محسن کافی

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی پاسخ‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه‌های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه‌ای در شرایط تنش عنصر سرب

کشت گیاهان پوششی مناسب در مدیریت خاک‌ و آب‌های آلوده به فلزهای سنگین می‌تواند مهم باشد. در این پژوهش، دو گونه قارچ قارچریشه‌ای یا مایکوریزا (Glomus mosseae ﻭ Glomus intraradices) بر جذب عنصر سرب، بهبود ویژگی‌های رشدی و تقویت سامانۀ پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) چهار گونه چمن سردسیری، فستوکای پابلند (Festuca aurandiance)، فستوکای آبی (Festuca ovina)، چچم چندساله (Lolium perenne) و علف گندمی بلند (A...

[ 2 ] - تأثیر هدایت‌ الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریدۀ رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت

تولید گل رز تابعی از صفات ژنتیکی و ویژگی­های محیطی از جمله کمیت و کیفیت آب آبیاری است. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب با کیفیت در اغلب دشت­های کشور، در این پژوهش تأثیر هدایت الکتریکی آب آبیاری ناشی از افزایش غلظت سدیم­کلراید بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا در نظام آبکشت (هیدروپونیک) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول غذایی با چهار سطح هدایت الکتریکی 6/1، 8/1، 0/2 و 2/2 دسی­زیم...

[ 3 ] - Effects of expanded clay (Leca) and Styrofoam as inorganic growing media substances on growth and development of Spathiphyllum wallisii

The present study was conducted to evaluate the effect of expanded clay (Leca) and Styrofoam on the physical characteristics of growing media and their relationship with the growth of Spathiphyllum wallisii. The experiment was laid out in a complete randomized design (CRD) with 9 treatments and 3 replications. Cocopeat and peat moss combined with different proportions of inorganic materials Lec...

[ 4 ] - بهینه‌سازی جوانه‌زنی ناهمزیست ارکیدۀ خربقی معمولی (Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen)

برای بهینه‌سازی جوانه­زنی بذر ارکیدۀ خربقی معمولی، از دوازده سطح تیمار مختلف قندی (ساکارز، فروکتوز، گلوکز و دو ترکیب از قندهای فروکتوز و ساکارز) به همراه دو سطح تیمار نیتروژن آلی (2 گرم در لیتر پپتون) در محیط کشت فاست استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای قندی ترکیب 2 فروکتوز-­ساکارز (H12)، 10 گرم در لیتر ساکارز (H8)، 20 گرم در لیتر گلوکز (H2) و ترکیب 1 فروکتوز-­ساکارز (H11) بدون اختلاف معنی­دار ...

[ 5 ] - بررسی تأثیر تنش‌های دمایی و گرسنگی بر زنده‌مانی و تقسیم‌های یاخته‌ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)

در این پژوهش نظام کشت میکروسپورهای (Microspore culture) جداشده در پانزده رقم رز بررسی شد. در آزمایش نخست تأثیر رقم‌های رز بر زنده­مانی و تقسیم‌های یاخته‌ای میکروسپورها بررسی شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میکروسپورهای ‘Apollo’، ‘Amarosa’، ‘Majic’، ‘Candy’، ‘Exotic’و ‘Velvet’ در میان رقم‌های مورد بررسی بیشترین تقسیم‌های یاخته‌ای را انجام دادند. در آزمایش دوم تأثیر محیط­های کشت TMG و AT3 با من...

[ 6 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن لولیوم (Lolium perenne cv. Numan) تحت تنش خشکی

چمن لولیوم یا رای گراس چندساله گیاهی با نام علمی Lolium perenne L. از خانوادۀ گندمیان است که در طراحی فضای سبز اهمیت بسیاری دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک بر بهبود برخی از ویژگی­های رشدی و بیوشیمیایی گیاه لولیوم تحت تنش خشکی بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار­های موردبررسی در این آزمایش، اسید سالیسیلیک در سه...

