داود حسن پناه

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل

[ 1 ] - معرفی محلول غذایی مناسب برای تولید مینی‌تیوبر سیب‌زمینی رقم آگریا در سیستم هواکشت

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول‌های غذایی مختلف بر تولید مینی‌تیوبر سیب‌زمینی رقم آگریا در سیستم هواکشت در آزمایشگاه و گلخانه شرکت بهپرور سبلان اردبیل در سال 1392 انجام شد. تعداد چهار محلول غذایی شامل محلول‌های غذایی توصیه شده توسط لومن و استرویک (1992)، کنگ و هان (2005)، اوتازو (2010) و هوگلند و آرنون (1950) براساس طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شدند. در طی دوره رشد و بعد از برداشت بر...

[ 2 ] - ارزیابی سازگاری 104 هیبرید سیب زمینی در استان اردبیل و البرز

این پژوهش به منظور دست­یابی به هیبریدهای مناسب از نظر صفات زراعی، بازارپسندی و سازگاری با شرایط اقلیمی مناطق تولید سیب ­زمینی کشور اجرا شد. تعداد 104 هیبرید انتخابی در طی پنج سال (93-1389) همراه با ارقام ساوالان، کایزر، آگریا و خاوران به عنوان شاهد در یک طرح آزمایشی آگمنت (آزمایش مقدماتی) بدون تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل و موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد مقایسه ...

[ 3 ] - ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) بر اساس برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل

این تحقیق به منظور بررسی صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد 10 رقم سیب­ زمینی تحت شرایط ­تنش­ آبی، طی دو سال (1392 و 1393) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت پلات بر پایه طرح بلوک‏ های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت اصلی شامل سه سطح تنش ­آبی (تامین 100درصد ،80 درصد و 60 درصد نیاز آبی گیاه) و کرت فرعی شامل 10 رقم (خاوران، ساوالان، لوکا، ساتینا...

[ 4 ] - پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری

تأثیر قطع آبیاری، کودهای زیستی بر مولفه­های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا رقم جاکومو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 ارزیابی گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح، آبیاری کامل یا شاهد، قطع آبیاری در 50 درصد مرحله گلدهی و تشکیل خورجین، قطع آبیاری در 50 د...

[ 5 ] - بررسی صفات کمی و کیفی و پایداری ارقام تجاری وکلون‌های امیدبخش سیب‌زمینی

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی هشت کلون امیدبخش و سه رقم تجاری سیب‌زمینی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در پنج منطقه (کرج، اردبیل، مشهد، اصفهان و همدان) طی سال‌های 93-1392 انجام شد. در این تحقیق صفات متوسط وزن غده، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، شکل غده، عمق چشم، رنگ پوست و گوشت غده، دوره رشد، حفره‌ای شدن و زنگ داخلی غده، ت...

[ 6 ] - ارزیابی پایداری عملکرد غده ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از روش‌های ناپارامتری

In order to study tuber yield stability of 15 potato genotypes, this research was carried out using randomized complete block design with three replications in three different research stations in Iran during two growing seasons. The combined analysis of variance indicated that the main effects of genotype (G), environment (E) and their interactions genotype and environmen (G×E) were highly sig...

[ 7 ] - مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تنش آبی بر رشد ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی در یک آزمایش اسپیلت‌پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. کرت اصلی شامل سه سطح آبیاری: آبیاری مطلوب، تنش آبی ملایم و شدید و کرت‌های فرعی شامل 5 رقم تجاری سیب-زمینی: آگریا، اسپیریت، مارفونا، لوکا و هرمس و کلون امیدبخش 9-397008 بود. نتایج نشان داد علیر...

[ 8 ] - مطالعه تأثیر تنش آبی بر صفات کمّی ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تنش آبی بر رشد ارقام تجاری و کلون برتر سیب‌زمینی در یک آزمایش اسپیلت‌پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. کرت اصلی شامل سه سطح آبیاری: آبیاری مطلوب، تنش آبی ملایم و شدید و کرت‌های فرعی شامل 5 رقم تجاری سیب-زمینی: آگریا، اسپیریت، مارفونا، لوکا و هرمس و کلون امیدبخش 9-397008 بود. نتایج نشان داد علیر...

[ 9 ] - Effect of Different Irrigation Regimes on Physiological Characteristics, Yield and Water Productivity of Potato Genotypes in Ardabil

In order to detect the reaction of different potato genotypes to different irrigation regimes and evaluate their water productivity, a research was carried out as a split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications in Agricultural Research Center and Natural Resources of Ardabil, Iran in 2015-2016. Five potato genotypes (Agria, Caesar, Savalan, 397081-1 a...

[ 10 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...

[ 11 ] - اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی

به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی، آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1395 اجراء گردید. فاکتور اول شامل مینی‌تیوبرهای سه رقم سیب‌زمینی آگریا، خاوران و مارفونا و فاکتور دوم چهار سطح باکتری محرک رشد گیاهی شامل آزوسپیریلوم، سودوموناس، تر...

[ 12 ] - اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی

به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی، آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1395 اجراء گردید. فاکتور اول شامل مینی‌تیوبرهای سه رقم سیب‌زمینی آگریا، خاوران و مارفونا و فاکتور دوم چهار سطح باکتری محرک رشد گیاهی شامل آزوسپیریلوم، سودوموناس، تر...

[ 13 ] - Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPRs) and Chemical Fertilizer Application on Solanum tuberosum L. Cultivars in Aeroponic Culture System and Field Conditions

Optimization of mineral nutrition in aeroponic systems is one of the most significant factors in producing high-quality and high yields of healthy seed tubers in potato (Solanum tuberosum L.). The present study was conducted at the Research Farm and Greenhouse of Agricultural and Natural Resources Center of Ardabil during two successive years (2018-2019). For the aeroponic system an experiment ...

[ 14 ] - Application of Principal Coordinates Analysis to Evaluate Yield Stability of Potato Hybrids (Solanum tubersum L.)

Extended Abstract Introduction and Objective: Given the growing rate of population and its consequences, such as hungrier people and more demand for food, the Food and Agricultural Organization (FAO) has introduced potato (Solanum tubersum L.) as a food security plant. Thus, the need for expanding potato production is globally felt to manage the increase in food demands and food security (4, 1...