سیامک کلانتری

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر محلول‌پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

افزون بر شرایط انبار، عامل‌های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه‌خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تأثیر محلول‌پاشی آهن (سکوسترین 138) در سه سطح (0، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به‌صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20، 40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی‌های کیفی میوۀ سیب رقم دلباراستیوال در زمان برداشت و در مدت انبارمانی آزمایش شده است. نتای...

[ 2 ] - بررسی تأثیر زمان گرده‏افشانی و محیط‏های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه‏زنی بذور ارکیدۀ فالانوپسیس ('Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze')

گل‏های ارکیده به‌دلیل زیبایی منحصر به فرد، از گل‏های پرتقاضا در دنیا هستند. در بین جنس‏های ارکیده، از جنس فالانوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمده‏ای از فروش جهانی به آن اختصاص دارد. سختی تکثیر به‌دلیل مشکلات جوانه‌زنی بذور و فیزیولوژی پیچیدۀ این گیاه از مشکلات تولید انبوه آن است. تعیین بهترین زمان گرده‏افشانی برای تولید کپسول بذر و تأثیر آن بر جوانه‏زنی بذور، تعیین بهترین غلظت هیپوکلریدسدی...

[ 3 ] - اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

در دو آزمایش جداگانه اثرات مختلف مراحل رسیدن (سبز رسیده، تا 20% تغییر رنگ و تا 40% تغییر رنگ)، تیمارهای آب سرد (5 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه و 10 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه)، تیمارهای آب گرم (50 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه و 55 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه)، دمای انبار (10 و 14 درجه سانتی گراد) و دوره نگهداری (صفر، 5، 10 و 15، 20 و 25 روز) بر عمر قفسه ای و انبارمانی میوه انبه رقم لانگرا ...

[ 4 ] - بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک1 (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی در سال دوم گلدهی سیکلمن‌ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مورد استفادة GA3، پنج غلظت صفر، 20،‌ 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص‌های تعداد کلِ گل در یک دورة گلدهی، تعداد گل در اوج گلدهی، تعداد روز از محلول‌پاشی تا اوج گلدهی، طول گلبرگ‌، ...

[ 5 ] - اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

حساسیت میوه های گوجه فرنگی به دمای پایین و خسارت سرمازدگی، انبارمانی، بازاررسانی و قابلیت فروش میوه‌ها را محدود می‌کند. در این تحقیق اثر تیمار آب گرم به عنوان یک تیمار پس از برداشت توصیه شده، بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی و تغییر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی طی دوره انبارمانی بررسی شد. میوه‌های گوجه فرنگی در مرحله رسیده سبز برداشت و با آب گرم ?C 45 به مدت 15 دقیقه تیمار گردیدند. سپس میوه ها به سه...

[ 6 ] - تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری

به منظور کاهش سرمازدگی میوههای انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه‌ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه‌ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگ...

[ 7 ] - پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انگور رقم بیدانۀ قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

به‌منظور اندازه‏گیری ویژگی‏های رسیدن و کیفیت درونی میوه از روش‏های مخرب و غیرمخرب گوناگونی استفاده می‏شود. روش‏های مخرب غالباً وقت‏گیر و پرهزینه‌اند. در این پژوهش توانایی روش طیف‏سنجی فروسرخ نزدیک به‌منظور پیش‏بینی ویژگی‏های کیفی ازقبیل مواد جامد حل‌شدنی، اسید قابل تیتر، pH، فنل کل، و آنتوسیانین عصارۀ انگور رقم بی‌دانۀ قرمز بررسی شد. بدین منظور پس از طیف‏سنجی نمونه‏های ده‌حبه‏ای انگور در ناحیۀ n...

[ 8 ] - Different Ripening Indices and Quality Attributes of Different Groups of Cucumis melo

Six Iranian accessions of Cucumis melo, including Inodorus, Cantalupensis, and Dudaim groups, were planted and then harvested at two harvesting stages including 21 and 28 days after anthesis for Dudaim group and 28 and 38 days after anthesis for Inodorus and Cantalupensis groups. At the time of harvest, we measured some quality parameters and appearance indices of fruits, such as the number of ...

