مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

نویسندگان

  • محمودرضا روزبان استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
  • مصطفی عرب استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
  • منصوره حاتمیان دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
چکیده مقاله:

نور از مهم‌ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به‌طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت­های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی دو رقم تجاری رز (‘ردوان‌’ و ‘گلمیرا’) با استفاده از تورهای سبز رنگ اعمال شدند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، طول و عرض روزنه در شدت نور 640 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بیشترین بود و از این نظر، تفاوتی بین ارقام وجود نداشت. از نظر تراکم روزنه، تفاوت معناداری میان شدت­های مختلف نور مشاهده نشد، اما بین دو رقم رز از این نظر، اختلاف معناداری مشاهده شد، به­طوری­که رقم ‘گلمیرا’‌ تعداد روزنۀ بیشتری نسبت به رقم ‘ردوان‌’  داشت. اگرچه هدایت روزنه­ای تنها در بین دو رقم اختلاف معناداری در سطح 5 درصد نشان داد، مقایسۀ میانگین شدت­های مختلف نور تفاوت معناداری از این نظر نشان ندادند و تنها یک روند افزایشی با افزایش شدت نور به­دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

نور از مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر بسیاری از جنبه­های رشد و نمو گیاهان محسوب می­شود. برگ­های قرارگرفته در سایه و آفتاب به طور معمول تفاوت­هایی در بسیاری ویژگی­ها از جمله رفتار روزنه­ای نشان می­دهند. در این پژوهش، تأثیر شدت­های مختلف نور بر رفتار روزنه­ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه­ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت­های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی ...

متن کامل

تأثیر شدت های مختلف نور بر رنگیزه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

بیوسنتز رنگیزه های گیاهی به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه شدت نور قرار می گیرد. به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف نور بر غلظت رنگیزه های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ و...

متن کامل

تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته‌های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ و...

متن کامل

اثر غلظت‌های مختلف کلسیم بر ویژگی‌های کیفی گل در دو رقم رز تحت شرایط هیدروپونیک

Calcium is one the most important essential elements in plant growth and development. This element influences many physiological aspects of plant tissues even after harvesting. Calcium has also an important role in integrity and hardness of plant cells. In addition, calcium content of many horticultural crops is seen as a quality factor. Therefore, in this research effect of different calcium c...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘Maroussia’

One of the main factors of an aggregate hydroponic system is to use a suitable plant media with local origin. Thus the objective of this research was to study the possibility of replacement of cocopeat as an imported material with local materials and the effects of such media on the growth and flowering characteristics of Rosa hybrida cv. Maroussia. A randomized complete blocks design experimen...

متن کامل

اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب بو

گل شب بو با نام علمی (Matthiola incana L.) یکی از مهمترین گل های بریده مهم در ایران است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شدت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل شب بو، رقم (Miracle White) انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 2 مشاهده انجام شد. شدت نور 150 میکرومول برمترمربع برثانیه به عنوان شاهد و شدت نورهای 225، 300، 375 و450 میکرومول برمترمربع برثانیه، تی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 1

صفحات  1- 11

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023