سابرینا تحت شرایط تنش شوری

شوری به­عنوان یک فاکتور محیطی مهم محدود کننده تولید محصولات کشاورزی محسوب می­شود. به­منظور تعیین اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در توت­ فرنگی رقم سابرینا در شرایط  تنش شوری، آزمایش گلخانه­ای با سه فاکتور شامل دو روش کاربرد اسید هیومیک (محلول­پاشی برگی، کاربرد در محیط کشت)، سه غلظت اسید هیومیک (صفر، 300 و 600 میلی­گرم در لیتر) و سه سطح شوری ناشی از کلرید سدیم (صفر، 2...

متن کامل

تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا

A laboratory experiment was carried out to investigate the effect of salinity on some morphological and phys-iological parameters in four Canola (Brassica napus L.) cultivars (Talaye, Sarigol, Zarfam and Opera) under salinity stress. Plants were grown in hydroponic solution (Hoagland 1/4 strength) under greenhouse conditions and on five-leaf stage, treated with different concentrations of NaCl:...

متن کامل

بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر ‌‌رشد و عملکرد گل محمدی تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی تأثیر گلایسین‌بتائین بر برخی ویژگی‌‌های رشدی و عملکرد گل محمدی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در گلخانه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح شوری 2، 5، 8 و 11 دسی‌زیمنس بر متر و سه سطح بدون محلول‌پاشی (شاهد)، 50 و 100 میلی-مولار گلایسین‌بتائین بود. نتایج نشان داد که اثر ساده تنش شوری به جز بر ...

متن کامل

بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی اثر متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه مریم‌‌گلی کبیر، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح کلرید سدیم و شاهد (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار)، به‌عنوان فاکتور اول و سه سطح محلول‌پاشی اسید ­سالیسیلیک و شاهد (صفر، 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر) به‌عنوان فاکتور دوم با سه تکرار، در گلخانۀ مرکز آموزش جهاد کشاورزی...

متن کامل

بررسی اثر تابش اشعه گاما و تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برنج (.Oryza sativa L)

رنج (Oryza sativa L.) به عنوان یکی از مهمترین غلات جهان در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. از مهمترین موانع در کشت این گیاه، شوری می باشد که تنش شوری موجب پایین آمدن محصول می گردد. استفاده از رتوهای یونیزه کننده الکترو مغناطیسی از جمله اشعه گاما موجب بهبود محصول و افزایش مقاومت به استرسهای مختلف در گیاهان می گردد در این مطالعه تاثیر ۳ دز تابشی 300 و 100، 200 گری به همراه غلظت شوری (NaCl)...

متن کامل

بررسی تغییرات صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برخی ارقام کلزا تحت تنش شوری

برای بررسی تأثیر تنش شوری روی کلزا، ده رقم کلزای بهاره تهیه شده از موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در مرحله رشد رویشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مهاباد در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در دو سطح شوری از نوع کلریدسدیم (سطح صفر (شاهد) و 250 میلی‌مول) به روش کشت هیدروپونیک اجرا گردید. اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه در پایان مرحله روزت و قبل از مرحله ساقه‌دهی، پس از دو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 1

صفحات  1- 17

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021