اسکندر زند

استاد بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

[ 1 ] - بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژی عملکرد ارقام غالب جو (Hordeum vulgare L.) مناطق معتدل و رقم اصلاح شده با دانش هسته‌ای در ایران

آزمایشی در مزرعه‌ی تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی واقع در کرج در سال 1393 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 14 رقم و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد بین ارقام در اکثر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک تفاوت معنی‌دار (a= 0/05) بود. ارقام جدید و رقم رودشت در اغلب موارد از جمله شاخص سطح برگ، کارایی مصرف نور و سرعت رشد گیاه زراعی از برتری خاصی نسبت به ارقام قدیمی و معمولی جو برخ...

[ 2 ] - بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

سیب‌زمینی جزو گیاهان حساس به کم­آبی است. این بررسی به‌صورت طرح کرت‌های خردشده (اسپلیت× فاکتوریل بر پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در منطقۀ کرج در سال 1393 اجرا شد که در آن ژنوتیپ­های سیب‌زمینی در یازده سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو، میلوا، 1-397081، 2-397069) و تیمارهای آبیاری در دو سطح (تنش و شاهد) و نمونه­برداری­ها در دو مرحلۀ (پایان تنش و بازیافت) در ن...

[ 3 ] - تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با تراکم‌های مختلف علف‌های هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.)

به‌منظور بررسی اثر رقابت علف‌های هرز تاج‌خروس ریشه قرمز و ارزن بر عملکرد گیاه زراعی ذرت با کاربرد میزان‌های مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال 1388 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی تربیت مدرس به‌صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. بر همین پایه، سه عامل کود نیتروژن (138، 184 و 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار)، گونۀ علف هرز (تاج‌خروس و ارزن) و تراکم...

[ 4 ] - تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana L.)

به­منظور بررسی تأثیر افزایش غلظت گاز دی‌اکسیدکربن (CO2) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. cv. Pishtaz) در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی آزمایشی به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. سه غلظت CO2 شامل 400، 700 و 1000 قسمت در میلیون (P.P.M) به‌عنوان عامل اصلی و عامل فرع...

[ 5 ] - Resistance of various biotypes of Canary grass (phalaris. Spp) to acetyl-CoA carboxylase-inhibiting herbicides.

Little seed canary grass (Phalaris minor L.) is a major weed in wheat fields in some parts of Iran. To evaluate the efficacy of molecular and greenhouse methods in detecting the resistance of 49 biotypes of canary grass(Phalaris. Spp) to acetyl-CoA carboxylase-inhibiting herbicides, two methods including whole plant screening and PCR-based molecular methods were applied. Results showed that the...

[ 6 ] - ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه، Avena ludoviciana

به منظور بررسی اثرات سختی و pHآب بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم (نابواسEC 12.5%) در کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌ کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر عامل سختی آب در پنج سطح (بی‌کربنات سدیم و کلرور منیزیم هر کدام در غلظت‌های 01/0 و 05/0 مولار...

[ 7 ] - مقایسه کارایی چند علف‌کش در مزرعه گل مریم، Polianthes tuberosa L.

این آزمایش به منظور بررسی اثر چند علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز در مزرعه گل مریم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار طی سال‌های 1385 و 1386در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از علف‌کش‌های تریفلورالین (EC 48%) 10 روز قبل از کاشت و بلافاصله قبل از کاشت، ای­پی­تی­سی (EC 82%) به صورت پیش کاشت، آکسی‌فلورفن (EC 24%) به صورت پیش­رویشی، آیوکسینیل (EC 22.5%) به صورت پس­رویش...

[ 8 ] - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

به منظور بررسی قدرت رقابتی برخی ژنوتیپ­های لوبیا با علف­های هرز آزمایشی در سال 1389 تحت شرایط طبیعی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل وجین و عدم وجین علف­های هرز در تمام دوره رشد به عنوان فاکتور اصلی و هشت ژنوتیپ لوبیا (با تنوع در رسیدن) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. در آز...

