ارزیابی مقاومت کلون‌های امیدبخش سیب زمینی در برابر ویروس‌های PVX، PVY و PVA در گلخانه

نویسندگان

  • حسن حسن‌آبادی
چکیده مقاله:

  در این تحقیق مقاومت شانزده کلون امیدبخش سیب‌زمینی نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY و PVA در قالب سه آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمـون DAS-ELISA هر یک از کلون‌ها نسبت به ویروس‌های PVX ، PVY ، PVA ، PVM ، PLRV و PVS مورد بررسی قرار گرفتند و کلون‌هایی که آلودگی به یک یا چند ویروس داشتند با به کارگیری روش الکتروتراپی عاری از ویروس شدند و به صورت تک گره روی محیط MS تکثیر شدند. گیاهچه‌ها را پس از یک ماه در گلخانه کاشته و مینی‌تیوبرهای حاصل به عنوان ماده آزمایشی استفاده شدند. دو هفته پس از برداشت غده‌چه‌های هر یک از کلون‌ها گیاهچه‌ها با عصاره توتون آلوده به هر یک از ویروس‌ها به طور جداگانه مایه‌زنی و واکنش آن‌ها پس از یک ماه با آزمون DAS- ELISA بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کلون‌ها از نظر میزان مقاومت در سطح 1% اختلاف معنی‌دار وجود داشته و اختلاف بین گیاهچه‌ها معنی‌دار نبود. مقایسه میانگین میزان جذب کلون‌های آزمایشی در آزمون الایزا نشان داد که کلون‌های 1-397015 و 13-197015 نسبت به هر سه ویروس مقاوم و کلون 2-397008 نسبت به هر سه ویروس حساس بودند. سایر کلون‌های مورد بررسی نسبت به یک یا دو ویروس مقاوم و یا حساس بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت کلون های امیدبخش سیب زمینی در برابر ویروس های pvx، pvy و pva در گلخانه

در این تحقیق مقاومت شانزده کلون امیدبخش سیب زمینی نسبت به ویروس های pvx ، pvy و pva در قالب سه آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمـون das-elisa هر یک از کلون ها نسبت به ویروس های pvx ، pvy ، pva ، pvm ، plrv و pvs مورد بررسی قرار گرفتند و کلون هایی که آلودگی به یک یا چند ویروس داشتند با به کارگیری روش الکتروتراپی عاری از ویروس شدند و به صورت تک گره ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به سویه معمولی ویروسY سیب زمینی (PVYO) در چهار رقم سیب‌زمینی در شرایط گلخانه

       ویروس وای سیب زمینی گونه تیپ جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae، یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد سیب­زمینی است که مقدار خسارت آن به عوامل متعددی از جمله رقم سیب زمینی، زمان وقوع آلودگی و سویه ویروس بستگی دارد. در حال حاضر آلودگی به این ویروس در بسیاری از مزارع توتون و سیب زمینی استان گلستان مشاهده می­شود. استفاده از ارقام مقاوم موثرترین، اقتصادی­ترین و کم خطرترین روش مبارزه و کاهش خسارت ب...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام سیب زمینی در برابر باکتری ralstonia solanacearum در شرایط درون شیشه ای و گلخانه

در این تحقیق واکنش سیزده رقم تجاری سیب زمینی با دو روش گلخانه ای و درون شیشه ای ( in vitro ) ارزیابی و کارایی این دو روش مقایسه شد. ارقام پیکاسو، راجا، سانتانا، آگریا، هرتا، مارفونا، دیامانت، سانته، میلوا و فیانا در هر دو روش ارزیابی درجه های مختلف بیماری را نشان دادند. در شرایط درون شیشه ای در ارقام کاسموس، الس و بولستا خسارت بیماری مشاهده نشد یا علائم ظاهر شده خفیف بود ولی باکتری در بافت های ...

متن کامل

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌ها...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به سویه معمولی ویروسy سیب زمینی (pvyo) در چهار رقم سیب زمینی در شرایط گلخانه

ویروس وای سیب زمینی گونه تیپ جنس potyvirus از خانواده potyviridae، یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد سیب­زمینی است که مقدار خسارت آن به عوامل متعددی از جمله رقم سیب زمینی، زمان وقوع آلودگی و سویه ویروس بستگی دارد. در حال حاضر آلودگی به این ویروس در بسیاری از مزارع توتون و سیب زمینی استان گلستان مشاهده می­شود. استفاده از ارقام مقاوم موثرترین، اقتصادی­ترین و کم خطرترین روش مبارزه و کاهش خسارت بیماری­ه...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 4

صفحات  517- 531

تاریخ انتشار 2009-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023