فریدون عجم گرد

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول

[ 1 ] - معرفی روش‌های موفق پیوند پکان (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch)

با توجه به اهمیت نهال‌های پیوندی جهت توسعه باغ‌های پکان در مناطق نیمه گرمسیری کشور، طرحی در قالب کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار به مدت دو سال (1391-1390) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول اجرا شد. در این پژوهش، پیوندک پنج رقم گراتکس (Gratex)، ویچیتا (Wichita)، چوکتا (Choctaw)، 10 جی (10J) و گراکینگ (Graking) با سه روش پیوند شامل پیوند با استفاده از کابل حرارتی، پیوند هیپوکوتیل ب...

[ 2 ] - معرفی پکان (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch) برای استان خوزستان

به منظور معرفی درخت پکان (Carya illinoensis (Wagenh.) K. Koch) و ارقام برتر آن، این پژوهش در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در سال‌های 1391-1390 اجرا گردید. ارقام شامل گراتکس (Gratex)، پرکیو (Peruque)، شش‌ام (6M)، کومانچ (Comanche)، 10‌جی (10J)، ویچیتا (Wichita)، موهاک (Mohawk)، ماهان (Mahan)، استوارت (Stuart)، گراکینگ (Graking)، چوکتا (Chocta)، آپاچی (Apache) و سه‌جی (3J) بودند که از نظر ...

[ 3 ] - Determining the Pollinizer for Pecan Cultivars

This study was conducted to determine the best pollinizer for five selected pecan cultivars in southwest of Iran at Safiabad Agricultural Research Center in 2014-2015. The cultivars included: 'GraTex', '10J', 'Wichita 6J', 'GraKing', 'Choctaw' as pollinated cultivars (♀) and 'GraTex', 'Peruque', 'Comanche 4M', '10J', 'Wichita 6J', 'Mohawk', 'Mahan', 'Stuart 2J', '3J', 'Stuart 4J', 'GraKing', 'C...

[ 4 ] - مقایسه کارایی چند علف‌کش در مزرعه گل مریم، Polianthes tuberosa L.

این آزمایش به منظور بررسی اثر چند علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز در مزرعه گل مریم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار طی سال‌های 1385 و 1386در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از علف‌کش‌های تریفلورالین (EC 48%) 10 روز قبل از کاشت و بلافاصله قبل از کاشت، ای­پی­تی­سی (EC 82%) به صورت پیش کاشت، آکسی‌فلورفن (EC 24%) به صورت پیش­رویشی، آیوکسینیل (EC 22.5%) به صورت پس­رویش...

[ 5 ] - تعیین نیاز سرمایی و گرمایی رقم‌های مختلف پکان

پکان یکی از مهمترین میوه‌‌های خشکباری مناطق نیمه گرمسیری است که از ارزش اقتصادی با‌‌لایی برخوردار می‌باشد. در این پژوهش، نیاز سرمایی و گرمایی 16 رقم‌ مختلف پکان شامل گراتکس، 3جی، استوارت 2جی، استوارت 4جی، موهاک، ویچیتا 6جی، ماهان، ویچیتا 7جی، کومانچ 4ام، کومانچ 5ام، آپاچی، پرکیو، 6 ام، چوکتا، گراکینگ و 10جی  طی سال های 1393 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تعیین نیاز سرمایی از مدل یوتا و ...

[ 6 ] - مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان

به منظور بررسی سازگاری ارقام مختلف زیتون در شمال خوزستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 21 رقم و سه تکرار انجام شد. بررسی گلدهی ارقام نشان داد که درصد گل‌های کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با 20 درصد کمترین و دوابلی با 100% بیشترین گل کامل در خوشه را داشتند. اثر رقم بر کلیه صفات کمی در سطح 1% معنی‌دار بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده‌های سال‌های 1386 تا 1388،...