ندا علیزاده

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی

[ 1 ] - تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مراکز آموزش‌عالی، یکی از شاخص‌های مهم در اثرگذاری دوره‌های ‏آموزشی، در راستای ارتقای توان اشتغال‌پذیری افراد است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ‏دوره‌های آموزشی‌علمی‌کاربردی مرکز آموزش عالی‌امام خمینی- به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی ‏وزارت‌جهادکشاورزی- در کسب مهارت‌های شغلی‌دانش‌آموختگان مرکز است. جامعه آماری عبارت‌اند از ‏دانش‌آموختگان‌کاردانی‌کشاورزی این...

[ 2 ] - نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف از این تحقیق تحلیل مؤلفه های تحول آفرین آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. در این تحقیقاز روش تحقیق ترکیبی )کیفی+ کمی( استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 361 نفر از اعضای هیات علمی شاغل بهتدریس در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس و شیرازبه روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق گزینش شدند و در )n= بودند که از بین آنها ...

[ 3 ] - - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف از این تحقیق، تحلیل سازوکارهای تحول­آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران است. به منظور شناسایی سازوکارهای تاثیرگذار در تحول­آفرینی آموزشی از روش فراترکیب استفاده شد و 71 سازوکار شناسایی گردید. برای تحلیل داده­های گرد­آوری شده از تکنیک تحلیل عاملی­استفاده شد. جامعه آماری موردنظر شامل 358 نفر از اعضای هیات علمی سه دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، شیراز و تهران بود که از این میان 185 نفر ...

[ 4 ] - شناسایی ویژگی‌های آموزشگر کشاورزی اثربخش در نواحی روستایی

هدف اصلی این مطالعه بررسی ویژگی های اثر بخش آموزشگر کشاورزی بود. اهدف ثانویه این تحقیق جمع بندی و طبقه بندی مجموع ویژگی های اثربخش در قالب محورهای خاص بود. این تحقیق به روش دلفی انجام شده است. روش دلفی یکی از راه های کسب دانش گروهی به منظور رسیدن به اجماع گروهی است. جامعه آماری این تحقیق را 22 نفر از متخصصان و کارشناسان موضوعی تشکیل دادند. در روش دلفی از نمونه گیری استفاده نمی شود بلکه پانل کا...

[ 5 ] - بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان می‎باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در ...

[ 6 ] - مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های تاثیر‌گذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران بود که با استفاده از یک رویکرد کیفی به انجام رسید. در مرحله اول پژوهش، مؤلفه‌های تاثیرگذار برتحول نظام ترویج کشاورزی در سایر کشورها (15 کشور) با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، 11 مؤلفه شناسایی شدند که عبارت بودند از تمرکززدایی، خصوصی‌سازی، گسترش فناوری اطلاعات، تقاضامحوری، خ...

[ 7 ] - دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در زمینه اصلاح ساختار اداری بر اساس مؤلفه‌های سازمان چابک

یکیازمهم‌ترینحوزه‌هاییکهاجراییشدنجهاداقتصادیدر آن لازم به نظر می‌رسد،تحولدر نظاماداریاستچراکهمدیرانسازمان‌هاجزبابرخورداریازیک سیستماداریچابک، منعطف و کارا، نمی‌توانندفضایمناسبیرا کهشایستهارباب‌رجوعوشهروندانباشد،فراهمنمایند.ازاین‌رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی درزمینه‌ی اصلاح ساختار اداری بر اساس مؤلفه‌های سازمان چابک می‌باشد که با استفاده ...

[ 8 ] - تحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه

هدف از این تحقیق، تحلیل سازوکارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب کشاورزی است. به منظور شناسایی سازوکارهای تاثیر گذار بر کشاورزی حفاظتی از روش تحقیق آمیخته (کیفی+کمی) استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا 45 سازوکار تاثیرگذار بر کشاورزی حفاظتی شناسایی شد و در بخش کمی، سازوکارهای شناسایی شده در بخش کیفی با استفاده از تحلیل عاملی تقسیم‌بندی شدند. جامعه آماری مد ن...

[ 9 ] - شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

[ 10 ] - بررسی عوامل موثر بر انتخاب صحیح آفت‌کش‌ها توسط تولیدکنندگان خیار و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در انتخاب صحیح آفت­کش­ها توسط گلخانه­داران انجام شد. برای این منظور، از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل8310 نفر از گلخانه­داران پنج استان تهران، بوشهر، کرمان، اصفهان و یزد (8310=N) بودند.، از این تعداد 368 نفر (368=n) به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق ج...

[ 11 ] - تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌های مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا بود. برای این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سال‌های 2010 تا 2019 (85 منبع) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی تحلیل محتوا منجر به جدا سازی 7 بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد که عبارت بودند از : مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی، سیاست‌های توسعه کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینان، پیش‌نیا...