پرویزی, خسرو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

[ 1 ] - اثر زمان قطع اندام‌های هوایی بر عملکرد، کیفیت و قابلیت انبارمانی غده دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

به منظور بررسی اثر زمان قطع اندام‌های هوایی بر عملکرد و کیفیت غده و قابلیت انبارمانی محصول دو رقم سیب‌زمینی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان – ایستگاه تحقیقات اکباتان، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل زمان قطع اندام‌های هوایی در 7، 14، 21 و 28 روز قبل از رسیدگی فیزیولوژیک همراه با تیمار ...

[ 2 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...

[ 3 ] - تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (Glomu. mosseae و G. etunicatum) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی

در این پژوهش به منظور بررسی اثرات همزیستی قارچ میکوریز در جذب عناصر غذایی، ارتقاء سازگاری گیاهچه­های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی در گلخانه و افزایش راندمان تولید ریز‌غده در آنها، گیاهچه‌هایی از دو رقم سیب‌زمینی (رقم‌های آگریا و سانته) با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولارا (Glomus.mosseae و G.etunicatum) به صورت مجزا و در مخلوط با هم در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کام...