[ 9 ] - Salt and water stress of ACCase herbicides resistant and susceptible populations of rigid ryegrass (Lolium rigidum)

Laboratory studies were conducted to compare the relative fitness of clodinafop-propargyl herbicide resistant Lolium rigidum accessions with their clodinafop-propargyl susceptible counterparts in 2014. Factors evaluated were Lolium populations at constant salinity stress (0, 5, 10, 15, 20 and 25 dS cm2) and water stress (0, -3, -6, -9, -12 and -15 bar). The maximum germination in salinity stres...

[ 10 ] - نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری

اگرچه امروزه مساله­ی کمبود آب مانع از افزایش سطح زیر کشت شده است اما رشد جمعیت افزایش تقاضای تولید را در پی داشته است. از سوی دیگر، پدیده‌ای به نام "علف­های هرز مقاوم" موجب نگرانی از کم‌رنگ شدن کنترل شیمیایی و در نتیجه کاهش تولید شده است. این موضوع لزوم هرچه بیشتر توجه به معضل مقاومت را دوچندان می‌نماید. در سال 2011،  372 گونه‌ی بیوتیپ مقاوم به علف‌کش‌ها در سراسر جهان تأیید شد که این آمار در سا...

[ 13 ] - مدیریت زراعی علف‌های هرز مزارع گندم با تأکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur)

در این تحقیق، اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، تراکم بوته و رقم بر مدیریت علف‌های هرز گندم با تأکید بر کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) و خاکشیر (Descurainia sophia) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به­صورت کرت­های خردشده فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور واقع در ورامین در سال زراعی 1390 انجام و کود به‌عنوان عامل اصلی و ترکی...

[ 14 ] - ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

به منظور ارزیابی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف­کش گلیفوسیت، آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1390-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: شامل3 نوع آب با کیفیت­های متفاوت آب متوسط با ppm 2950 ، آب‌سخت با ppm 4774 غلظت کل مواد‌محلول و آب نرم ( آب مقطر )و علف­کش عمومی گلیفوسیت(ر...

[ 15 ] - تنوع خفتگی و جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ‌ها در چغندرقند

بررسی خصوصیات بیولوژیکی سس زراعی بعنوان مهمترین علف­هرز انگلی چغندرقند از اهمیت خاصی برخوردار است. به­منظور بررسی وضعیت جوانه­زنی و خفتگی بذر، بذور10 اکوتیپ سس زراعی از مزارع چغندرقند آلوده در اردبیل، آذربایجان غربی، قزوین، خراسان و البرز در سال 1392 جمع­آوری و درصد و سرعت جوانه­زنی آن­ها اندازه­گیری شد. تاثیر مدت نگهداری بذر در انبار و همچنین تیمار بذر با اسیدسولفوریک­غلیظ (98٪) بر وضعیت خواب ...

[ 16 ] - کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی

شناخت ارقام مقاوم به خشکی جهت حفظ منابع آب و ارتقاء بهره‌وری از راه‌کارهای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشکی مانند ایران می­باشد. به‌منظور شناخت میزان حساسیت ژنوتیپ­‌های مختلف سیب­‌زمینی به تنش کم آبی، پژوهشی به‌ صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال اجرا گردید. ژنوتیپ­‌های سیب‌زمینی در 11 سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو،...

[ 17 ] - تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

به منظور بررسی تاثیر ماده افزودنی کوداساید با علف‌کش‌های کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک ای­سی 8 درصد) و تری­بنورون متیل(گرانستار دی­اف 75 درصد) بر علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی در سال 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور در استان البرز در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 13 تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل علف‌کش تری‌بنورون ­متیل در سه مقدار (...

