محمد کاظمی

دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد | بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

[ 1 ] - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب‌زمینی

مفهوم امنیت غذایی از کشاورزی پایدار وسعت بیشتری دارد لذا برای تحقق آن در جوامع مختلف، عوامل متعددّی نظیر دسترسی، توانایی تهیه، بهره‌برداری و ثبات مواد غذایی به عنوان ارکان اصلی نقش دارند. در این پژوهش شاخص‌های امنیت غذایی مورد نیاز محاسبه و با استفاده از پرسشنامه میزان مصرف سیب زمینی در استان خراسان رضوی تعیین و میانگین عملکرد کشاورزان خبره طی دو سال اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بین تولید سیب‌...

[ 2 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...