[ 7 ] - ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده‌های فستوکای بلند جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف ایران

با هدف شناسایی یک چمن نیازمند مراقبت پایین، مقاومت به خشکی جمعیت‌های فستوکای بلند جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف ایران در مرحلۀ جوانه‌زنی بررسی شد و سپس خصوصیت‌های چمنی جمعیت‌های منتخب با روش آنالیز عکس‌های دیجیتال ارزیابی شد. در آزمایش اول تأثیر سطوح تنش خشکی 100 درصد (شاهد)، 80 درصد، 60 درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی روی سبز‌شدن بذرها و استقرار گیاهچه در 14 جمعیت فستوکای بلند جمع‌آوری‌شده و دو رقم تج...

[ 8 ] - تأثیر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشه و محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم بر ویژگی‌های رشدی گیاه آنتوریوم Anthurium andreanum L. رشد‌یافته در شرایط اروپونیک

نور یکی از عوامل محیطی تأثیر‌گذار بر فیزیولوژی رشد گیاهان است. برای دسترسی ریشه‌ها در سیستم اروپونیک، در این پژوهش اثر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشة گیاه آنتوریوم مطالعه شد. به‌دلیل اهمیت عنصر کلسیم در افزایش عمر و استحکام گل‌های بریده و حساسیت گل آنتوریوم به کمبود کلسیم و عارضة رنگ‌پریدگی اسپات، از محلول‌پاشی برگی نیترات‌ کلسیم استفاده شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه‌ بلوک کام...

[ 9 ] - بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک1 (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی در سال دوم گلدهی سیکلمن‌ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مورد استفادة GA3، پنج غلظت صفر، 20،‌ 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص‌های تعداد کلِ گل در یک دورة گلدهی، تعداد گل در اوج گلدهی، تعداد روز از محلول‌پاشی تا اوج گلدهی، طول گلبرگ‌، ...

[ 10 ] - اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

امروزه استفاده از تحریککنندههای زیستی مانند ترکیبات هوموسی در مدیریت چمن مرسوم شده است. از اهداف استفاده از این ترکیبات، افزایش استقرار چمن و تحریک آن به تحمل تنش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه تأثیر هومیک اسید بر بهبود برخی از فاکتورهای رشدی چمن بود و به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده اجرا شد. بذرها در گلدانهای پلیاتیلن کشت شدند و بعد از استقرار...

[ 11 ] - تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر جوانهزنی بذر جنسهای چمن و ارزیابی پتانسیل جذب آن به منظور گیاهپالایی

اخیراً استفاده از گیاهان تجمعکننده فلزات سنگین برای پالایش مناطق آلوده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سرب یکی از مهمترین آلاینده‌هایی است که تجمع غلظتهای نسبتاً بالایی از این فلز در برخی مناطق گزارش شده است. در این تحقیق توانایی تحمل بذر جنس‌های چمن در مرحله جوانهزنی به غلظتهای مختلف سرب و در مرحله استقرار گیاه بررسی گردید. در بخش اول این تحقیق نیترات سرب در غلظتهای 0، 200، ،400 800 و 1000 میلیگ...

[ 12 ] - بررسی اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیم و تغییر در فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در کاهو

هومیک اسید به عنوان یک ماده آلی با باند کردن و جذب سطحی فلزات سنگین موجود در خاک احتمالاً باعث کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاه می‌شود. این روش می‌تواند از بهترین استراتژیهای کاهش خطرات ناشی از فلزات سنگین برای گیاه و متعاقباً برای انسان باشد. با توجه به اهمیت موضوع، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تکرار انجام شد. برای بررسی اثر کادمیم و هومیک اسید بر روی فعالیت آنتی‌اکسیدا...

[ 13 ] - تأثیر تغذیه فسفری از منابع مختلف آپاتیتهای ایران در دوره های طولانی کشت بر ویژگیهای غنچه گل رُز (Rosa L. hybrids var. Black magic) در کشت زئوپونیک

عنصر فسفر پدیده تشکیل گل را در گیاه تحریک کرده و به تشکیل دانه کمک می‌کند، اما فاصله‌ای زیاد بین میزان فسفر قابل تأمین از منابع طبیعی و تقاضای بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد. به منظور ارزیابی اثر تغذیه فسفری طی زمان از آپاتیت‌های مناطق ایران بر خصوصیات گل رُز رقم بلک مجیک (Black magic) در کشت زئوپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. اثر 8 نوع بستر کشت با در...

