فرهاد رجالی

دانشیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - بررسی پاسخ‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه‌های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه‌ای در شرایط تنش عنصر سرب

کشت گیاهان پوششی مناسب در مدیریت خاک‌ و آب‌های آلوده به فلزهای سنگین می‌تواند مهم باشد. در این پژوهش، دو گونه قارچ قارچریشه‌ای یا مایکوریزا (Glomus mosseae ﻭ Glomus intraradices) بر جذب عنصر سرب، بهبود ویژگی‌های رشدی و تقویت سامانۀ پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) چهار گونه چمن سردسیری، فستوکای پابلند (Festuca aurandiance)، فستوکای آبی (Festuca ovina)، چچم چندساله (Lolium perenne) و علف گندمی بلند (A...

[ 2 ] - ارزیابی تأثیر قارچ‌ریشة آرباسکولار و باکتری‌های محرک رشد در شرایط تنش کم‌آبی بر عملکرد گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’)

در این بررسی مشخص شد که قارچ‌ریشة (میکوریز) آربسکولار گونة Glomus mossea CA همزیستی بهتری با گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’) در مقایسه با گونه­های دیگر این قارچ دارد. در این پژوهش تأثیر این‌گونه از قارچ‌ریشة آربسکولار و باکتری­های محرک رشد به تنهایی و یا در ترکیب، در شرایط تنش کم‌آبی بر میزان استقرار (کلون‌سازی) در ریشه و شاخص‌های کمی و کیفی رشد و میزان فسفر در بافت ...

[ 3 ] - تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‌های رشدی گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’)

به‌منظور بررسی اثر گونه‏های مختلف قارچ آرباسکولار میکوریز بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‏های رشد گیاه زینتی استئوسپرموم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه‏ای‏ اجرا شد. همزیستی تعداد 22 گونه قارچ میکوریزی مختلف با این گیاه در این آزمایش مطالعه شد. نتایج نشان داد که قارچ آرباسکولار میکوریز Glomus mossea CA و Glomus mossea st6 نسبت به قارچ‏های دیگر...

[ 4 ] - اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

امروزه استفاده از تحریککنندههای زیستی مانند ترکیبات هوموسی در مدیریت چمن مرسوم شده است. از اهداف استفاده از این ترکیبات، افزایش استقرار چمن و تحریک آن به تحمل تنش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه تأثیر هومیک اسید بر بهبود برخی از فاکتورهای رشدی چمن بود و به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده اجرا شد. بذرها در گلدانهای پلیاتیلن کشت شدند و بعد از استقرار...

[ 5 ] - تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica)

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عامل‌های ورمی‌کمپوست (صفر، 15 و 30 درصد حجم گلدان)، ازتوباکتر (کاربرد و عدم کاربرد) و بیوفسفات (کاربرد و عدم کاربرد) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دوازده تیمار و چهار تکرار در سال زراعی 88-1387 به صورت گل...

[ 6 ] - بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر

امروزه کاربرد قارچ­های میکوریزی به منظور بهبود شرایط تغذیه­ای گیاه و افزایش مقاومت آن در برابر تنش­های محیطی از جمله کمبود آب قابل دسترس به طور گسترده­ای در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این قارچ­ها با مهیا نمودن شرایط لازم برای جذب بیشتر عناصر معدنی )به ویژه عناصر با تحرک اندک در خاک( و آب توسط گیاهان نقش موثری در پایداری اکوسیستم­های مختلف بر عهده دارند. در این تحقیق اثرات قا...

[ 7 ] - شناسایی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر Thymus daenensis و میکوریزاسیون این گونه‌ی گیاه در شرایط گلخانه‌ای با Glomus intraradices

قارچهای میکوریزی از اجزای ضروری سیستم‌‌های کشاورزی بوده و نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان دارند. در این بررسی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر آویشن دنائی در مناطق ایوان و تهران که از رویشگاه‌های طبیعی این گونه‌ی گیاهی ارزشمند و بومی ایران می‌باشند، شناسائی گردیدند. درکل 9 گونه قارچ میکوریز که متعلق به جنس‌های Glomus و Scutellospora بودند در اطراف ریزوسفر این گونه‌ی گیاهی مشاهده شد. از طرفی به منظور ...

[ 8 ] - بررسی گونه های مختلف قارچ های میکوریزی بر افزایش کارایی گیاه درمانی خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از دو گیاه ذرت و آفتابگردان

یکی از روش‌های پاک‌سازی خاک­های آلوده به عناصر سنگین روش گیاه‌پالایی یعنی کشت گیاهان بیش انباشتگر در این نوع خاک­ها می­باشد که بسیاری از آن­ها میزبان‌های خوبی برای قارچ‌های میکوریز آربسکولار می باشند. به منظور بررسی کارایی همزیستی میکوریزی در افزایش جذب عناصر معدنی مورد نیاز گیاه و همچنین جذب عناصر سنگین، آزمایشی گلخانه‌ای با کشت دو گیاه بیش انباشتگر ذرت و آفتابگردان در خاک حاوی غلظت‌های بالایی...

[ 9 ] - واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

مایه‌زنی بذر‌ با قارچ‌های میکوریزایی می‌تواند اثرات نامطلوب قارچ‌کش‌ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ‌کش‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ‌کش‌ها (نانوسیلور ، بیولوژیک Bacillus subtili...