[ 18 ] - استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

کاربرد مداوم علف‌کش‌های بازدارنده‌استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز برای کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ‌های مشکل‌ساز در مزارع گندم کشور منجر به بروز مقاومت در 5 گونه از علف‌های هرز باریک‌برگ شده است. اخیرا بیوتیپ‌هایی از علف هرز یولاف وحشی مقاوم به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، ستوکسیدیم و پینوکسادن مورد شناسایی قرار گرفته که دارای شاخص مقاومتی بین 31/1 تا بیش از 63/50 در برابر بازدازنده های ACCase بودند....

[ 19 ] - ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.)

به منظور ارزیابی برهمکنش علف‌کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی آزمایشی در دو منطقه شهریار و کرج به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول زمان مصرف کود نیتروژن در دو سطح 10 روز قبل و 10 روز بعد از مصرف علف‌کش و فاکتور دوم مقدار نیتروژن در چهار سطح صفر، 30، 60 و 100 درصد مقدار توصیه شده (150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خا...

[ 20 ] - ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن

در راستای اثبات پتانسیل خسارت‌زایی علف‌هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در مزارع گندم و به منظور بررسی عکس‌العمل رشد و عملکرد این گیاه به برهمکنش مقادیر مختلف نیتروژن و شدت تشعشع، آزمایشی در سال 1389 در دانشگاه فنی شریعتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل مقادیر نیتروژن در چهار سطح صفر، 30، 60 و 100 درصد مقدار توصیه شده در مزارع گ...

[ 21 ] - تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus)

به منظور بررسی اثرات مصرف قبل از برداشت علف‌کش پاراکوات بر روی کمیت و کیفیت دانه تولیدی کلزا، آزمایشی در سال زراعی 86-85 در دو استان مازندران و لرستان،  به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در مزرعه کلزای آلوده به علف‌های‌‌هرز با تمرکز بر علف‌های هرز هم تیره کلزا انجام  گردید. عامل اول، مصرف علف‌کش پاراکوات در سه مقدار 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار و عامل دوم زم...

[ 22 ] - مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا

آزمایش مزرعه‌ای به منظور بررسی بر همکنش دزهای علف‌کش ایمازاتاپیر و تراکم علف‌هرز توق بر عملکرد سویا در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 1388 به صورت بلوک های کامل تصادفی در قالب فاکتوریل و با چهار تکرار اجرا شد.  تراکم توق در چهار سطح (0، 4، 8 و 12 بوته بر متر مربع) و دزهای علف کش ایمازتاپیر در پنج سطح (. ، 25، 50، 75 و 100 گرم ماده موثره بر هکتار) عامل های مورد مطالعه بود...

[ 23 ] - بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی

به منظور ارزیابی کارایی روش‌های مولکولی برای تشخیص علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش، 69 بیوتیپ از علف‌های هرز یولاف‌ ‌وحشی، خونی واش و چچم (Lolium spp.) مقاوم و حساس به علف‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش از روش dCAPS که روشی ساده برای تشخیص وضعیت I-1781-L در آنزیم استیل کوانزیم آ کربوکسیلاز ‌علف‌های هرز باریک برگ است، استفاده شد. در این روش توده‌های مقاوم هتروزیگوت (Il...

[ 24 ] - مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

به منظور بررسی مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن، آزمایش زیست‌سنجی گیاه کامل در بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در سال 1387انجام شد. در این آزمایش 12 توده یولاف وحشی مشکوک به مقاومت همراه با یک توده حساس به علف‌کش که از مزارع گندم استان فارس جمع‌آوری شده بودند، در معرض دامنه‌ای از دزهای علف‌کش پینوکسادن شامل 25/0 تا 16 برابر دز توصیه شده (45 گرم ماده موث...

