محمود رضا روزبان

استادیار گروه علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارزیابی تحمل به شوری دو رقم زیتون بر اساس شاخص های رشد و تحلیل روابط رگرسیونی آنها باشوری

شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است، چرا که بیشتر گیاهان زراعی و باغی نسبت به شوری حساس هستند. از طرف دیگر، سطح قابل توجهی از اراضی جهان تحت تاثر شوری است و این سطح روز به روز در حال افزایش است. به منظور ارزیابی تحمل به شوری در دو رقم زیتون زرد و میشن، آزمایشی با پنج سطح شوری (صفر، 4، 8، 12و 16 دسی زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک با 10 تیمار و چهار تکرار به صور...

[ 2 ] - ارزیابی مقاومت به خشکی در دو گونه چمن بومی ایران

In recent decade, establish and maintenance of turf grasses is faced with serious doubts due to reduction of precipitation and water resources. So, identification of drought-resistant native and rangeland species, and introducing them as turf grass not only is effective in reducing water consumption, but also help to preserve the genetic resources of the country. In order to evaluate the usabil...

[ 3 ] - اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون

به منظور ارزیابی اثرات شوری بر رشد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در دو رقم زیتون، آزمایشی گلخانه­ای با پنج سطح شوری در بستر کشت بدون خاک انجام شد. در این آزمایش، نهال­های یک­ساله ارقام زیتون زرد و میشن، به مدت 5 ماه تحت 5 سطح شوری صفر، 4، 8، 12 و 16دسی­زیمنس بر متر ناشی از کلرور سدیم قرار گرفتند. تیمار شوری 16 دسی­زیمنس بر متر، وزن خشک کل ارقام میشن و زرد را به ترتیب 63 و 85 درصد نسبت به تیمار شاهد...

[ 4 ] - بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو

این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی­های پیوندک (تعداد جوانه روی پیوندک، وجود جوانه انتهایی و قطر و طول پیوندک) بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو رقم ‘چندلر’ و رشد اولیه درختان، در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال­های 93-1392 انجام شد. شاخص‌های موفقیت پیوند و کیفیت شاخساره درختان پیوند شده در 150 روز پس از انجام پیوند ارزیابی گردید. حضور یا عدم حضور جوانه انتهایی روی پیوندک تأثیری بر ویژگی­های انداز...

[ 5 ] - ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی دو رقم زیتون ‘زردʻ و ‘میشنʻ، آزمایشی طی سال­های 94-1393 با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، معنی­دار بود، به گونه­ای که وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت ...

[ 6 ] - مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

نور از مهم‌ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به‌طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت­های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی ...

[ 7 ] - ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

امروزه، احداث و نگهداری از چمن‌ها به‌دلیل نیاز آبی زیاد آنها، با تردیدهای جدی مواجه شده است. بنابراین، شناسایی گونه‌های بومی و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها به‌عنوان چمن، نه‌تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است، بلکه سبب حفظ منابع ژنتیکی کشور نیز می‌شود. در این تحقیق، دو گونۀ ‘علف گندمی’ و ‘بروموس’ به‌عنوان گونه‌های بومی، با چمن ‘ریگراس’به‌عنوان شاهد مقایسه شدند. پس از استقرار و پوشش کامل سطح گلدان...

[ 8 ] - تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته‌های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ و...

[ 9 ] - بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گل در بوته گل محمدی، تعداد 20 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی واقع در ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان در سال های 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، طول غنچه، عرض غنچه، ط...

[ 10 ] - ارزیابی تحمل به شوری دانهال‌های پسته با بررسی رشد، آسیب‌های اکسیداتیو و ترکیب عناصر معدنی

شور شدن زمین‌های مناطق مرکزی ایران سبب محدود شدن کشت و تولید پسته در طی دهه اخیر شده است. در این پژوهش دانهال‌های پسته قزوینی و اکبری و یک هیبرید بین گونه‌ای قزوینی × آتلانتیکا تحت تیمار غلظت‌های کلریدسدیم (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار) در محلول غذایی هوگلند نیم غلظت قرار داده شدند. در انتهای دوره آزمایش، شاخص‌های رشد، غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی، شاخص پایداری غشاء، و عناصر معدنی غذایی مورد بررسی...

[ 11 ] - Optimizing Seed Germination and Growth of Seedlings in Persian Walnut

The efficiency of conventional stratification methods for seed germination of walnut (Juglans regia L.), which uses long moist-chilling periods, is low. This experiment was conducted during winter to spring 2014 to optimize the seed germination of walnut ‘Chandler’ via changing growing media and removing seed mechanical dormancy. Fourteen treatments were tested. None of the seeds germi...