سیامک کلانتری

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش‌های تازۀ میوۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوئیت

عامل‌های مهم مدیریتی پیش از برداشت تأثیر مهمی بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت محصولات دارد. یکی از موارد مهم در این راستا میزان آبیاری محصول است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر میزان آبیاری در مزرعه روی کیفیت و مدت نگهداری قطعه‌‌های برش خوردۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوییت انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح 100 درصد (شاهد) و 75درصد آب قابل‌دسترس و مدت نگهداری در پنج سطح 0، 5، 10، 15 و 20 روز در ...

[ 2 ] - تأثیر محلول‌پاشی آهن و تغذیۀ خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوۀ سیب رقم دلبار استیوال

افزون بر شرایط انبار، عامل‌های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه‌خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تأثیر محلول‌پاشی آهن (سکوسترین 138) در سه سطح (0، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به‌صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20، 40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی‌های کیفی میوۀ سیب رقم دلباراستیوال در زمان برداشت و در مدت انبارمانی آزمایش شده است. نتای...

[ 3 ] - مقایسۀ قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دورۀ نونهالی ارکیدۀ فالانوپسیس

ارکیده­ها یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین گیاهان عمومی و موردپسند مردم جهان هستند که در میان آن­ها جنس فالانوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد. از مهم‌ترین چالش‌های ارکیده­ها دشواری افزونش آن‌هاست. به همین منظور آزمایشی برای افزایش و آسانگری افزونش این گیاه طراحی شد. در آغاز برای تولید کپسول بذر، گل‌های فالانوپسیس در طی ماه‌های مختلف سال به‌صورت دستی گرده‌افشانی شد و در مرحلۀ بعد برای مقایسۀ...

[ 4 ] - بررسی تأثیر زمان گرده‏افشانی و محیط‏های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه‏زنی بذور ارکیدۀ فالانوپسیس ('Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze')

گل‏های ارکیده به‌دلیل زیبایی منحصر به فرد، از گل‏های پرتقاضا در دنیا هستند. در بین جنس‏های ارکیده، از جنس فالانوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمده‏ای از فروش جهانی به آن اختصاص دارد. سختی تکثیر به‌دلیل مشکلات جوانه‌زنی بذور و فیزیولوژی پیچیدۀ این گیاه از مشکلات تولید انبوه آن است. تعیین بهترین زمان گرده‏افشانی برای تولید کپسول بذر و تأثیر آن بر جوانه‏زنی بذور، تعیین بهترین غلظت هیپوکلریدسدی...

[ 5 ] - تأثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمّی و کیفی دو رقم گل گلایل (Gladiolus grandiflorus) ارقامWhite Prosperity و Rose Supreme

خصوصیات کیفی پداژه، یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت گل بریدة گلایل است، از‌این‌رو شرایط نگهداری پداژه در انبار در زمان استراحت و هنگام جابه‌جایی بر روی کیفیت گل تأثیر‌گذار است. در این پژوهش اثر التیام‌دهی پداژه قبل از انبار و شرایط مختلف نگهداری پداژه بر صفات رویشی، زایشی، کیفیت و عمر پس از برداشت دو رقم گل گلایل سفید و صورتی بررسی شد. نتایج نشان داد با التیام‌دهی قبل از انبار و اعمال دمای 5 درجة...

[ 6 ] - اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رز شاخه بریده Rosa xhybrida ‘Hot Lady’ تحت شرایط تنش شوری

به منظور ارزیابی اثر تغذیه سیلیسیم (Si) در رفع اثرهای زیان آور شوری بر صفات کمی و کیفی و انباشتگی برخی از یون¬ها، رقم Hot Lady گل رز شاخه بریده در محیط آبکشت پرورش یافت و غلظت¬های مختلف عنصر سیلیسیم (0،50، 100 و 150میلی¬گرم در لیتر) از منبع سیلیکات پتاسیم، همراه با اثر متقابل آن با 28 میلی مولار NaCl (dS m-18/3EC≈) با سه تکرار در یک طرح بلوک کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که...

[ 7 ] - اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

در دو آزمایش جداگانه اثرات مختلف مراحل رسیدن (سبز رسیده، تا 20% تغییر رنگ و تا 40% تغییر رنگ)، تیمارهای آب سرد (5 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه و 10 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه)، تیمارهای آب گرم (50 درجه سانتی گراد برای 15 دقیقه و 55 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه)، دمای انبار (10 و 14 درجه سانتی گراد) و دوره نگهداری (صفر، 5، 10 و 15، 20 و 25 روز) بر عمر قفسه ای و انبارمانی میوه انبه رقم لانگرا ...