[ 25 ] - مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران

به منظور ارزیابی توان رقابتی گندم بهاره رقم چمران نسبت به تغییر جمعیت یولاف وحشی، مطالعه‌ای تحت شرایط گلدانی در حیاط گلخانة دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) در سال 1386 اجرا شد. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل کشت خالص گندم و یولاف وحشی (نسبت‌ 0:4 و 4:0) به صورت چهار بوته در گلدان و نسبت‌های متفاوت ...

[ 26 ] - تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)

به‏منظور بررسی عکس‏العمل ارقام مختلف گندم به مقدار و زمان کاربرد علف‌کش متری‌بوزین، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور واقع در مشکین‏دشت کرج به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام ‏شد. فاکتور‏های آزمایش شامل سه رقم گندم (رقم شیراز، پیشتاز و لاین M-79-6)، مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین (صفر، 5/0، 75/0 و 1 کیلو‏گرم در هکتار از ...

[ 27 ] - تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم

به منظور بررسی اثرات علف کش های سولفونیل اوره بر کلزا که در تناوب با گندم کشت شده بود، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از: علف کش های توتال (متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، شوالیه (یدوسولفورون+ مزوسولفورون)، آپیروس (سولفوسولفورون) در 4 دز مختلف (21، 5/31، 42 و 51)، مگاتن (کلروسولفورون)، برومایسید (بروموکسینیل+ام سی پی ای)...

[ 28 ] - تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

به‌منظور بررسی تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت و مقادیر مختلف کاربرد علف‌کش متری‌بوزین بر کنترل علفهای‏هرز گندم رقم پیشتاز، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور واقع در مشکین‏دشت کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تراکم گندم در سه سطح (400، 500 و 600 بوته در مترمربع) و مقدار علف‌کش متری‌بوزین در پنج...

[ 29 ] - مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت

به منظور بررسی کارایی علفکشهای جدید در کنترل علفهای هرز مزارع ذرت، شش آزمایشدر سال 1385 در مناطق مختلف کشور به اجرا در آمد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد با علفهرز، کاربرد پیشو پسرویشی آمیکاربازون در غلظتهای 525 ،350 و 700 گرم ماده موثر در هکتار، کاربرد پس رویشی علفکشهای نیکوسولفورون در غلظت 60 گرم 11 و / ماده موثر در هکتار، فورام سولفورون در غلظت 450 گرم ماده موثر در هکتار، ریم سولفورون در غلظت...

[ 30 ] - مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال

به منظور شناسایی یولاف وحشی مقاوم به علفکشهای کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک )، دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان ) و فنوکساپروپ پی اتیل (پوماسوپر) در مزارع گندم استان خوزستان ، گیاهچه های 46 توده یولاف وحشی از مزارع کشاورزان در هفت شهر استان خوزستان شامل اهواز، اندیمشک، شوش، شوشتر، رامهرمز، سوسنگرد (دشت آزادگان ) و دزفول جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در س...

[ 31 ] - مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات

برای بررسی مقاومت عل ف هرز یولاف وحشی به علفک ش های خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونا ت ها، دو 1381 در استان های فارس و خوزستان و سه آزمایش گلخان ه ای - آزمایش صحرایی در سال زراعی 82 مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی به اجرا در آمد . در این بررسی، پنج تود ه یولاف وحشی از فارس و چهار توده از خوزستان که از هر استان یکی از تود ه ها حساس به علفکش و بقیه مشکوک به مقاومت بودند بررسی شدند . واکنش تو...

[ 32 ] - بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی

معرفی شده در فرآیندهای به نژادی آن از سال 1335 تا (Triticum aestivum.) برای ارزیابی ارقام گندم 1380 در اراک اجرا شد. گندم ارقام امید، بزوستای ا، آزادی، - 1376 ، یک آزمایش صحرایی در سال زراعی 1381 1379 و 1379 آزاد شده اند ، در ،1368 ،1358 ،1348 ، قدس، الموت و الوند که به ترتیب در سال های 1335 کشت گردیدند. نتایج موید روند صعودی عملکرد (Avena fatua L.) رقابت و بدون رقابت با یولاف وحشی 3% در سال به...

