کورش وحدتی

استاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

[ 1 ] - ‌ارزیابی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و پایداری اکسایشی مغز گردو (Juglan regia L.) با رنگ های زرد، کهربایی و قهوه ای

مغز گردوها براساس رنگ به سه ژنوتیپ محلی (Zh1)، (Zh2)، و (Zh3) که به ترتیب دارای رنگ‌های زرد، کهربایی و قهوه‌ای هستند، دسته‌‌بندی شدند. میزان روغن گردو به روش سوکسله اندازه‌گیری شد. بیشترین مقدار در ژنوتیپ 3Zh (قهوه‌ای) و کمترین آن در ژنوتیپ Zh1 (زرد) به ترتیب 29/68 و 26/57درصد به‌دست آمد. اسید‌های چرب روغن توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) اندازه‌گیری شد. اسید‌های چرب غالب روغن‌های گردو به ترت...

[ 2 ] - Effects of Ventilation and Sucrose Concentrations on the Growth and Plantlet Anatomy of Micropropagated Persian Walnut Plants

Plantlets grown in conventional tissue culture systems usually encounter physiological and anatomical abnormalities including inability to photosynthesize, low chlorophyll content, open stomata, lack of a cuticle layer in the leaf, abnormal xylem parenchyma etc. Photoautotrophic and photomixotrophic systems could diminish these problems. The purpose of this study was to increase the chlorophyll...

[ 3 ] - Determination of Nutritional Value and Oxidative Stability of Fresh Walnut

Walnut (Juglans regia L.) is a tree with significant economic value and usage for human health and various food industries. However, fresh walnut kernels are a less widespread product than the dried kernels. This study aimed to determine the fresh walnut kernel properties including, fatty acid composition, proximate composition, total phenolics (TPs), total antioxidant capacity (TAC), acidic, p...

[ 4 ] - Optimizing Early Grafting of Persian Walnut by Evaluating Different Rootstocks, Covering Materials and Grafting Methods

Grafting on epicotyl of young seedlings has been introduced as a simple and rapid method for walnut propagation. Although this technique improves the grafting success and propagation efficiency, it is technically more demanding than the conventional walnut grafting procedures and is yet to be optimized. This study was aimed to investigate the influence of rootstock type (dwarf and standard geno...

[ 5 ] - Determining the Pollinizer for Pecan Cultivars

This study was conducted to determine the best pollinizer for five selected pecan cultivars in southwest of Iran at Safiabad Agricultural Research Center in 2014-2015. The cultivars included: 'GraTex', '10J', 'Wichita 6J', 'GraKing', 'Choctaw' as pollinated cultivars (♀) and 'GraTex', 'Peruque', 'Comanche 4M', '10J', 'Wichita 6J', 'Mohawk', 'Mahan', 'Stuart 2J', '3J', 'Stuart 4J', 'GraKing', 'C...

[ 6 ] - Xenia and Metaxenia in Persian Walnut (Juglans regia L.)

 In 2007 and 2008, the influence of pollen source on the shell and kernel traits of resulting seeds and on fruit set was examined to evaluate the potential for Xenia or Metaxenia in Persian walnut. Pistillate flowers of ‘Jamal’, ‘Chandler’, ‘Hartley’ and ‘Pedro’ were crossed with the pollen of ‘Serr’, ‘Z60’ and ‘Damavand’. The pistillate flowers on each female parent were covered about one week...

[ 7 ] - ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو

گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در ایران و همچنین در خارج از کشور به عنوان یکی از محصولات مهم باغبانی محسوب می­شود. مغز گردو منبعی غنی از ترکیبات فراسودمند[1] بوده که دارای ارزش غذایی بالایی می­باشند. در این بررسی 13 رقم و ژنوتیپ برتر گردو شامل ’چندلر‘، ’سر‘، ’وینا‘، ’لارا‘، ’پدرو‘، ’دماوند‘، ’جمال‘، ’RDM‘، B21، K72، Z53، Z60 و Z67 طی سال 1391 برداشت شدند و پس از خشک کردن گردوها چندین خصوصیت پو...

