رحیم احمدوند

[ 1 ] - ارزیابی مقاومت کلون‌های امیدبخش سیب زمینی در برابر ویروس‌های PVX، PVY و PVA در گلخانه

  در این تحقیق مقاومت شانزده کلون امیدبخش سیب‌زمینی نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY و PVA در قالب سه آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمـون DAS-ELISA هر یک از کلون‌ها نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY ، PVA ، PVM ، PLRV و PVS مورد بررسی قرار گرفتند و کلون‌هایی که آلودگی به یک یا چند ویروس داشتند با به کارگیری روش الکتروتراپی عاری از ویروس شدند و به صورت تک گر...

[ 2 ] - جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت...