احمد رئوفی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.پاکدشت - ایران

[ 1 ] - بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو

این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی­های پیوندک (تعداد جوانه روی پیوندک، وجود جوانه انتهایی و قطر و طول پیوندک) بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو رقم ‘چندلر’ و رشد اولیه درختان، در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال­های 93-1392 انجام شد. شاخص‌های موفقیت پیوند و کیفیت شاخساره درختان پیوند شده در 150 روز پس از انجام پیوند ارزیابی گردید. حضور یا عدم حضور جوانه انتهایی روی پیوندک تأثیری بر ویژگی­های انداز...

[ 2 ] - Optimizing Seed Germination and Growth of Seedlings in Persian Walnut

The efficiency of conventional stratification methods for seed germination of walnut (Juglans regia L.), which uses long moist-chilling periods, is low. This experiment was conducted during winter to spring 2014 to optimize the seed germination of walnut ‘Chandler’ via changing growing media and removing seed mechanical dormancy. Fourteen treatments were tested. None of the seeds germi...

[ 3 ] - تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

پسته یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است. وجود برخی مشکلات فیزیولوژیکی از قبیل پوکی و کاهش درصد خندانی باعث کاهش عملکرد و کیفیت این محصول شده است. پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در درختان پسته 50 ساله رقم "اوحدی" با پنج تکرار در سال 1397 در شهرستان رفسنجان اجرا گردید. تیمارها شامل محلول پاشی آب مقطر (شاهد) و پلی­آمین­های پوترسین و اسپرمین هر کدام در غلظت...