امیر حاجی احمدی

استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی

[ 1 ] - تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مراکز آموزش‌عالی، یکی از شاخص‌های مهم در اثرگذاری دوره‌های ‏آموزشی، در راستای ارتقای توان اشتغال‌پذیری افراد است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ‏دوره‌های آموزشی‌علمی‌کاربردی مرکز آموزش عالی‌امام خمینی- به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی ‏وزارت‌جهادکشاورزی- در کسب مهارت‌های شغلی‌دانش‌آموختگان مرکز است. جامعه آماری عبارت‌اند از ‏دانش‌آموختگان‌کاردانی‌کشاورزی این...