مجید راحمی

استاد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز

[ 1 ] - اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب‌سوختگی سطحی و خواص کمّی و کیفی ‌میوۀ دو رقم تجاری سیب

مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی آثار کاربرد کائولین برای کاهش آثار سوء دماهای بالا به‌ویژه آفتاب‌سوختگی میوه در سیب انجام شد. تیمارهای استفاده‌شده در این پژوهش شامل چهار غلظت کائولین (0،2، 4 و 6 درصد) روی دو رقم مهم و تجاری سیب استان فارس ‘گلدن دلیشز’ و ‘استارکینگ دلیشز’ بود. شاخص‏های اندازه‏گیری شده در این پژوهش شامل شاخص‏های فیزیولوژیکی، آفتاب‌سوختگی میوه و صفات کمّی و کیفی میوه بود. نتایج نشان داد...

[ 2 ] - اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘

ژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ انجام شد. در آبان ماه سال 1389 میوه ها از باغ تحقیقاتی شرکت باغداری فجر ساری دست چین شد و به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت انتقال یافت. میوه ها به مدت 4 دقیقه در محلول اسپرمیدین یا پوترسین (هر کدام در غلظت های 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) غوطه ور شدند و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده ...

[ 3 ] - بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه‌ (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری

مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) یک ناهنجاری فیزیولوژیکی است که موجب کاهش عملکرد در تاکستان‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین زمان و شدت بروز مرگ جوانه و مطالعه تغییرات آناتومیکی در جوانه‌های در حال تکامل انگور در تاک‌های میوه‌دار و بی‌میوه رقم عسکری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل تیمار حذف میوه در 2 سطح (میوه‌...

[ 4 ] - تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.)

دوره رکود در درختان میوه خزان‎کننده که در ماه‌های سرد سال اتفاق می‎افتد و فاکتورهای مؤثر بر آن تاکنون به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. شناخت رکود و تغییرات متابولیکی درگیر در آن ما را در انتخاب گونه‎ها و ارقام مناسب به تنش‎های محیطی کمک خواهد نمود. در این تحقیق تغییرات ترکیبات قندی، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در دوره رکود از ابتدای پاییز تا اواخر اسفند در جوانه‎های 6 رقم زردآلوی پیش‎رس ...

[ 5 ] - تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.) در طول نگهداری در سردخانه

این پژوهش به منظور تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار در سردخانه انجام گردید. دو رقم میوه انار به نام‌های ’ملس یزدی‘ و ’گل گزی ترش هراورجان‘ در مرحله بلوغ تجاری برداشت و به آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه شیراز انتقال یافت. میوه‌ها بدون هیچ تیماری در انبار با دمای 5/0± 1 درجة سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 3±85 % به مدت 3 ماه قرار گرفتند. هر 10 روز تعدادی از آنها که شامل 4 تکرا...

[ 6 ] - Evaluation of freezing tolerance in olive cultivars by stomatal density and freezing stress

Selection of frost tolerant cultivars and understanding the mechanisms of frost hardiness could help to improve freezing resistance in olive plants. Olive cultivars may differ in frost hardiness due to differential survival of specific organs. The aim of this study was to screen different olive cultivars based on their stomatal density and metabolic modifications under cold conditions. The ‘Zar...

[ 7 ] - Effect of Polyamines, 2, 4-D, Isopropyl Ester and Naphthalene Acetamide on Improving Fruit Yield and Quality of Date (Phoenix dactylifera L.)

This study was conducted to evaluate the effects of exogenous polyamines, isopropyl ester, 2, 4-D and naphthalene acetamide application on yield and quality of date palm of ‘Kabkab’ cultivar. The inflorescences sprayed with 2, 4-D isopropylester (0, 10, and 20 mg L-1), naphthalene acetamide (0, 80, and 120 mg L-1), putrescence and spermidine (0, 0.1, and 1.0 mM), three or six weeks after pollin...

