نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

نویسندگان

  • حسن صدیقی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
  • ندا علیزاده عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تحلیل مؤلفه های تحول آفرین آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. در این تحقیقاز روش تحقیق ترکیبی )کیفی+ کمی( استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 361 نفر از اعضای هیات علمی شاغل بهتدریس در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس و شیرازبه روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق گزینش شدند و در )n= بودند که از بین آنها 186 نفر ) 186نهایت 166 پرسشنامه بازگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گرد آوری داده ها در این تحقیق در قالب دو بخش کلیبه انجام رسید. اول روش کیفی فراترکیب که در آن داده های ناشی از فراترکیب با گرد آوری داده هایی مانند هدف ها،نوع و چگونگی نمونه گیری، روش تحقیق به کار رفته، تحلیل محتوا، و تحلیل نتیجه ها به دست آمدند. نتیجه های اینتحلیل منجر به شناسایی پنج عامل اصلی اثرگذار در تحول آفرینی آموزشی )یادگیری، آموزش و تدریس، صلاحیت،کیفیت آموزشی، و رهبری( شد. دوم روش معادلات ساختاری که به منظور آزمون فرضیه های مربوطه به معادله استفادهشد. نتیج ههای دست آوردها نشان دادند که متغیرهای مدل های نوین یادگیری، سب کهای رهبری و صلاحیت هایآموزشی اثر معنی داری بر تحول آموزشی داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

- تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف از این تحقیق، تحلیل سازوکارهای تحول­آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران است. به منظور شناسایی سازوکارهای تاثیرگذار در تحول­آفرینی آموزشی از روش فراترکیب استفاده شد و 71 سازوکار شناسایی گردید. برای تحلیل داده­های گرد­آوری شده از تکنیک تحلیل عاملی­استفاده شد. جامعه آماری موردنظر شامل 358 نفر از اعضای هیات علمی سه دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، شیراز و تهران بود که از این میان 185 نفر ...

متن کامل

تحلیل عوامل مؤثر بر تحول آفرینی نظام آموزش کشاورزی ایران

هدف از انجام این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر تحول آفرینی نظام آموزش کشاورزی در ایران است. جهت این پژوهش از یک روش ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل همه اعضای هیات علمی شاغل به تدریس در دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شیراز (n= 361) می باشند که 186 عضو هیات علمی (n= 186) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و نهایتا 166 پرسش...

متن کامل

تحلیل مولفه های تاثیرگذار در تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف از این تحقیق تحلیل مولفه های تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. در این تحقیق از روش تحقیق ترکیبی (میکس متد) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 361 نفر از اعضای هیات علمی (361=n) شاغل به تدریس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شیراز بودند که از این تعداد 186 نفر (186=n) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که در نهایت 166پرسش...

سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، تبیین سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع تاریخی است که تلاش نموده با بهره گیری ازمنابع و مستندات در دسترس و مصاحبه با خبرگان حوزه برنامه درسی و حوزه آموزش عالی سیر تحول برنامه های درسی را در پنج بعد به مثابه فرایند، به مثابه نظام، به مثابه رشته تحصیلی، به مثابه حرفه و به مثابه دانش در دوره های عمل گرایی، مذهبی- فرهنگی، تمرک...

متن کامل

تبیین مؤلفه های یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی کشاورزی

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطح یادگیری سازمانی و تبیین مؤلفه­های آن انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه‌ای از سه بعد ویژگیهای یک سازمان یادگیری محور، انواع یادگیری و فرایند یادگیری سازمانی بررسی شد. داده­های تحقیق به وسیله 93 نفر از اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با روش نمونه­گیری سیستماتیک تصادفی به دست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود و از تحلیل عاملی برای تحل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 33

صفحات  122- 136

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023