اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا

نویسندگان

  • مجید راحمی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز
  • مصطفی عرب استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

زرد شدن برگها مهمترین عامل محدود کننده­ی عمر پس از برداشت گلهای آلسترومریا می­باشد. بدین منظور جهت جلوگیری از زرد شدن برگ­ها و حفظ خصوصیات کیفی آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر روی گل شاخه بریده آلسترومریا، رقم ’فوجی‘ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار غلظت اتانول (0،2،4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) بود که به دو روش تیمار کوتاه مدت و مداوم  بر دوام عمر و برخی خصوصیات کیفی پس از برداشت گیاه مورد بررسی قرار گرفتند. ساکارز 4 درصد نیز در تمامی تیمارها به جز شاهد (آب مقطر) وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مداوم نسبت به روش تیمار کوتاه مدت، تأثیر بیشتری بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی شاخه گلهای بریده داشت. اتانول 4 درصد موجب افزایش عمر گل­ها و افزایش میزان جذب محلول شد. افزایش غلظت اسید جیبرلیک در محلول نگهدارنده نیز باعث افزایش عمر گل­ها و حفظ خصوصیات کیفی گیاه شد، اگرچه تفاوت معنی­داری در غلظت 100 و 150 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دوام عمر گل­ها، میانگین جذب محلول و وزن تر گلها مشاهده نشد. علاوه ­براین اسید جیبرلیک در روش تیمار کوتاه مدت تأثیر بهتری در حفظ کلروفیل برگ­ها نسبت به روش تیمار مداوم داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا (alstroemeria hybrida c.v. fuij)

گل شاخه بریدة آلسترومریا (alstroemeriaceae) به دلیل داشتن تنوع رنگ، گل های زیبا و عملکرد بالا در ایران بسیار مورد توجه است. مشکل اصلی آلسترومریا زرد شدن زودهنگام برگ ها گاهی پیش از پیری گل ها است. این مشکل در آلسترومریا را ابتدا هالوی و مایاک [10] مطرح کرد. گل شاخه بریده با برگ های زرد ارزش اقتصادی چندانی ندارد. این مشکل یک مرگ سلولی برنامه ریزی شدة  ژنتیکی و پیچیده است که با کاهش در غلظت ماکرو...

متن کامل

اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ‘Napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی طراحی شد و اثر غلظت­ها...

متن کامل

اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (alstroemeria hybrida cv. napoli)

آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ‘napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی طراحی شد و اثر غلظت­ها...

متن کامل

اثر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید و انبارداری سرد و خشک بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم Fangio

به‎منظور بررسی اثر بنزیل­آدنین  (BA) و جیبرلیک­اسید (GA3) و شرایط انبار سرد و خشک بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم فانجیو،آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل سه شاخه گل)، انجام گرفت. در این آزمایش ترکیب بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید به میزان 100 میلی‎گرم بر لیتر از هر کدام و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد به صورت تیمار کوتاه مدت 24 ساعت بودند. همه گل­ها پس ...

متن کامل

مطالعه اثرات اسید سالیسیلیک، سدیم نیتروپروساید و اتانول بر ماندگاری و کیفیت گل در دو رقم ژربرای شاخه بریده

ژربرا یکی از ده گل شاخه بریده تجاری معروف در دنیا است، لیکن ماندگاری پس از برداشت آن کوتاه است. از این رو افزایش دوام عمر پس از برداشت این گل یکی از اهداف اولیه تجارت گل می-باشد. این پژوهش با هدف مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اتانول (2، 4 و 6%)، سدیم نیتروپروساید (100، 150 و 200) و اسید سالیسیلیک (100، 150 و 200 میکرو مولار) بر ویژگی‌های عمرگلدانی، جذب آب، وزن تر نسبی و خمیدگی ساقه در دو رقمBayader...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 4

صفحات  1- 11

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023