تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

نویسندگان

  • محمودرضا روزبان استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • مصطفی عرب استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • منصوره حاتمیان دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
چکیده مقاله:

بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته‌های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ واریانس داده‌ها، اختلاف معناداری را در مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئید در تأثیرات اصلی شدت‌های مختلف نور نشان داد، به‌طوری‌که در شدت نور 240 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئید افزایش یافت و در تیمار شاهد از مقدار آنها کاسته شد. همچنین در شدت نور 240 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، کمترین مقدار آنتوسیانین تولید شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش شدت نور تا 240 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، غلظت کلروفیل افزایش می‌یابد. همچنین همراه با افزایش کلروفیل در شدت نور 240 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، کاروتنوئیدهای برگ رز افزایش یافتند. اگرچه اختلاف معناداری در غلظت فلاونوئید مشاهده نشد، تجمع آنتوسیانین در شدت نور 1200 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه نشان می‌دهد که تأثیر این ماده، سازوکاری حفاظتی برای گیاهان در برابر سطوح مضر نور بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شدت های مختلف نور بر رنگیزه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

بیوسنتز رنگیزه های گیاهی به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه شدت نور قرار می گیرد. به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف نور بر غلظت رنگیزه های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ و...

متن کامل

مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

نور از مهم‌ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به‌طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت­های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی ...

متن کامل

مطالعۀ رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

نور از مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت­های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی ...

متن کامل

اثر غلظت‌های مختلف کلسیم بر ویژگی‌های کیفی گل در دو رقم رز تحت شرایط هیدروپونیک

Calcium is one the most important essential elements in plant growth and development. This element influences many physiological aspects of plant tissues even after harvesting. Calcium has also an important role in integrity and hardness of plant cells. In addition, calcium content of many horticultural crops is seen as a quality factor. Therefore, in this research effect of different calcium c...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘Maroussia’

One of the main factors of an aggregate hydroponic system is to use a suitable plant media with local origin. Thus the objective of this research was to study the possibility of replacement of cocopeat as an imported material with local materials and the effects of such media on the growth and flowering characteristics of Rosa hybrida cv. Maroussia. A randomized complete blocks design experimen...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘maroussia’

یکی از مهم ترین نیازهای سیستم های هیدروپونیک دارای بستر، شناسایی یک بستر کاشت مناسب با استفاده از ترکیبات محلی (قابل دسترس و ارزان) است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، امکان جایگزین نمودن کوکوپیت به عنوان یک ماده وارداتی با مواد داخلی در ایران و تأثیر این بستر ها بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم ‘maroussia’ بود. بنابراین، آزمایشی گلخانه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 2

صفحات  259- 270

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023