[ 33 ] - مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی

برایر ارزیابی توانایی رقابتی هشت رقم گندم پائیزه معرفی شده در 50 سال اخیر، در برابر علف هرز 82 در مزرعه تحقیقاتی موسسه گیاهپزشکی - آزمایشی در سال زراعی 83 ،(Eruca sativa) منداب کشور در کرج اجرا شد. هر رقم گندم در شرایط وجود و عدم وجود رقابت با عل فهرز منداب کشت گردید. نتایج نشان داد که این ارقام از نظر عملکرد دانه در هر دو شرایط با یکدیگر اختلاف معن یداری دارند. همچنین توانایی رقابت ارقام نیز ب...

[ 34 ] - اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان

/2 ،-0/8 ،-0/4 ، در این تحقیق ، تاثیر خشک شدگی و محلول های پلی اتیلن گلایکول و سدیم کلرید هر یک با پتانسیل های 0 در سه آزمایش جداگانه بررسی شد. (Glycyrrhiza glabra) -1/6 مگاپاسکال روی جوانه زنی ریزوم های علف هرز شیرین بیان 0/ 0 گرم بر سانتی متر( و قطور ) وزن مخصوص 41 / 0 تا 4 / در آزمایش خشک شدگی ، ریزوم ها به دو گروه نازک ) وزن مخصوص 00 48 ساعت در برابر هوای معمولی قرار داده شدند. ،24 ،12 ،...

[ 35 ] - مقایسه کارایی تعدادی از علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana)

به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علف‌کش‌های ثبت شده در ایران برای کنترل علف هرز یولاف وحشی، دو آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در هر آزمایش‌ یک جمعیت یولاف وحشی توسط 10 تیمار علف‌کشی با 12 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: علف‌کش‌های کلودینافوپ - پروپارژیل 064/0 گرم ما...

[ 36 ] - Salt and water stress of ACCase herbicides resistant and susceptible populations of rigid ryegrass (Lolium rigidum)

Laboratory studies were conducted to compare the relative fitness of clodinafop-propargyl herbicide resistant Lolium rigidum accessions with their clodinafop-propargyl susceptible counterparts in 2014. Factors evaluated were Lolium populations at constant salinity stress (0, 5, 10, 15, 20 and 25 dS cm2) and water stress (0, -3, -6, -9, -12 and -15 bar). The maximum germination in salinity stres...

[ 37 ] - بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در سال 1393 و در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام پذیرفت. در هر یک از ارقام صفاتی هم‌چون عملکرد دانه، بیولوژیک، صفات مرتبط با بلال، شاخص برداشت و وزن خشک به تفکیک اندام‌های هوایی اندازه‌گیری ...

[ 38 ] - بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

به منظور مطالعه‌ بر همکنش اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد غده سیب‌زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، اجرا شد. فاکتور‌های آزمایش شامل کاربرد سطوح مختلف علف‌کش ریم‌سولفورون (صفر (شاهد)، 30، 40، 50 و 60 گرم ماده تجاری در هکتار) ب...

[ 39 ] - بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در سال 1393 و در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام پذیرفت. در هر یک از ارقام صفاتی هم‌چون عملکرد دانه، بیولوژیک، صفات مرتبط با بلال، شاخص برداشت و وزن خشک به تفکیک اندام‌های هوایی اندازه‌گیری ...

[ 40 ] - پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین

بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) علف‌هرزی رایج در مزارع و باغات می‌باشد. این گونه اغلب توسط علف‌کش‌های دایکوات، پاراکوات (گروه دی) و گلایفوسیت (گروه جی) کنترل می‌شود. اما گزارشها حاکی از وقوع مقاومت در این گونه به هر دو گروه از علف‌کش‌های نام برده می‌باشد. بدین منظور آزمایشی در سال 2017 با کاربرد چهار گروه از علف‌کش‌ها شامل گلوفوسینیت (بازدارنده گلوتامین سینتتاز)، ام‌سی‌پی‌آ و فلورکسی‌پیر (شب...

