احمد موسی‌پور گرجی

استادیار، بخش تحقیقات سبزی و صیفی مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

سیب‌زمینی جزو گیاهان حساس به کم­آبی است. این بررسی به‌صورت طرح کرت‌های خردشده (اسپلیت× فاکتوریل بر پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در منطقۀ کرج در سال 1393 اجرا شد که در آن ژنوتیپ­های سیب‌زمینی در یازده سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو، میلوا، 1-397081، 2-397069) و تیمارهای آبیاری در دو سطح (تنش و شاهد) و نمونه­برداری­ها در دو مرحلۀ (پایان تنش و بازیافت) در ن...

[ 2 ] - آنالیز رشد و روند تغییرات برخی صفات سیب‌ زمینی رقم آگریا در تاریخ‌های مختلف کاشت

به منظور بررسی شاخص‌های رشد و روند تغییرات برخی صفات در سه رقم سیب‌زمینی آگریا، مارفونا و پیکاسو با خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی متفاوت این پژوهش در قالب طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی 400 هکتاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال‌های 1382 و 1383 اجرا شد. تاریخ کاشت در پنج سطح (بیست فروردین، پنج اردیبهشت، بیست اردیبهشت، پنج خرداد، بی...

[ 3 ] - کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی

شناخت ارقام مقاوم به خشکی جهت حفظ منابع آب و ارتقاء بهره‌وری از راه‌کارهای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشکی مانند ایران می­باشد. به‌منظور شناخت میزان حساسیت ژنوتیپ­‌های مختلف سیب­‌زمینی به تنش کم آبی، پژوهشی به‌ صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال اجرا گردید. ژنوتیپ­‌های سیب‌زمینی در 11 سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو،...

[ 4 ] - ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ‌های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot

پایداری عملکرد و سایر صفات مهم هشت ژنوتیپ­ پیاز روز­کوتاه (پیاز اصلاح­شده بهبهان، توده محلی بهبهان، توده محلی پادوک، توده محلی رامهرمز، توده محلی برازجان، توده محلی ایرانشهر و ارقام تگزاس­ارلی­گرانو و پریماورا) با استفاده ازطرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه­های تحقیقات کشاورزی بهبهان، میناب و ایرانشهر به­مدت دو سال زراعی (93-1391) مطالعه گردید. برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در م...

[ 5 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...