[ 8 ] - Determining the Pollinizer for Pecan Cultivars

This study was conducted to determine the best pollinizer for five selected pecan cultivars in southwest of Iran at Safiabad Agricultural Research Center in 2014-2015. The cultivars included: 'GraTex', '10J', 'Wichita 6J', 'GraKing', 'Choctaw' as pollinated cultivars (♀) and 'GraTex', 'Peruque', 'Comanche 4M', '10J', 'Wichita 6J', 'Mohawk', 'Mahan', 'Stuart 2J', '3J', 'Stuart 4J', 'GraKing', 'C...

[ 9 ] - اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک و زیست‌شیمیایی چهار دورگه انجیر

شور شدن خاک‌ها در اثر تجمع نمک‌ در خاک، تولید محصول‌های کشاورزی از جمله انجیر را کاهش می‌دهد. به‌منظور بررسی تأثیر سطح‌های مختلف تنش شوری (6/0، 4، 6 و 8 میلی‌موس بر سانتی‌متر) بر چهار دورگه انجیر، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح به‌طورکامل تصادفی انجام شد. دانهال‌های مورد ارزیابی از تلاقی رقم مادری سبز (S) و چهار رقم برانجیر پوزدنبالی (P)، خرمایی (K)، شاه انجیری (Sh) و دانه سفیدD) )، (S×P،...

[ 10 ] - اثر کائولین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و آفتاب سوختگی پرتقال رقم واشنگتن ناول

یکی از دشواری‌های تولید مرکبات در جنوب ایران، آفتاب سوختگی میوه‌ها در تابستان است. برای جلوگیری از سوختگی برگ و میوه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به‌مدت دو سال ( 1392 و 1391) در یک باغ تجاری در در منطقه‌‌ جونان، شهرستان داراب، استان فارس انجام شد. فاکتور اول سطح‌های 0، 3 و 6% کائولین، فاکتور دوم جهت شمال و جنوب درخت و فاکتور سوم زمان نمونه برداری بود...

[ 11 ] - اثر پایه های رویشی و بذری انجیر بر جذب عنصرهای غذایی پیوندک رقم سبز در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی اثر نوع پایه انجیر بر مقدار جذب عنصرهای غذایی نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن و روی در شرایط تنش خشکی، رقم تجاری سبز روی پنج پایه رویشی (سیاه، توسرخ،  شاه‌‌انجیر، دهدز، متی) و سه پایه‌ بذری دورگه (C8 , , C7 C1)  با والدین مشخص، در سال 1394در گلخانه پیوند زده شد. نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

[ 12 ] - اثر پلی‌آمین‌ها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون

به‌منظور بررسی اثر پلی‌آمین‌ها بر رشد و کیفیت میوه زیتون، آزمایشی در سال‌های 1393 و 1394 روی رقم دزفول موجود در باغ بش وابسته به بنیاد مستضعفان در شیراز که در سال پرمحصول قرار داشت، اجرا شد. پلی‌آمین‌‌های پوترسین (0، 5/2 و 5 میلی مولار در لیتر) و اسپرمیدین (0، 25/1 و 5/2 میلی مولار در لیتر) در زمان تمام‌گل و دو هفته بعد از آن روی شاخه‌ها محلول‌پاشی شدند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک...

[ 13 ] - اثر تنظیم کننده‌های رشد، سوین و عصاره ذرت بر تنک شیمیایی، کیفیت میوه و گلدهی سال بعد سیب رقم گلدن دلیشس

سیب ’گلدن دلیشس‘ یکی از رقم­های مهم تجاری سیب در ایران است. سطح زیر کشت این رقم در استان اصفهان به­ ویژه شهرستان سمیرم  قابل توجه است. از مشکل­های پرورش این رقم سال­آوری شدید آن می­باشد که علاوه بر کم شدن محصول سال بعد، کیفیت میوه نیز کاهش می­یابد. به منظور تعدیل مشکل سال­آوری از بنزیل آدنین (BA) (100 و 150 میلی­گرم در لیتر)، کاینتین (100 و 150 میلی­گرم در لیتر)، نفتالن استیک اسید (NAA) (15 و 3...