[ 14 ] - بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی (اسانس و عصاره میخک‌هندی) به جای ترکیبات شیمیایی ضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا

به منظور بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده در محلول‌های نگهدارنده گل‎های بریده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در این تحقیق از گیاه میخک‌هندی اسانس و عصاره، هر یک در سه غلظت 50، 100 و 300 میلی‌گرم در لیتر تهیه شد و گل‎های بریده ژربرا ر...

[ 15 ] - اثر پاشش هومیک اسید بر جذب عناصر، میزان پروتئین و خصوصیات پس از برداشت ژربرا رقم مالیبو

یکی از مشکلات پرورش ژربرا کاهش کیفیت و کم بودن محصول به ویژه در گلخانه‌های نه چندان استاندارد است. در این پژوهش اثر پاشش (اسپری) هفتگی 500 میلی گرم بر لیتر هومیک اسید و مقایسه آن با مصرف حل شده آن با همین غلظت در دو نوع محلول غذایی با مقادیر 5/3 و 7 میلی اکی ولان بر لیتر کلسیم جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ژربرای رقم مالیبو بررسی گردید. نتایج نشان داد اگرچه پاشش هومیک اسید نتوانست به میزان مصرف محل...

[ 16 ] - بررسی اثرات مصرف کلسیم وسیتوکنین برصفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا

این تحقیق در سال 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با هدف بررسی کاربرد اثرات سطوح مصرف سیتوکینین و کلسیم بر ماندگاری گل بریده رز رقم الونا انجام شد. شاخه های بریده رز در گلخانه از پایه های مادری دو ساله تولید شده ودر مرحله غنچه در معرض سایتوکینین به غلظت های 0،1/0،1و10 میکرو مول در لیتر وکلسیم به غلظت‌های 0، 10، 20 و30 میلی مول در لیتر، قرار گرفتند.سپس گلهای تیمار شده پس از برداشت در شرایط ...

[ 17 ] - ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

از جمله فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی امروز بشدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری است. از همین رو، از میان فرصت‌های گردشگری موجود در کشور، جاذبه‌های طبیعی، تنوع زیستی، حیات وحش و چشم‌اندازهای بکر و آب‌ و‌ هوای مناسب، زمینه را برای توسعة طبیعت‌گردی، بیش از دیگر جنبه‌های گردشگری تقویت می‌کند. در طراحی برای برنامه‌ریزی توسعه، منظرسازی، یا ساماندهی منظر بر...

[ 18 ] - مکان یابی و تحلیل تناسب فضای سبز شهری با در نظر گرفتن اصول اکولوژیک (مطالعة موردی: پارک‌های محله‌ای بیرجند)

فضای سبز، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وکالبدی است و برای این‌که بتواند نقش‌ها و عملکرد‌های خود را به خوبی ایفا کند، اولین و مهمترین گام تعیین مکان‌های مناسب برای آن است، که پیش زمینه آن تجزیه‌و‌تحلیل تناسب فضای سبز است. و سه گام اصلی آن تعیین عامل‌های تناسب، وزن‌دهی عامل‌ها به روش AHP و در پایان روش هم‌اندازی لایه‌ها و تهیة نقشه ت...

[ 19 ] - بازخوانی یک سنت در هنر باغسازی ایران

زری‌اسکیپ1 یا منظره‌پردازی خشک بخشی از علم منظر است که در مواجهه با شرایط و اقلیم‌های گرم و خشک مطرح می‌شود. زری‌اسکیپ متشکل از هفت اصل کلی است که در راستای دستیابی به آبیاری بهینه در منظر تعیین شده‌اند. این اصطلاح برای اولین بار در سال 2000 میلادی در فرهنگ آکسفورد تعریف شد، درحالی‌که اصول آن سال‌ها پیش در منظرسازی باغ‌های ایران به کار رفته است.  باغ ایرانی راهی به سوی تبیین توانمندی...