[ 8 ] - بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو

این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی­های پیوندک (تعداد جوانه روی پیوندک، وجود جوانه انتهایی و قطر و طول پیوندک) بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو رقم ‘چندلر’ و رشد اولیه درختان، در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال­های 93-1392 انجام شد. شاخص‌های موفقیت پیوند و کیفیت شاخساره درختان پیوند شده در 150 روز پس از انجام پیوند ارزیابی گردید. حضور یا عدم حضور جوانه انتهایی روی پیوندک تأثیری بر ویژگی­های انداز...

[ 9 ] - عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک

رویان های خوب نمو یافته یک لاین رویان زای حاصل از لپه های نابالغ گردو که بر روی محیط کشت بلوغ (دارای 3/0 درصد ژلرایت و دو میلی گرم بر لیتر آبسزیک اسید) رشد کرده بودند، انتخاب شدند. رویان های بدنی در معرض پیش تیمارهای سرما (به مدت یک ماه در تاریکی در دمای ?C4-3)، روشهای مختلف خشک کردن و ترکیبی از این دو تیمار قرار گرفتند. این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی و در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی پر...

[ 10 ] - تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو

با هدف بررسی تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون ریشه زایی بر کالوس دهی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو، آزمایشاتی طی سال های زراعی 86-1385 صورت گرفت. در آزمایش های قلمه زنی، از سه گروه پایه مادری با قدرت رشد متفاوت (ضعیف، متوسط و پررشد)، قلمه های نیمه خشبی یا خشبی تهیه گردید. قلمه ها پس از تیمار با یا بدون هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در شرایط مه پاش و پادمای خودکار و یا به صورت سیلوی...

[ 11 ] - اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی

سابقه و هدف: ارکیده‌های خاکروی مناطق معتدله دسته‌ی مهمی از ارکیده‌ها هستند که توانسته‌اند درسال‌های اخیر توجه دنیای باغبانی را به خود جلب کنند. ارکیده خربقی معمولی با نام علمیEpipactis veratrifolia و ارکیده ثعلب سایه پسند با نام علمی Dactylorhizba umbrosa از دسته ارکیده‌های خاکروی معتدله و نیز از جمله ثعلب‌های بومی ایران هستند. متاسفانه تکثیر اندک، قیمت بالا و وجود تقاضای علاقمندان در بازار، سب...

[ 12 ] - تأثیر عوامل مختلف بر القای ریشه‌های مویین در سیر ایرانی

سیر (Allium sativum) یکی از مهم‌ترین گیاهان صنعتی- داروئی می‌باشد که از خواص داروئی آن می‌توان به ویژگی کاهندگی فشار خون و کلسترول، مبارزه با بیماری‌های عفونی، جلوگیری از سرطان، ویژگی‌های ضد‌دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی اشاره کرد. کشت ریشه مویین با استفاده ازAgrobactrium rhizogenes یکی از روش‌های کاربردی برای مطالعه مسیر بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه می‌باشد.در این مطالعه القای ریشه مویین در ...

[ 13 ] - Land Suitability Classification for Persian Walnut Cultivation in Iran Using Geographic Information System (GIS)

The efficient use of water resources, soil, and climate parameters as the main pillars of plant sustainable production requires land suitability evaluation for each crop and area. This research was conducted to evaluate land suitability for walnut cultivation in Iran using geographic information system (GIS). For this purpose, the climate data obtained from 375 synoptic stations of Iran, the ge...

[ 14 ] - تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی

برآورد ضرایب همبستگی بین صفات مختلف، نه­تنها می­تواند سبب تسریع برنامه­های اصلاحی گردو شود، بلکه امکان بهبود سایر صفات را در کنار اصلاح برای صفات موردنظر فراهم می­کند. بدین منظور، داده­های حاصل از دو سال ارزیابی مورفولوژیک 325 ژنوتیپ­های انتخابی از استان­های فارس، مازندران و ایلام جهت مطالعه همبستگی بین صفات مورفولوژیک مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور مطالعه همبستگی بین صفات بیوشیمیایی و...