امیرهوشنگ جلالی

استاد یار پژوهش در زمینه حبوبات -مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

[ 1 ] - مقایسه ویژگی های زراعی چهار رقم نخود در کشت بهاره و انتظاری با آبیاری تکمیلی

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دو روش کاشت انتظاری و بهاره نخود در سال زراعی 94-1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه (چادگان) با استفاده از آزمایش کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. دو روش کاشت انتظاری و بهاره به عنوان کرت اصلی و سه رقم نخود (هاشم، آزاد و آرمان) به همراه شاهد محلی به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. در کشت بهاره ارقام آرمان، آزاد و هاشم به ...

[ 2 ] - افزایش بهره‌وری آب با کاهش فاصله میانگین عملکرد سیب زمینی در منطقه با عملکرد آن در مزارع کشاورزان پیشرو( مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان)

پایش شرایط تولید محصولات و ارائه آمارهای صحیح نقش مهمی در کشاورزی پایدار در هر منطقه خواهد داشت. به منظور تعیین عملکرد واقعی (میانگین عملکرد منطقه) و عملکرد سهل‌الوصول (عملکرد در شرایط کشاورزان پیش رو) و برآورد صرفه­جویی حاصل از آن، پژوهشی در سال 1393-1392 در منطقه فریدن استان اصفهان انجام شد. در جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس پرسش نامه­های توزیع شده، از میان عوامل اصلی موثر در تولید، استفاده ...

[ 3 ] - اثر مدیریت بقایای گیاهی، مصرف کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت رقم دابل کراس 370

افزایش دانش مربوط به تاثیر نیتروژن معدنی و مواد آلی بر رشد علف‌های هرز و برهمکنش رقابتی آنها با محصولات زراعی، امکان مدیریت بهتر علف‌های هرز را فراهم می‌کند. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بقایای گیاهی گندم (Triticum aestivum L.)، نیتروژن، کمپوست و کنترل علف‌های هرز بر ویژگی‌های زراعی گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم دبل کراس 370 آزمایشی در سال‌های 1387 و 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز ...

[ 4 ] - واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان

به‌منظور ارزیابی تأثیر تاریخ‌های کاشت­ مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های گندم با عادت‌های گلدهی زمستانه، بینابین و بهاره، پژوهشی دوساله (1386-88) با استفاده از آزمایش کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد. سه تاریخ کاشت 20 مهر، و 10 و 30 آبان، عامل اصلی؛ و 15 ژنوتیپ گندم، عامل فرعی را تشکیل دادند. میانگین عملکرد دانه...

[ 5 ] - مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان

حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه‌ای را در تناوب‌های زراعی به خودشان اختصاص داده‌اند. به منظور مقایسة ویژگی‌های زراعی 5 لاین امید‌بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه‌ای، در سال زراعی 91ـ1390، در 3 شهرستان فریدون‌شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار برای اجرای پژوهش استفاده شد. در منطقة فریدو...

[ 6 ] - تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

این مطالعه به مدت دو سال ( 1385 1386 ) در ایستگاه تحق یقات کشاورز ی کبوتر آباد اصفها ن برای بررس ی تأ ثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم ، بر عملکرد و اجز ای عملکرد دو رقم پنبه انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک ها ی میلی متر تبخیر تجمعی از تشت ک (I2) و 180 (I1) کامل تصاد فی با چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصل ی را دو سطح آ بیاری 135 از مرحل ة گل دهی تا پا یان دور ة رشد تشک ی...

[ 7 ] - تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب 3/6 و 4/8 دسی زیمنس بر متر)، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های 1386 و 1387 انجام شد. سه رقم هندوانه شامل ‘شوگر بیبی’، ‘چارلستون...

[ 8 ] - تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

به منظور تعیین نیاز آبی گیاه سیب زمینی در سه اقلیم (خشک- زمستان سرد با دمای بالای نقطه انجماد - تابستان گرم A-C-W)، (خشک- زمستان سرد با دمای برابر یا کمتر از صفر- تابستان گرم A-K-W) و (نیمه خشک- زمستان سرد با دمای برابر یا کمتر از صفر- تابستان گرم SA-K-W) در استان اصفهان، پژوهشی در سال1394-1393 با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و با انتخاب مزارع نمونه در هر شهرستان انجام شد. تفاوت معنی دار از نظر ...

[ 9 ] - تاثیر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن در تولید ذرت (Zea mays L.)

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز برای تولید غلات در قسمت های مختلف کشور است. تاثیر  مخلوط کردن بقایای گندم (Triticumaestivum L.)، شامل شاهد (0) ، 25 و 50 درصد بقایای گیاهی وکود نیتروژن شامل شاهد (0)، 150 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن ذرت (Zea mays L.) در پژوهشی دو ساله (1389-1388) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از طرح ک...