[ 22 ] - Comprehensive Microbial Study on Biocide Application as Vase Solution Preservatives for Cut ‘Cherry Brandy’ Rose Flower

Disturbance in water relations is the major causes of vase life reduction and senescence in cut flowers This problem is mainly due to microorganism proliferation in the vase solution which leads to vascular occlusion and reduction in solution uptake by cut flowers. Therefore a comprehensive study was conducted to evaluate the biocidal effect of nano silver particles (NSP) and compare it with so...

[ 23 ] - Water stress, nano silica, and digoxin effects on minerals, chlorophyll index, and growth in ryegrass

Water shortage worldwide mandates minimum use of irrigation water with maximumefficiency and productivity in all agricultural crops, landscape plants and turf. The objective inthis experiment was to study the effect of two levels of evapotranspiration-based (ETc) droughtin combination with two levels of nanosilicon dioxide (SiO2; NanSi1=1 mM and NanSi=2 mM),two levels of digoxin (Dig1=0.25 mg.l...

[ 24 ] - Rapid Vulnerability Assessment of Lavizan Urban Forest Park

Although the vulnerability assessment of forest parks is used to determine the threats they face, a rapid and holistic framework has not been established well. The primary objective of this study is to adopt a framework for rapid assessment of forest parks vulnerability, examined in Lavizan forest park in Tehran (Iran) as the case study. The vulnerability assessment has been conducted, using th...

[ 25 ] - بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo’ و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنین زایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینو اسید لاکتالبومین هیدرولیزات مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر تنش های گرسنگی...

[ 26 ] - Rapid Vulnerability Assessment of Lavizan Urban Forest Park

Although the vulnerability assessment of forest parks is used to determine the threats they face, a rapid and holistic framework has not been established well. The primary objective of this study is to adopt a framework for rapid assessment of forest parks vulnerability, examined in Lavizan forest park in Tehran (Iran) as the case study. The vulnerability assessment has been conducted, using th...

[ 28 ] - تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

[ 29 ] - بررسی امکان بهره‌گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (Aglaonema commutatum Cv. Silver Queen)

به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس بوسیله ضایعات سلولزی درختان نخل، تحقیقی با استفاده از گیاه برگ زینتی آگلونما(Aglaonema commutatum cv. Silver Queen) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 8 تیمار و 6 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از: پیت ماس، ضایعات نارگیل (کوکوپیت1)، ضایعات نخـل (پالم پیت2) و باگاس نیشکر به صورت خالص و همچنین مخلوط با 50 درصد پرلیت. شاخصهای رشدی از جمله تع...

[ 30 ] - معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی

برای جوانه‌زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط‌های کشت مختلف می‌توانند روی درصد جوانه‌زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی‌دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت...

[ 31 ] - تحلیل پایداری پارک های منطقه ای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهر جیرفت)

رشد جمعیت شهری برخی پیامدهای زیست­محیطی جدی را ایجاد کرده است. در اینجاست که نیاز به ایجاد فضاهای سبز کلان به­عنوان مهم­ترین تعدیل­کننده­های زیست محیطی شهری ضروری به­نظر می­رسد. از این رو یکی از موارد اجتناب­ناپذیر در امر شهرسازی و توسعه فضای آینده شهری بحث فضای سبز و پارک­های شهری و تعیین موقعیت آن­ها می­باشد. تحلیل تناسب زمین فرآیندی است که مکان مناسب برای کاربری خاص در یک پهنه مشخص تعیین می­...

[ 32 ] - بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

کشت میکروسپور یکی از روش های کارآمد تولید گیاهان هاپلوئید می باشد. در پژوهش حاضر، سیستم کشت میکروسپور در دو رقم تتراپلوئید رز (‘Apollo’ و ‘Amarosa’) مورد بررسی قرار گرفت. عواملی شامل محیط جداسازی میکروسپورها (AB و B)، محیط القای جنین زایی در میکروسپورها (AT3) به همراه منابع مختلف کربوهیدرات (ساکارز، مالتوز یا گلوکز) و آمینو اسید لاکتالبومین هیدرولیزات مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر تنش های گرسنگی...