[ 8 ] - بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک1 (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی در سال دوم گلدهی سیکلمن‌ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مورد استفادة GA3، پنج غلظت صفر، 20،‌ 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص‌های تعداد کلِ گل در یک دورة گلدهی، تعداد گل در اوج گلدهی، تعداد روز از محلول‌پاشی تا اوج گلدهی، طول گلبرگ‌، ...

[ 9 ] - اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

حساسیت میوه های گوجه فرنگی به دمای پایین و خسارت سرمازدگی، انبارمانی، بازاررسانی و قابلیت فروش میوه‌ها را محدود می‌کند. در این تحقیق اثر تیمار آب گرم به عنوان یک تیمار پس از برداشت توصیه شده، بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی و تغییر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی طی دوره انبارمانی بررسی شد. میوه‌های گوجه فرنگی در مرحله رسیده سبز برداشت و با آب گرم ?C 45 به مدت 15 دقیقه تیمار گردیدند. سپس میوه ها به سه...

[ 10 ] - تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری

به منظور کاهش سرمازدگی میوههای انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه‌ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه‌ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگ...

[ 11 ] - اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار

کاربرد قبل از انبار اسید سالیسیلیک و دوره نگهداری روی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، سرمازدگی و کیفیت میوه رقم ملس ساوه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک شاخص سرمازدگی و نشت یونی کاهش یافت و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش پیدا کرد. کمترین میزان نشت یونی و شاخص سرمازدگی و بیشترین میزان فعالیت آنزیم در غلظت 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک ...

[ 12 ] - پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انگور رقم بیدانۀ قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

به‌منظور اندازه‏گیری ویژگی‏های رسیدن و کیفیت درونی میوه از روش‏های مخرب و غیرمخرب گوناگونی استفاده می‏شود. روش‏های مخرب غالباً وقت‏گیر و پرهزینه‌اند. در این پژوهش توانایی روش طیف‏سنجی فروسرخ نزدیک به‌منظور پیش‏بینی ویژگی‏های کیفی ازقبیل مواد جامد حل‌شدنی، اسید قابل تیتر، pH، فنل کل، و آنتوسیانین عصارۀ انگور رقم بی‌دانۀ قرمز بررسی شد. بدین منظور پس از طیف‏سنجی نمونه‏های ده‌حبه‏ای انگور در ناحیۀ n...

[ 13 ] - Different Ripening Indices and Quality Attributes of Different Groups of Cucumis melo

Six Iranian accessions of Cucumis melo, including Inodorus, Cantalupensis, and Dudaim groups, were planted and then harvested at two harvesting stages including 21 and 28 days after anthesis for Dudaim group and 28 and 38 days after anthesis for Inodorus and Cantalupensis groups. At the time of harvest, we measured some quality parameters and appearance indices of fruits, such as the number of ...

[ 14 ] - Diverse postharvest responses of tomato fruits at different maturity stages to hot water treatment

Sensitivity of tomato fruits to chilling injury limits its storage and marketability. This study investigated the effect of hot water treatment (HWT) on reducing the consequences of chilling injury (CI) with respect to quality attributes of tomatoes during storage. Tomatoes were harvested at three ripening stages: mature green, pink, and red; dipped in hot water at 45°C for 15 min; and stored a...

[ 15 ] - تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

به‌منظور افزایش کیفیت و امکان صادرات پستۀ تازه، تأثیر برداشت در مراحل متفاوت رسیدن بر انبارمانی پستۀ رقم ‘احمد آقایی’‌ بررسی شد. در سال 1389 پسته­های برداشت‌شده در سه مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جدا شدن پوست نرم)، به‌صورت پستۀ تازه با پوست نرم، تازه بدون پوست نرم و پستۀ خشک درون پاکت­های کاغذی بسته­بندی و در دو دمای انبار (1±4 و 1±12 درجۀ سانتی­گراد) به‌مدت 45 روز انبار شدند. داده­ها...

[ 16 ] - تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

این مطالعه به منظور بررسی آثار زمان برداشت بر برخی از شاخص‌های پستة رقم احمد آقایی در رفسنجان انجام شد. در 3 سال متوالی (1391ـ1389) و طی 3 مرحله از رسیدن میوه (40، 70 و 100 درصد جداشدن پوست تر)، برداشت محصول انجام شد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه‌گیری شدند. آزمایش‌ها در 3 تکرار و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا و با تجزیة مرکب تجزیه و تحلیل شدند. به‌غیر از طول پسته، بیشتر شاخص‌ها...

