ارزیابی مقاومت به خشکی در دو گونه چمن بومی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

In recent decade, establish and maintenance of turf grasses is faced with serious doubts due to reduction of precipitation and water resources. So, identification of drought-resistant native and rangeland species, and introducing them as turf grass not only is effective in reducing water consumption, but also help to preserve the genetic resources of the country. In order to evaluate the usability of native grasses of Iran as drought resistance grass, Wheat grass and Bromus were compared with Perennial ryegrass (Control). In this experiment, drought stress treatments were applied with irrigation withholding, and continued until the entire shrivel of all species shoots. During the stress period, shoot growth, leaf color, relative water content, prolin content, leaf width, shrivel percentage, root penetration, root fresh and dry weight, effective depth of root density and shoot fresh and dry weight were measured. The results of this research showed that reduction of shoot growth in Bromus occur sooner than two other species. The decline of relative water content and changes of leaf width were lesser in Wheat grass than two other species. Increasing of shrivel percentage in Wheat grass was done with more delayed than two other species. Prolin content in Perennial ryegrass was the most and in Bromus was the least. The measurements related to root and shoot traits was the least in Bromus and the most in Wheat grass. Moreover, the recovery in Wheat grass was done completely and faster. In aggregate, Wheat grass could be introduced as a drought resistance grass instead of Perennial ryegrass.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقاومت به سایه و خشکی گونه بومی چمن علف گندمی (agropyron deserturum)

خشکی و مسئله کمبود نور و ایجاد سایه به واسطه توسعه سازه های بشری و همچنین سایه نا شی از درختان در فضای سبز، دو چالش مهم پیش روی چمن به عنوان یکی از اجزای اصلی فضای سبز شهری می باشد. در رویارویی با این دو مشکل انتخاب گونه ها و ارقام مقاوم به سایه و خشکی بویژه گونه های بومی یکی از روشهای مفید توصیه شده می باشد. این پژوهش در سال 91-1390 در گلخانه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان طی دو آزمایش به ترتیب ب...

ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی­دار )01/0(p< در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست­آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)،...

متن کامل

ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

امروزه، احداث و نگهداری از چمن‌ها به‌دلیل نیاز آبی زیاد آنها، با تردیدهای جدی مواجه شده است. بنابراین، شناسایی گونه‌های بومی و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها به‌عنوان چمن، نه‌تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است، بلکه سبب حفظ منابع ژنتیکی کشور نیز می‌شود. در این تحقیق، دو گونۀ ‘علف گندمی’ و ‘بروموس’ به‌عنوان گونه‌های بومی، با چمن ‘ریگراس’به‌عنوان شاهد مقایسه شدند. پس از استقرار و پوشش کامل سطح گلدان...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی عمل‌کرد علوفه ژنوتیپ‌های گونه ‏Elymus hispidus

بخش اعظمی از مراتع ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، بنابراین مقاومت به خشکی در گیاهان این مناطق دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در این پژوهش تنوع عمل‌کرد 11 ژنوتیپ علوفه از گونهقالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش)، طی سال‌­های 1383 تا 1385 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب مورد ار...

متن کامل

تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند

پیش‌تیمار خشکی، اجرای آبیاری با تکرار کم و در فواصل طولانی، به منظور توسعة سیستم ریشه و کاهش خسارت خشکی در گیاهان است. در پژوهش حاضر، اثر پیش‌تیمار خشکی به مدت سی روز در افزایش تحمل به تنش خشکی در دو گونة چمن بنت‌گراس خزنده و فستوکای پابلند ارزیابی شد. گیاهان پیش‌تیمار شده و شاهد به مدت پنجاه روز تحت تأثیر تنش خشکی بر اساس سطوح مختلف نیروی مکش خاک (20-30، 40-43، 50-53 و 70-73 سانتی‌بار) قرارگرف...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی­دار )01/0(p< در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست­آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 14

صفحات  31- 40

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023