[ 33 ] - بررسی پاسخ‌‌ فیزیولوژیک و توان گیاه‌پالایی سرخارگل (Echinacea purpurea) در خاک‌‌ آلوده به کادمیم

کادمیم یک فلز سنگین آلاینده خاک و آب است. جهت بررسی توانایی تحمل و پالایش کادمیم خاک به‌وسیله گیاه سرخارگل، آزمایشی در قالب طرح به‌طور کامل تصادفی و در شرایط گلخانه‌ای و در گلدان‌های محتوی خاک آلوده به غلظت‌های صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی‌گرم کادمیم نیترات (Cd(NO3)2) در کیلوگرم خاک طراحی گردید. اندازه‌گیری جذب کادمیم توسط ریشه‌ و اندام هوایی نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم، جذب توسط گیاه افز...

[ 34 ] - اثرهای تنش شوری بر ویژگی‌‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیک ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.)

توجه به تنش‌‌های نازیوا در گونه‌‌های گیاهی به‌دلیل حضور گسترده این تنش‌‌ها در زمین‌‌های کشاورزی و احتمال افزایش شدت آن‌ها به‌‌دلیل تغییر اقلیم، ضروری می‌‌باشد. برای بررسی اثرهای تنش شوری بر برخی ویژگی‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی رقم‌‌های ورد (رز) مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.) آزمایشی به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه به‌طورکامل تصادفی در گلخانه انجام شد. تیمارها به‌صور...

[ 35 ] - بررسی مفهومی و کاربردی باغ‎سازی ایرانی به سبک دوره پیش از اسلام

انسان کاشف طبیعت و عامل برقراری پایداری بقا بوده و هست و این نکته را از شعر، ادب و هنرهای تزیینی ایران در ادوار مختلف تاریخ می­توان یافت، که نشانگر احترام و علاقه ایرانیان به طبیعت است. پژوهش‎ها نشان می‎دهد که باغ‎سازی در ادوار مختلف تاریخ (چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام)، شامل تغییرات و اختلافاتی بوده که به­نظر می­رسد تا حدی پیرو تغییر آیین‎های دینی و فرهنگی هر دوره می‎باشد. در این پژوهش سعی...

[ 36 ] - دورگ‌گیری بین‌گونه‏ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع‌شده و کشت قطعات تخمدان

در این پژوهش،کارایی استفاده از روش گرده‏افشانی خامه قطع­شده و کشت قطعات تخمدان جهت غلبه بر موانع ناسازگاری پیش‎تخمی و پس‎تخمی لیلیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. سه رقم از گونه‎های آسیایی (ترسور، پیراندلو و سب دازل) و چهار رقم از گونه‎های اورینتال (ریالتو، سوربونه، پارادرو و مانسیا) به­عنوان والد مادری و گونه Lilium ledebourii(سوسن چلچراغ) به­عنوان والد دهنده دانه گرده با دو روش گرده‎افشانی عادی و گ...

[ 37 ] - تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"

یکی از چالش‌های مهم در مدیریت چمن محدودیت منابع آبی است. باتوجه به اینکه ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می‌گردد، توجه و مدیریت نیاز آبی چمن امری ضروری و اجنتاب ناپذیر است. لذا در پژوهش پیش ‌رو تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر صفات رویشی چمن آمیخته (اسپورت) مطالعه گردید. سطوح مختلف آبیاری مورد بررسی شامل مقدار آب مصرفی ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد ظرفیت مزرعه با دور آبیاری یک روز در میان بود که بعد از...

[ 38 ] - تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"

یکی از چالش‌های مهم در مدیریت چمن محدودیت منابع آبی است. باتوجه به اینکه ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می‌گردد، توجه و مدیریت نیاز آبی چمن امری ضروری و اجنتاب ناپذیر است. لذا در پژوهش پیش ‌رو تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر صفات رویشی چمن آمیخته (اسپورت) مطالعه گردید. سطوح مختلف آبیاری مورد بررسی شامل مقدار آب مصرفی ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد ظرفیت مزرعه با دور آبیاری یک روز در میان بود که بعد از...

[ 39 ] - Effects of Sound Stimulation on Physiological and Biochemical Responses of ‘Salvia splendens’

Plants are influenced inevitably by environmental stresses due to their immobility. Sound waves are one of these environmental factors affecting plants. This study was designed to understand the relationship between sound waves and plant responses that is still low knowledge. For this purpose, Salvia splendens, one of the common plants in urban green spaces, were influenced by sound wa...