[ 17 ] - عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک

رویان های خوب نمو یافته یک لاین رویان زای حاصل از لپه های نابالغ گردو که بر روی محیط کشت بلوغ (دارای 3/0 درصد ژلرایت و دو میلی گرم بر لیتر آبسزیک اسید) رشد کرده بودند، انتخاب شدند. رویان های بدنی در معرض پیش تیمارهای سرما (به مدت یک ماه در تاریکی در دمای ?C4-3)، روشهای مختلف خشک کردن و ترکیبی از این دو تیمار قرار گرفتند. این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی و در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی پر...

[ 18 ] - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها

گیاه دارویی مریم‌گلی اصفهانی با نام علمی Salvia reuterana Boiss.، متعلق به تیره نعناعیان و دارای مواد مؤثره‌ای همچون اسانس، فلاونوئید، رزمارینیک اسید و … می‌باشد که باعث شده تا این گیاه خواص دارویی مهمی ازجمله ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی را دارا باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس، ترکیب‌های فلاونوئیدی و رزمارینیک اسید در گونه‌های Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina B...

[ 19 ] - بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز (.Narcissus tazetta L) با استفاده از ریزنمونه برگ

در این تحقیق به منظور بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز از ریزنمونه های برگ استفاده شد. ریزنمونه های برگ پس از گندزدایی، جهت استقرار به محیط کشت پایه MS همراه با  غلظت های مختلفی از IBA یاNAA   همراه با BA منتقل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد شاخساره با میانگین 3 شاخساره در هر ریزنمونه و طویل ترین شاخساره ها با طول تقریبی 24 میلی متر در محیط کشت دارای 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با یک میلی گرم...

[ 20 ] - تأثیر فرآیند درجه‌بندی بر گسترش بیماری‌های پس از برداشت پرتقال تامسون ناول

به‌منظور بررسی تأثیر مراحل مختلف فرآیند درجه‌بندی (سورتینگ) میوه‌ها بر گسترش بیماری‌های پس از برداشت پرتقال، تحقیقی در قالب دو آزمایش مستقل صورت پذیرفت. در آزمایش نخست، نمونه‌گیری از میوه‌ها در هنگام ورود به کارگاه (شاهد) و پس از پایان هر یک از مراحل شامل شستشو با غوطه‌وری در آب، شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ‌کش، واکس‌زنی، درجه‌بندی، همچنین با حذف مرحلة شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ‌کش از...

[ 21 ] - شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

پس از نمونه‌برداری تصادفی از برگ‌ها و بنه‌های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال‌های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی‌بادی­های عمومی جنس پوتی‌ویروس و همان‌طور با آنتی­بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV)  در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایة مورد بررسی پوتی‌ویروس زعفران با استفاده از آزمون وسترن بلات 35 کیلو دالتو...

[ 22 ] - ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایۀ ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)

در سال­های 1388-1387، تعداد 154 پداژه از مراکز توزیع پداژه­های گلایل در کرج جمع‌آوری و پس از کشت، بررسی بافت برگ بوته­ها با آزمونDAS-ELISA حاکی از آلودگی 02/74 درصد بوته­ها به ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV) بود. پس از خالص­سازی بیولوژیکی و تکثیر جدایه­ای به نام BYMV-GPK، دامنه  میزبانی آن تعیین شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی جدایه با استفاده از روش SDS- PAGE، 34 کیلودال...

[ 23 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

[ 24 ] - کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

برای اندازه­گیری ویژگی­های کیفی میوه­ها و سبزی­ها از روش­های مخرب و غیر مخرب متعددی استفاده می­شود. روش­های مخرب عمدتاً هزینه­بر و وقت­گیر هستند. در این پژوهش، برخی ویژگی­های کیفی میوۀ انگور رقم عسگری شامل مواد جامد حل­شدنی (SSC)، اسید قابل تیترکردن (TA)، pH، و فنل کل (TP) با طیف­سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS) اندازه­گیری شدند. بدین منظور از 110 نمونه در دامنۀ طیفی 1700-900 نانومتر طیف­سنجی شد و بلافا...

[ 25 ] - اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه

در این پژوهش، تأثیر اسیدهای آمینه و پپتون بر ویژگی‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه بررسی گردید. این آزمایش در دو سال، در طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تیمار شاهد، آسیدهای‌آمینه، پپتون (پروتئین هیدرولیزشده سویا) در سه تکرار بر روی میوه انجام شد. محلول­پاشی با اسیدهای‌آمینه و پپتون با غلظت دو در هزار، در سه مرحله نمو میوه انار (از اول خرداد ماه، پس از تشکیل میوه گل اول، با ...