[ 14 ] - اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا

زرد شدن برگها مهمترین عامل محدود کننده­ی عمر پس از برداشت گلهای آلسترومریا می­باشد. بدین منظور جهت جلوگیری از زرد شدن برگ­ها و حفظ خصوصیات کیفی آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر روی گل شاخه بریده آلسترومریا، رقم ’فوجی‘ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار غلظت اتانول (0،2،4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) بود که به دو روش تیمار کوتاه مدت و مدا...

[ 15 ] - اثر گرمادهی متناوب بر شدت سرمازدگی و برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو در انبار سرد

نارنگی از جمله میوه‌های حساس به دمای پایین می‌باشد و نگهداری طولانی‌مدت آن در سردخانه منجر به بروز عوارضی مانند پوست‌مردگی و افت کیفی محصول می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر شرایط مختلف تیمار گرمادهی متناوب بر کیفیت و ماندگاری میوه نارنگی "کینو" انجام گردید. گرمادهی متناوب در 5 سطح (شامل انتقال به دمای بالا هر هفته به مدت 24 ساعت؛ هر هفته به مدت 48 ساعت؛ هر دو هفته به مدت 24 ساعت؛ هر دو هفته...

[ 16 ] - مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه های گرده افشانی شده وگرده افشانی نشده دو رقم خرماPhoenix dactylifera L.) ) در مراحل مختلف رشد و نمو میوه

این پژوهش در راستای مقایسه خصوصیات مختلف میوه خرمای گرده افشانی شده و نشده دو رقم شاهانی و پیارم در مراحل مختلف رشد صورت گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه های گرده افشانی شده و نشده دو رقم، طی چهار مرحله کیمری، خلال، رطب و تمار مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده، در میوه های گرده افشانی شده طول و قطر میوه از مرحله کیمری به مرحله خلال افزایش قابل توجهی نشان داد (در پیارم طول میوه از1...

[ 17 ] - تأثیر محلول پاشی برگی کودهای اوره و سولفات روی بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه ی انار رقم رباب نی‌ریز Punica granatum L. cv. ‘Rabab-e-Neyriz’

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی اثرات اوره و سولفات‌روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه ی انار رباب نی‌ریز بود که در قالب دو آزمایش جداگانه و در طی دو سال 1387 و 1388 اجرا گشت.در آزمایش اول، سولفات‌روی (غلظت‌های 0 ، 5/2% و 5%) در زمان کامل شدن سطح برگ های جوان و اوره (غلظت‌های 0، 5/1% و 3%) یک ماه بعد از آن و قبل از گل‌دهی و در آزمایش دوم، سولفات‌روی (غلظت‌های 0، 3/0% و 6/0%) در زمانی که سطح برگ های جوا...

[ 18 ] - Effects of Putrescine Application and Fruit Thinning on Fruit Development and Return Bloom of Olive cv. Fishomi Tokhme-Kabki

In order to investigate the effects of putrescine on growth and development of olive fruits an experiment was conducted on Olea europaea ‘Fishomi Tokhme‌‌-‌‌Kabki’ trees in 2017 and 2018.The treatments included control (normal fruits and shotberries), normal fruits, shotberries, normal fruits with putrescine at 3 and 6 mM and shotberries with putrescine at 3 and 6 mM were sprayed on uniform bra...

[ 20 ] - تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

پسته یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است. وجود برخی مشکلات فیزیولوژیکی از قبیل پوکی و کاهش درصد خندانی باعث کاهش عملکرد و کیفیت این محصول شده است. پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در درختان پسته 50 ساله رقم "اوحدی" با پنج تکرار در سال 1397 در شهرستان رفسنجان اجرا گردید. تیمارها شامل محلول پاشی آب مقطر (شاهد) و پلی­آمین­های پوترسین و اسپرمین هر کدام در غلظت...

[ 21 ] - Seasonal changes in carbohydrate and nitrogen contents of olive trees ʻFishomiʼ cultivar in several parts under alternate bearing conditions

Some olive cultivars possess high tendency to alternate bearing, which have a minus economic effect on olive industry. The experiment was performed in an olive orchard located in Shiraz region. Monthly monitoring of concentrations of unstructured carbohydrates (glucose, fructose, sucrose, mannitol and starch), protein, nitrogen, potassium and phosphorus in leaves, branches and roots of olive tr...