حسن صالحی

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

[ 1 ] - ارزیابی اثر طول روز بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش‌های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در شرایط مزرعه

تخمین زده شده که 20 تا 25 درصد از تمام سبزفرش­ها (چمن­ها) تحت تاثیر سایه ناشی از ساختمان­ها یا درختان بلند، قرار می‌گیرند. بنابراین سایه از طریق اثر بر شدت، کیفیت و طول مدت تابش بر رشد گیاه اثر می­گذارد. با توجه به اهمیت سبزفرش­ها در زیبایی محیط پیرامون بشر تاکنون پژوهش­های کافی برای شناخت ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک سبزفرش­ها در شرایط طول روز مختلف انجام نشده است. به همین منظور پژوهشی مزرعه­ای ب...

[ 2 ] - Morphophysiological and biochemical changes in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) under combined salinity and deficit irrigation stresses

Water salinity and drought are the major abiotic stresses limiting turf grass growth. On the other hand, shortage of waterresources and salinity of water and soil in the arid and semi-arid zones such as Iran, are the restricting factors in developinglawn turf grasses. An experiment was conducted to evaluate the combined effects of water salinity and deficit irrigation ontall fescue (Festuca aru...

[ 3 ] - Genetic Diversity and Population Structure of Iranian tulips revealed by EST-SSR and NBS-LRR Markers

The genus Tulipa L. (Liliaceae) comprises about 100 species and Iran is considered as one of the main origins of tulips. In this research, genetic diversity and population structure of 27 wild populations of tulips collected from Iran were studied by 15 highly polymorphic and reproducible expressed sequenced tag-simple sequence repeat (EST-SSR) markers and 8 nucleotide binding site (NBS)-enzyme...

[ 4 ] - Effects of Temperature and Season on In Vitro Establishment and Shoot Multiplication of Picea abies (L.) H. Karst

Plant propagation originated  from the mature tissues is the most desirable method in producing clonal plants, however microbial contamination usually is the main concern during regeneration processes. Moreover, commercial production of plants using clonal propagation is considered as high throughput method due to the   removal of seasonal barriers, lower cost of production with higher yield wh...

[ 5 ] - Seasonal changes in some physiological and biochemical responses of six groundcover plants

Landscape groundcover plants are a diverse group of trailing or spreading species that naturally form continuous soil coverage.Ground cover plants that were used in this study consisted of vegetative propagules of: Vinca minor L. ٬Variegatum’, Vinca minor L. ٬Green’, Oxalis brasiliensis G. Lodd, Trifolium repens L., Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. The aim of this study was to ...

[ 6 ] - A Preliminary Experiment on Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of the P5CS1 GENE in Tall Fescue

Abiotic stress conditions can be imposed on plants through either poor water quality or adverse climate condition. These types of stress affect plant growth and development throughout their life cycle. Plants that are tolerant to drought are therefore valuable, and turf grasses have the potential to grow tolerant. Turf grasses provide ground cover and offer multiple benefits, from their aesthet...

[ 7 ] - Physiological Characteristics of Two Rose Cultivars (Rosa hybrida L.) under Different Levels of Shading in Greenhouse Conditions

In many parts of Iran high light intensities during summer can induce stress in cut flower production under open field and greenhouse conditions. Despite roses prefer sunny places for optimum growth, but in practice some levels of rough shading is applied in greenhouse production to improve the quality of cut flowers. So, it is useful to find the light intensities under which different rose cul...

[ 8 ] - Tragacanth, a Novel and Cheap Gelling Agent in Carnation and Miniature Rose Tissue Culture Media

The natural tragacanth gum, the sap of Astragalus gummifer, has been successfully used as a gelling agent in tissue culture media for in vitro shoot development and proliferation of miniature rose and carnation. Shoot development of nodal segments excised from greenhouse grown plants, was investigated on MS medium solidified with either 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0% tragacanth or 0.8% agar as control....

[ 9 ] - اثرهای تنش شوری بر ویژگی‌‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیک ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.)

توجه به تنش‌‌های نازیوا در گونه‌‌های گیاهی به‌دلیل حضور گسترده این تنش‌‌ها در زمین‌‌های کشاورزی و احتمال افزایش شدت آن‌ها به‌‌دلیل تغییر اقلیم، ضروری می‌‌باشد. برای بررسی اثرهای تنش شوری بر برخی ویژگی‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی رقم‌‌های ورد (رز) مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.) آزمایشی به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه به‌طورکامل تصادفی در گلخانه انجام شد. تیمارها به‌صور...

[ 10 ] - تأثیر سه گونه از قارچ‌های ریشه‌ای آربسکولار بر رشد و جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه آهار در شرایط تنش خشکی

خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده محیطی می‌باشد که رشد و بهره‌وری گیاه را بیشتر از فاکتورهای محیطی دیگر محدود می‌کند. به‌ منظور بررسی اثر سه ایزوله شناسایی‌شده از قارچ های ریشه‌ای آربسکولار بر رشد و غلظت عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز گیاه آهار در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‌ای با دو فاکتور شامل پنج سطح میکوریز (بدون میکوریز به‌عنوان شاهد، Rhizophagus irregularis، Rhizoph...

[ 11 ] - ارزیابی اثر طول روز بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش‌های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در شرایط مزرعه

تخمین زده شده که 20 تا 25 درصد از تمام سبزفرش­ها (چمن­ها) تحت تاثیر سایه ناشی از ساختمان­ها یا درختان بلند، قرار می‌گیرند. بنابراین سایه از طریق اثر بر شدت، کیفیت و طول مدت تابش بر رشد گیاه اثر می­گذارد. با توجه به اهمیت سبزفرش­ها در زیبایی محیط پیرامون بشر تاکنون پژوهش­های کافی برای شناخت ویژگی­های مورفوفیزیولوژیک سبزفرش­ها در شرایط طول روز مختلف انجام نشده است. به همین منظور پژوهشی مزرعه­ای ب...