[ 41 ] - بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف‌های هرز در حضور قارچ میکوریز

به‌منظور بررسی اثر قارچ میکوریز بر روابط رقابتی گندم (Triticum aestivum) با علف­های­هرز، دو آزمایش مستقل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در شرایط گلدانی در سال زراعی 97-1396 در کرج، اجرا شد. در آزمایش اول فاکتورها شامل گندم و شش گونه علف هرز، در دو سطح با و بدون میکوریز و در آزمایش دوم، فاکتورها شامل کشت خالص گندم، یولاف‌وحشی و چاودار و کشت مخلوط گندم با یولاف­وحشی و گندم با...

[ 42 ] - مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

سابقه و هدف: گندم نقش پر اهمیتی در الگوی غذایی بیشتر مردم جهان و ایران دارد. به طوری که، مصرف گندم در حدود 40 درصد از انرژی و پروتئین مردم ایران را تشکیل می‌دهد. رفع خلأ عملکرد می‏تواند نقش پررنگی در افزایش تولید این محصول داشته باشد. اولین گام برای رفع خلأ عملکرد، آگاهی از میزان کمّی خلأ در یک منطقه می‏باشد. تاکنون خلأ عملکرد گندم آبی برای کل کشور توسط یک پروتکل استاندارد جهانی ارزیابی نشده است...

نویسندگان همکار

سعید صوفی زاده 4  

جعفر کامبوزیا 3  

سید علی محمد مدرس ثانوی 3  

حسن علیزاده 3  

سعید صوفی زاده 2  

احمد موسی پور گرجی 2  

مرجان سمائی 2  

مهدی راستگو 2  

Ali Asgheri 2  

Hamid Reza Mohammaddust Chamanabad 2  

Hossein Sabet Zangeneh 2  

Khalil Alamisaeid 2  

بهروز خلیل طهماسبی 2  

رافائل دپرادو 2  

محمد علی باغستانی میبدی 2  

حمید رحیمیان مشهدی 2  

مرتضی رضایی 2  

مریم رحیمی جهانگیرلو 2  

ثریا نوید 1  

علی اسکندری 1  

جعفر کامبوزیا 1  

سجاد رحیمی مقدم 1  

وحید محمدی 1  

حسین اورکی 1  

علی مختصی بیدگلی 1  

داریوش قنبری بیرگانی 1  

فریدون عجم گرد 1  

محمدرضا کرمی نژاد 1  

افشار آزادبخت 1  

سید محسن سیدی 1  

مریم متقی شهپر 1  

مهرشاد براری 1  

رسول فخاری 1  

محمد تقی آل ابراهیم 1  

مهناز میرزائی 1  

کمال حاج محمدنیا قالیباف 1  

مهدی مین باشی معینی 1  

علیرضا پازکی 1  

مهدی مین‌باشی معینی 1  

سید وحید اسلامی 1  

پروین یادگار خسرویه 1  

احمد توبه 1  

محمد غبداللهیان 1  

محمدتقی آل ابراهیم 1  

ولی اله یوسف آبادی 1  

بابک عندلیبی 1  

فرخ فرزانه 1  

جاوید قرخلو 1  

حامد مرتضی پور 1  

رضا دیهیم فرد 1  

ابراهیم ممنوعی 1  

حمید رضا محمددوست چمن آباد 1  

فرامرز رفیعی سربیژن نسب 1  

حمیدرضا ساسان فر 1  

محمد تقی آل ابراهیم 1  

معصومه دهقان بنادکی 1  

گودرز احمدوند 1  

ابراهیم زینلی 1  

افشین سلطانی 1  

بنیامین ترابی 1  

سید مجید عالیمقام 1  

محبوبه زاهد 1