[ 9 ] - Diverse postharvest responses of tomato fruits at different maturity stages to hot water treatment

Sensitivity of tomato fruits to chilling injury limits its storage and marketability. This study investigated the effect of hot water treatment (HWT) on reducing the consequences of chilling injury (CI) with respect to quality attributes of tomatoes during storage. Tomatoes were harvested at three ripening stages: mature green, pink, and red; dipped in hot water at 45°C for 15 min; and stored a...

[ 10 ] - تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

به‌منظور افزایش کیفیت و امکان صادرات پستۀ تازه، تأثیر برداشت در مراحل متفاوت رسیدن بر انبارمانی پستۀ رقم ‘احمد آقایی’‌ بررسی شد. در سال 1389 پسته­های برداشت‌شده در سه مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جدا شدن پوست نرم)، به‌صورت پستۀ تازه با پوست نرم، تازه بدون پوست نرم و پستۀ خشک درون پاکت­های کاغذی بسته­بندی و در دو دمای انبار (1±4 و 1±12 درجۀ سانتی­گراد) به‌مدت 45 روز انبار شدند. داده­ها...

[ 11 ] - تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

این مطالعه به منظور بررسی آثار زمان برداشت بر برخی از شاخص‌های پستة رقم احمد آقایی در رفسنجان انجام شد. در 3 سال متوالی (1391ـ1389) و طی 3 مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جداشدن پوست تر)، برداشت محصول انجام شد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه‌گیری شدند. آزمایش‌ها در 3 تکرار و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا و با تجزیة مرکب تجزیه و تحلیل شدند. به‌غیر از طول پسته، بیشتر شاخص‌ها...

[ 12 ] - عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک

رویان های خوب نمو یافته یک لاین رویان زای حاصل از لپه های نابالغ گردو که بر روی محیط کشت بلوغ (دارای 3/0 درصد ژلرایت و دو میلی گرم بر لیتر آبسزیک اسید) رشد کرده بودند، انتخاب شدند. رویان های بدنی در معرض پیش تیمارهای سرما (به مدت یک ماه در تاریکی در دمای ?C4-3)، روشهای مختلف خشک کردن و ترکیبی از این دو تیمار قرار گرفتند. این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی و در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی پر...

[ 13 ] - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها

گیاه دارویی مریم‌گلی اصفهانی با نام علمی Salvia reuterana Boiss.، متعلق به تیره نعناعیان و دارای مواد مؤثره‌ای همچون اسانس، فلاونوئید، رزمارینیک اسید و … می‌باشد که باعث شده تا این گیاه خواص دارویی مهمی ازجمله ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی را دارا باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس، ترکیب‌های فلاونوئیدی و رزمارینیک اسید در گونه‌های Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina B...

[ 14 ] - بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز (.Narcissus tazetta L) با استفاده از ریزنمونه برگ

در این تحقیق به منظور بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز از ریزنمونه های برگ استفاده شد. ریزنمونه های برگ پس از گندزدایی، جهت استقرار به محیط کشت پایه MS همراه با  غلظت های مختلفی از IBA یاNAA   همراه با BA منتقل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره با میانگین 3 شاخساره در هر ریزنمونه و طویل ترین شاخساره ها با طول تقریبی 24 میلی متر در محیط کشت دارای 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با یک میلی گرم...

[ 15 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

[ 16 ] - کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

برای اندازه­گیری ویژگی­های کیفی میوه­ها و سبزی­ها از روش­های مخرب و غیر مخرب متعددی استفاده می­شود. روش­های مخرب عمدتاً هزینه­بر و وقت­گیر هستند. در این پژوهش، برخی ویژگی­های کیفی میوۀ انگور رقم عسگری شامل مواد جامد حل­شدنی (SSC)، اسید قابل تیترکردن (TA)، pH، و فنل کل (TP) با طیف­سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS) اندازه­گیری شدند. بدین منظور از 110 نمونه در دامنۀ طیفی 1700-900 نانومتر طیف­سنجی شد و بلافا...

[ 17 ] - اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه

در این پژوهش، تأثیر اسیدهای آمینه و پپتون بر ویژگی‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه بررسی گردید. این آزمایش در دو سال، در طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تیمار شاهد، آسیدهای‌آمینه، پپتون (پروتئین هیدرولیزشده سویا) در سه تکرار بر روی میوه انجام شد. محلول­پاشی با اسیدهای‌آمینه و پپتون با غلظت دو در هزار، در سه مرحله نمو میوه انار (از اول خرداد ماه، پس از تشکیل میوه گل اول، با ...