حسن حسن آبادی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

[ 1 ] - خاوران، رقم جدید سیب زمینی با عملکرد بالا و کیفیت خوب

رقم خاوران نتیجه انتخاب از میان ژرم‌پلاسم حاصل از گرده‌افشانی آزاد کلون شماره 13-397097 در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 1381 و بررسی‌های بعدی در طی سالیان متمادی (حدود 10 سال) می‌باشد. مراحل آزادسازی رقم خاوران شامل انتخاب تک ‌بوته‌، ارزیابی مشاهده‌ای نسل‌ها، آزمایش‌های مقدماتی، آزمایش‌های پیشرفته، آزمایش‌های سازگاری، ارزیابی مقاومت به بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویر...

[ 2 ] - بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس ...

[ 3 ] - بررسی تحمل ارقام و کلون های امیدبخش سیب زمینی به کم آبی در منطقه ی اردبیل

کلون­ های امیدبخش 10-397008، 7-397009 و 3-397009 و ارقام ساوالان، آگریا (شاهد) و کایزر (شاهد) در سه تیمار آبیاری به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی دو سال (1387 و 1388) بررسی شد. در کرت اصلی سه تیمار آبیاری (آبیاری به میزان 50، 75 و 100 درصد آب مورد نیاز) و در کرت فرعی ارقام و کلون­ های امیدبخش اعمال شد. نتایج...

[ 4 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...