علیرضا نیکویی

استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، اصفهان، اﯾﺮان

[ 1 ] - بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری منابع آب در آبخوان مهیار شمالی: رویکرد مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی مثبت

اگرچه پرداخت‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در جهت افزایش رفاه جامعه صورت می‌گیرد، اما تبعاتی نظیر تأثیرگذاری بر محیط زیست و به‌ویژه منابع آب به همراه دارد. به گونه‌ای که امروزه توسعه فعالیت‌های کشاورزی منجر به افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر این آبخوان‌ها شده است. این موضوع انگیزه بخش‌های دولتی مربوطه را در توسعه و به‌کارگیری گزینه‌های سیاستی برای حفظ منابع آب آبخوان و در نتیجه پایداری آن را بیش ...

[ 2 ] - Optimal Cropping Pattern Modifications with the Aim of Environmental-Economic Decision Making Under Uncertainty

Sustainability in agricultural is determined by aspects like economy, society and environment. Multi-objective programming (MOP) model has been a widely used tool for studying and analyzing the sustainability of agricultural system. However, optimization models in most applications are forced to use data which is uncertain. Recently, robust optimization has been used as an optimization model th...

[ 3 ] - ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی

ارزشگذاری خدمات زیست محیطی داده شده توسط جریان رودخانه به ویژه در مکان هایی که این جریان از مناطق شهری عبور میکند، از مهم ترین پیش نیازهای یک مدیریت بهینه ی تخصیص و استفاده از آب در حوضه‌های آب ریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان با به کارگیری روش ارزشگذاری مشروط از راه گزینش دوگانه ی دوحدی می پردازد. به این منظور، از پیمایشی شا...

[ 4 ] - بررسی اثرات توسعه‌ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران: مطالعه‌ی موردی بازار گل رز شاخه‌بریده در اصفهان

هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت‌های فراوانی دارد، ولی چالش‌ها و نارسایی‌هایی مانند نوسان فصلی قیمت‌ها، نقص اطلاعات بازار، ناکارایی شبکه‌ی بازاریابی و سرانجام نبود تعادل عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد، بر بازار سنتی این محصولات حاکم است. در این مطالعه به مقایسه‌ی این بازار با شرایط حضور بازار حراج گل پرداخته شده است. در این راستا، گل رز شاخه‌بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محص...

[ 5 ] - تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

به منظور تعیین نیاز آبی گیاه سیب زمینی در سه اقلیم (خشک- زمستان سرد با دمای بالای نقطه انجماد - تابستان گرم A-C-W)، (خشک- زمستان سرد با دمای برابر یا کمتر از صفر- تابستان گرم A-K-W) و (نیمه خشک- زمستان سرد با دمای برابر یا کمتر از صفر- تابستان گرم SA-K-W) در استان اصفهان، پژوهشی در سال1394-1393 با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و با انتخاب مزارع نمونه در هر شهرستان انجام شد. تفاوت معنی دار از نظر ...

[ 6 ] - ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

یکی از کارآمدترین و مؤثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب توجه به جنبه‌های اقتصادی از جمله بازار‌های آب است. پس از برقراری ساختارهای اجتماعی و قانونی، برای ورود متقاضیان به بازار آب، فراهم شدن بسترهای فنی مناسب نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. به همین دلیل در این مقاله، به پیاده‌سازی بستر‌های فنی در راستای تشکیل بازار آب در پنج مزرعه هم‌جوار شبکه آبیاری مهیار واقع در حوضه ابریز زاینده‌رود پردا...

[ 7 ] - نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا)

مدیریت پایدار اراضی کشاورزی بدون توجه به تناوب‌های زراعی میسر نیست. به منظور بررسی تناوب‌های زراعی در دهستان دشت، شهرستان شهرضا پژوهشی در سال 1393 انجام و شاخص کارایی تناوب به عنوان معیاری اکولوژیک و شاخص‌های کارایی تولید، کارایی مصرف آب و کارایی استفاده از زمین به عنوان معیارهای زراعی محاسبه شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دو تناوب (پیاز پاییزه-گلرنگ تابستانه- گندم) و (پنبه- آیش - سورگوم علوفه­ا...

[ 8 ] - شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

[ 9 ] - توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

در این مقاله یک چارچوب کارآمد برای تخصیص بهینه منابع آب زیرزمینی در محدوده فعالیت بازار آب محلی موجود در دشت اصفهان-برخوار ارائه می‌شود. در مرحله اول برای بهبود وضعیت هیدرولوژیکی آبخوان، مجوزهای برداشت مزارع فروشنده آب با استفاده از دو رویکرد بالا به ‌پایین و پایین ‌به ‌بالا کاهش داده می‌شود. رویکرد پایین ‌به ‌بالا به‌دلیل لحاظ‌نمودن مطلوبیت‌های مزارع از طریق ایجاد فرآیند چانه‌زنی بین آن‌ها، سی...

[ 10 ] - Impact of Subsidy Policy on the Drip Irrigation Systems under Non-Volumetric and Volumetric Water Allocation in the Najafabad Aquifer

This study determines the amount of irrigation water saved as a result of the subsidy policy to adapt from flood to drip irrigation. We developed a positive mathematical programming model (PMP) to evaluate the effect of economic incentives on farmers’ decisions to choose the type of irrigation technology, cropping pattern, and "water use" and "water consumption" in rural Garkan Shomali district...