ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

نویسندگان

  • الهام مصطفائی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
  • محمودرضا روزبان استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
  • مصطفی عرب استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
  • نعمت اله اعتمادی دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

امروزه، احداث و نگهداری از چمن‌ها به‌دلیل نیاز آبی زیاد آنها، با تردیدهای جدی مواجه شده است. بنابراین، شناسایی گونه‌های بومی و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها به‌عنوان چمن، نه‌تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است، بلکه سبب حفظ منابع ژنتیکی کشور نیز می‌شود. در این تحقیق، دو گونۀ ‘علف گندمی’ و ‘بروموس’ به‌عنوان گونه‌های بومی، با چمن ‘ریگراس’به‌عنوان شاهد مقایسه شدند. پس از استقرار و پوشش کامل سطح گلدان‌ها در فضای باز، سطوح چمن‌زنی 2، 4 و 6 سانتی‌متر به‌صورت هفتگی بر روی گونه‌ها اعمال شد. میزان رشد شاخساره، پنجه‌زنی، رنگ و عرض برگ، وزن تر و وزن خشک به‌صورت هفتگی در طول آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که گونۀ ‘بروموس’ به‌دلیل داشتن بافت نامناسب (عرض برگ بیشتر از 3 میلی‌متر) و تراکم کم، برای استفاده در فضای سبز مناسب نیست. در مقابل، گونۀ ‘علف گندمی’ با وجود بافت خشن‌تر و رنگ کمتر نسبت به ‘ریگراس’، از پنجه‌زنی بیشتر، رنگ قابل قبول (59/7) و بافت مطلوب (عرض برگ حدود 2 میلی‌متر) برخوردار بود. همچنین سطح 2 سانتی‌متری، بهترین ارتفاع چمن‌زنی برای گونه‌های تحت مطالعه معرفی شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی قابلیت استفادۀ کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

امروزه، احداث و نگهداری از چمن ها به دلیل نیاز آبی زیاد آنها، با تردیدهای جدی مواجه شده است. بنابراین، شناسایی گونه های بومی و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها به عنوان چمن، نه تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است، بلکه سبب حفظ منابع ژنتیکی کشور نیز می شود. در این تحقیق، دو گونۀ ‘علف گندمی’ و ‘بروموس’ به عنوان گونه های بومی، با چمن ‘ریگراس’به عنوان شاهد مقایسه شدند. پس از استقرار و پوشش کامل سطح گلدان...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی در دو گونه چمن بومی ایران

In recent decade, establish and maintenance of turf grasses is faced with serious doubts due to reduction of precipitation and water resources. So, identification of drought-resistant native and rangeland species, and introducing them as turf grass not only is effective in reducing water consumption, but also help to preserve the genetic resources of the country. In order to evaluate the usabil...

متن کامل

یک گونه جدید افدرا و گزارش دو گونه جدید یا جالب گراس از ایران

گونه جدید Ephedra laristanica از ایران نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با داشتن شکل رویشی افراشته، تعداد 3 بساک در هر گل، 2 دانه و لوله انتهایی بذر کوتاه، مشخص می‌گردد و با 2 گونه نزدیک خود به نامهای E. pachyclada و E. foliataمقایسه می‌گردد. گونه Amblyopyrum muticum var. loliaceum که از شمال غرب ایران جمع‌آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. گونه Melica altissima که نویسنده فلور ...

متن کامل

بررسی قابلیت زیستی دو گونه بومی بیفیدوباکتریوم در دوغ پروبیوتیک

سابقه و هدف: قابلیت زیستی باکتری‌های پروبیوتیک در محصولات نهایی، به عنوان مهم‌ترین شاخص کیفی محصولات پروبیوتیک می‌باشد. این ارگانیسم‌ها اغلب قابلیت زیستی ضعیفی در محصولات تجاری به ویژه فراورده‌های لبنی تخمیری دارند. در این تحقیق، اثر دو گونه بیفیدوباکتریوم (بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس PTCC1631و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم PTCC1644)، با منشا ایرانی و دو pH نهایی تخمیر (5/4، 2/4) و ترتیب تل...

متن کامل

یک گونه جدید افدرا و گزارش دو گونه جدید یا جالب گراس از ایران

گونه جدید ephedra laristanica از ایران نامگذاری و معرفی می گردد. این گونه با داشتن شکل رویشی افراشته، تعداد 3 بساک در هر گل، 2 دانه و لوله انتهایی بذر کوتاه، مشخص می گردد و با 2 گونه نزدیک خود به نامهای e. pachyclada و e. foliataمقایسه می گردد. گونه amblyopyrum muticum var. loliaceum که از شمال غرب ایران جمع آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. گونه melica altissima که نویسنده فلور ...

متن کامل

بررسی قابلیت زیستی دو گونه بومی بیفیدوباکتریوم در دوغ پروبیوتیک

سابقه و هدف: قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در محصولات نهایی، به عنوان مهم ترین شاخص کیفی محصولات پروبیوتیک می باشد. این ارگانیسم ها اغلب قابلیت زیستی ضعیفی در محصولات تجاری به ویژه فراورده های لبنی تخمیری دارند. در این تحقیق، اثر دو گونه بیفیدوباکتریوم (بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس ptcc1631و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ptcc1644)، با منشا ایرانی و دو ph نهایی تخمیر (5/4، 2/4) و ترتیب تل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 4

صفحات  1027- 1036

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023