[ 10 ] - تاثیر مصرف کود نیتروژن و فسفر بر یک رقم زودرس پنبه (Gossypium hirsutum L.)

       این پژوهش در دو سال (1385 و 1386) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان انجام گردید. آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی  شامل چهار سطح کود نیتروژن ، به ترتیب 110 ، 160(توصیه موسسه خاک و آب)، 210 و 260 کیلوگرم در هکتار و چهار سطح فسفر به ترتیب 23 ،  46(توصیه موسسه خاک و آب)، 70 و 92 کیلوگرم در هکتار کرتهای فرعی را تشک...

[ 11 ] - تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در آغاز ظهور سنبله‌ها بر عملکرد و اجزای عملکرد هشت رقم گندم، پژوهشی در سال 1387 در دو منطقه اصفهان و اردستان با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که در آن دو تیمار آبیاری معمول و تنش خشکی آخر فصل عامل اصلی، و هشت رقم گندم عامل فرعی را تشکیل دادند. در منطقه اصفهان و در شرایط رطوبت کافی، لاین امید بخش SW-82-9 و رق...

[ 12 ] - تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

به‌منظور بررسی روند تغییرات عملکرد گندم در سه سامانه‌ی مختلف خاک‌ورزی و شش تناوب زراعی، پژوهشی در سه فصل زراعی (91-1389) با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان اردستان انجام شد. سامانه‌های خاک‌ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان‌دار)، حداقل (کولتیواتور مزرعه) و بدون خاک‌ورزی، فاکتور اصلی و تناوب‌های (جو، ذرت و گندم)، (کلزا، آفتابگردان و گندم)، (آیش، چغند...

[ 13 ] - نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا)

مدیریت پایدار اراضی کشاورزی بدون توجه به تناوب‌های زراعی میسر نیست. به منظور بررسی تناوب‌های زراعی در دهستان دشت، شهرستان شهرضا پژوهشی در سال 1393 انجام و شاخص کارایی تناوب به عنوان معیاری اکولوژیک و شاخص‌های کارایی تولید، کارایی مصرف آب و کارایی استفاده از زمین به عنوان معیارهای زراعی محاسبه شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دو تناوب (پیاز پاییزه-گلرنگ تابستانه- گندم) و (پنبه- آیش - سورگوم علوفه­ا...

[ 14 ] - تأثیر کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر عملکرد، درصد ماده خشک غده و شاخص برداشت سیب‌زمینی رقم مارفونا

A two-year study (2007-2008) was carried out to explore the effect of split application of nitrogen fertilizer on yield, dry matter and harvest index of Marfona potato cultivar in Isfahan Agricultural Research Center, Iran. A randomized complete block design with a split plot arrangement with three replications was used. The main plots were three levels of nitrogen (100, 200 and 300 kg ha-1) an...

[ 15 ] - کنترل جنسیت گل در مراحل مختلف رشد و نمو طالبی (Cucumis melo var. reticualus L.) با کاربرد اتفون

To investigate the effect of ethephon on control of male flowers in melon, a split plot experiment, with randomized complete blocks design and three replications, was conducted in Agricultural and Natural Resources Research Center of Varamin, Iran, during 2005-2006. The main factor included three levels of plant growth stage (3-leaf, 6-leaf and early reproductive stage) and sub-plots included f...

[ 16 ] - اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سه رقم پنبه (Gossypium hirsutum L.)

To investigate the effect of different levels of salinity on yield of three cultivars of cotton, an experiment was performed for two years (2008-2009) as split plot, based on randomized complete blocks design with four replications, at Rudasht Agricultural Research Station, Isfahan Province, Iran. To prepare the salinity levels, mixtures of well water, Zayandehrud river water and drainage water...

[ 17 ] - نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان

استفاده کارآمد از منابع آب و خاک از اهداف زیر بنایی در بخش کشاورزی است. این تحقیق به منظور بررسی امکان کشت انتظاری دو رقم نخود با آبیاری تکمیلی در سال زراعی 1396- 1395­ در شرایط زارعین منطقه فریدون شهر استان اصفهان انجام شد. مقایسه عملکرد، کارایی مصرف آب و عوامل موثر بر برخی ویژگی های کیفی خاک از مواردی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمدهعملکرد دانه...

[ 18 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...

[ 19 ] - تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی

به‌منظور بررسی ویژگی های جوانه‌زنی و رشد گیاه چه سه توده طالبی (سمسوری ورامین، تیل سبز مشهد و مگسی نیشابور) در سطوح مختلف شوری (3، 5، 7، 9 و 11 دسی زیمنس بر متر) پژوهشی در سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین انجام شد. در هر دو مرحله (جوانه‌زنی و رشد گیاه چه) از آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. سه توده طالبی ازنظر ویژگی‌های جوانه‌زنی (طول...