زواره, محسن

دانشگاه گیلان

[ 1 ] - اثر غلظت‌های مختلف کلر آب آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.)

Chloride is an essential micronutrient for plants growth however it accumulates in large amounts in tobacco plants rapidly. To evaluate the effects of chloride concentrations in irrigating water on yield and growth indices of tobacco plant which has an important economic value, an outdoor pot experiment was established in completely randomized design during 2010 crop year at Guilan Tobacco Rese...

[ 2 ] - اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخسارة گیاه دارویی سرخارگل [Echinaceae purpurea (L.) Moench] در ساری

سرخارگل (Echinacea purpurea) پرفروش‌ترین گیاه دارویی در اروپا و ایالات‌متحده است که برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود. این آزمایش به‌‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة پژوهشی پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری طبرستان در سال زراعی 1391-1392، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه زمان نشاکاری (20 فروردین، 19 اردیبهشت و 18 خرداد در بهار 1392) در کرت‌های اصلی و سه...

[ 3 ] - اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر محلول‌پاشی کودهای نیتروژن و پتاسیم در مراحل پیش از گلدهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین شلتوک برنج دورگ ‘دیلم’، همچنین تعیین بهترین زمان محلول‌پاشی انجام شد. آزمایش در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسة تحقیقات برنج کشور واقع در شهر رشت، در سال 1388 اجرا شد. محلول‌پاشی 20 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در غلظت 5 درصد اوره و 15 کیلوگرم اک...

[ 4 ] - اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری

با هدف بررسی نقش سدیم نیتروپروساید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در گیاهچه‌های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مول سدیم نیتروپروساید (SNP) به‌عنوان دهنده نیتریک‌اکساید (NO) و آب مقطر به‌عنوان شاهد و دو سطح شوری (صفر و 300 میلی‌مول نمک کلرید‌سدیم)...

[ 5 ] - اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعۀ موردی: توتکابن در استان گیلان)

در تحقیق حاضر که در بخشی از اراضی دیم‌کاری در جنوب استان گیلان صورت گرفت، تأثیر فرسایش ناشی از شخم بر جابه‌جایی و توان تولید خاک بررسی شد. به این منظور هجده نقطة نمونه‌برداری در موقعیت‌های مختلف زمین بر مبنای همجواری با مرز زمینی ایجادشده در هفت قطعه زمین مجاور هم در نظر گرفته شد. ویژگی‌های حاصلخیزی خاک در عمق 0 تا 30 سانتی‌متری، همچنین اجزای عملکرد گندم در هر نقطة نمونه‌برداری تعیین شد. آنالیز...

[ 6 ] - اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧

جاسمونیک اسید و استر متیله‌ آن (متیل جاسمونات) یکی از تنظیم‌کننده‌های طبیعی رشد گیاهی است که به طور گسترده در گیاهان وجود دارد. در این حاضر، تأثیر غلظت 30 میکرومولار متیل جاسمونات به صورت محلول‌پاشی در مراحل اولیه رشد و در شرایط زیادی یون کلر، بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین در گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) واریته کوکر 347 بررسی شد. بدین منظور در سال زراعی 1389-1390 آزمایشی در مرکز تحقیقات ...

[ 7 ] - بررسی پاسخ‌‌ فیزیولوژیک و توان گیاه‌پالایی سرخارگل (Echinacea purpurea) در خاک‌‌ آلوده به کادمیم

کادمیم یک فلز سنگین آلاینده خاک و آب است. جهت بررسی توانایی تحمل و پالایش کادمیم خاک به‌وسیله گیاه سرخارگل، آزمایشی در قالب طرح به‌طور کامل تصادفی و در شرایط گلخانه‌ای و در گلدان‌های محتوی خاک آلوده به غلظت‌های صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی‌گرم کادمیم نیترات (Cd(NO3)2) در کیلوگرم خاک طراحی گردید. اندازه‌گیری جذب کادمیم توسط ریشه‌ و اندام هوایی نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم، جذب توسط گیاه افز...

[ 8 ] - بررسی ویژگی‌های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ‌های مختلف کشت تابستانه

در بررسی عملکرد ماده خشک و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گل سرخارگل‌‌های دو‌ساله در کشت مخلوط سرخارگل با لوبیا سبز و تاریخ‌های مختلف کشت تابستانه، آزمایشی به­‌‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391، طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آرایش کشت [کشت خالص سرخارگل، کشت خالص لوبیا سبز، کشت مخلوط جایگزینی با الگوهای کشت 1:1 (یک در میان) و 2:2 (دو در م...