[ 40 ] - بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (0، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل محمدی در کشت گلدانی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، سه گلدان به‌عنوان یک واحد آزمایشی (در مجموع 48 گلدان) در فضای آزاد به‌مدت دو سال طی سال­های 1394-1396انجام شد و نتایج پایان سال دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش ...

[ 41 ] - بررسی برخی پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کشمش ژاپنی (Hovenia dulcis L. ) تحت تنش سرب، شوری و نیترات

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پاسخ‎های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال کشمش ژاپنی تحت شرایط تنش شوری، نیترات و فلز سنگین سرب اجرا شد. محلول نیترات در سه سطح (غلظت صفر،30، 60 mg L-1)، محلول سرب در سه سطح (غلظت صفر، 300 و600 mg L-1) و شوری (قابلیت هدایت الکتریکی) در سه سطح (تیمار شاهد ، 3، 6 dS m-1)، اعمال و نهال گیاهان برای مدت چهار ماه در شرایط گلخانه‎ای بررسی شدند. نتایج حاصله نشان داد بیش­ترین ...

[ 42 ] - اثر اسید هیومیک بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چمن آفریقایی (‏Cynodon dactylon L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

به منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک بر رشد و برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل اول اسید هیومیک در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر به‌صورت کاربرد خاکی) و عامل دوم تنش شوری در چهار سطح (صفر، 5، 7 و 9 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شوری و اسید هیومیک بر پارامترهای رشدی، رنگیزه­ها...

نویسندگان همکار

روح‌انگیز نادری 5  

مصباح بابالار 5  

سپیده کلاته جاری 3  

مهران عنایتی شریعت پناهی 3  

محمدمهدی جوکار 3  

فرهاد رجالی 2  

علی رضا سلامی 2  

شیرین دیانتی 2  

سیده مهسا حسینی 2  

شهبانی, زهرا 2  

فاطمه قسامی 2  

Amirhoushang Ehsani 2  

Hassan Darabi 2  

roghieh Hamedi 2  

محمدرضا فتاحی مقدم 2  

مریم جعفرخانی کرمانی 2  

مریم دهستانی اردکانی 2  

مهناز عروجلو 2  

آرزو شقاقی 2  

امین سمیعی 2  

سپیده کلاته جاری 2  

محمود قاسم نژاد 1  

هدایت زکی زاده 1  

کمال غلامی پور فرد 1  

داود عسگری 1  

رسول راهنمایی 1  

Maryam Mashinchian 1  

محمدرضا فتاحی مقدم 1  

مریم جعفرخانی کرمانی 1  

مریم دهستانی اردکانی 1  

مسعود ارغوانی 1  

ایمان روح اللهی 1  

عبدالمجید لیاقت 1  

نیر اعظم خوش خلق سیما 1  

تکتم السادات تقوی 1  

سیامک کلانتری 1  

حمید تاسا 1  

محمدرضا مثنوی 1  

مرتضی دیناروندی 1  

اسماعیل صالحی 1  

Ahmad Khalighi 1  

Nader Hassanzadeh 1  

E. Fallahi 1  

مسعود میرمعصومی 1  

ولی الله مظفریان 1  

اسماعیل صالحی 1  

الهام یوسفی 1  

حیدری, سلیم 1  

زواره, محسن 1  

فتوحی قزوینی, رضا 1  

خوشخوی, مرتضی 1  

صالحی, حسن 1  

عشقی, سعید 1  

کامگار حقیقی, علی اکبر 1  

احمد خلیقی 1  

الهام فرجی دیزجی 1  

حجت اله عباسی 1  

محمد نقی پاداشت دهکایی 1  

پژمان آزادی 1  

Mona Shafaghatian 1  

Nafiseh Mollakarimi 1  

Salim Heidari 1  

ذبیح اله زمانی 1  

عزیزاله خندان میرکوهی 1  

محمد امیدی 1  

بابک متشرع زاده 1  

رضا شریفی اصل 1  

مهدی صیدی 1