[ 10 ] - بررسی برهمکنش قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر پتانسیل آب برگ و عملکرد دو رقم آفتابگردان ( Heliantus annuus L.) در یک خاک شور

در این تحقیق، تأثیر قارچ‌ میکوریز آربسکولار و باکتری‌ دارای توانایی تولید آنزیم ACC دآمیناز بر روابط آبی و شاخص‌های زراعی دو رقم آفتابگردان در خاکی با dS/m 8 - 7 = EC بررسی شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل انجام شد. فاکتورها شامل چهار سطح باکتری (سطح بدون باکتری،تلقیح با باکتریهای Pseudomonas fluorescens سویه‌های4، 9 و 12)، سه سطح قارچ (سطح بدون قارچ...

[ 11 ] - بررسی اثرات ازتوباکترکروکوکوم و قارچ میکوریزی در سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704)

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی گلوموس اینترارادیسز و فسفر بر پاسخ های ذرت علوفه ای در یک آزمایش فاکتوریل وطرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی اراک درسال 84 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند در شرایط این آزمایش قارچ میکوریزی سبب افزایش میزان جذب فسفر، کلنیزاسیون ریشه شد. همچنین ازتوباکتر سبب افزایش ...

[ 12 ] - بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی محرک رشد، بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط مختلف آبیاری در آزمایشی به‌صورت کرت‏های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل آبیاری در دو سطح (۶۰ و 100% ظرفیت زراعی)، ورمی‌کمپوست در سه سطح (0، 5 و 10 تن در هکتار) و کودهای زیستی محرک رشد گیاه در چه...

[ 13 ] - پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر

به‌منظور بررسی عملکرد کمّی و کیفی دو اکوتیپ بومی بابونه (Matricaria chamomilla L.) از بوشهر و یک اکوتیپ بابونه تجاری (اصفهان) در واکنش به کودهای زیستی آزمایشی در دو سال 1386 و 1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان بوشهر انجام شد. تیمارها شامل اکوتیپ بابونه در سه سطح، بکارگیری قارچ میکوریزا در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) و میزان کود فسفات زیستی در سه سطح 0...

[ 14 ] - تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.)

به‌منظور بررسی کارایی کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.)، پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل کود زیستی فسفری در چهار سطح (شاهد (عدم تلقیح)، بذرمال، سرک و بذرمال و سرک) و عامل...

[ 15 ] - تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

به‌منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)، شامل میزان اسانس و میزان آنتول، گاما-هیماکالن و استراگول در اسانس، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل دو عامله با استفاده از عوامل ورمی‌کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) و کود بیولوژیک فسفره (عدم تلقیح، تلقیح با بذر و تلقیح با بذر + محلول‌پاشی بر روی خاک در مرحله ساقه رفتن) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصاد...

[ 16 ] - تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

به منظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال زراعی 1389 به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل کود دامی در چهار سطح (5، 10، 15 و 20 تن در هکتار) و باکتریهای محرک رشد در ...

[ 17 ] - تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) گیاهی علفی و یکساله از خانواده نعناییان است که از اهمیت زیادی در ایران و جهان برخوردار می‌باشد و از اسانس حاصل از پیکر رویشی آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی و آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی شامل مقدار اسانس و میزان ژرانیول، ژرانیال و ژرانیل استات در اسانس، آزمایشی به‌صورت فاکتور...

[ 18 ] - تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

مصرف کودهای بیولوژیک در یک نظام کشاورزی پایدار، موجب پایداری عملکرد به‌ویژه در تولید گیاهان دارویی می‌گردد. انیسون (Pimpinella anisum L.) نیز یک گیاه دارویی اسانس‌دار بوده و دانه مهمترین اندام حاوی اسانس می‌باشد. به همین منظور در تحقیقی اثر ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد انیسون شامل ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، به صورت آزما...

[ 19 ] - تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K) و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عاملهای قارچ میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی‌کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار و در د...

[ 20 ] - تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)، شامل میزان اسانس و میزان آنتول، فنکون و لیمونن در اسانس، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه فاکتوره با استفاده از عوامل تلقیح میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی‌کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکر...

[ 21 ] - بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای تلقیح مایکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار در سال 1384 به اجرا در آمد. همچنین مقایسه ای نیز بین این...

[ 22 ] - بررسی اثر هم‌ افزایی کاربرد قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر ثبیت همزیستی نیتروژن در گیاه عدس تحت شرایط تنش کم آبی

تثبیت زیستی نیتروژن در سیستم همزیستی ریزوبیا-لگوم به شدت تحت تأثیر منفی تنش کم آبی قرار می­گیرد. در سال‌های اخیر ریزسازواره­های مفید خاکزی به‌عنوان یکی از راه­کارهای کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش تولید محصول در کشاورزی پایدار ارزیابی‌ شده‌اند. بررسی اثر هم افزایی کاربرد قارچ­های میکوریز آربوسکولار و تثبیت زیستی نیتروژن درگیاه عدس تحت شرایط تنش کم آبی آزمایشی در آرایش فاکتوریل بصورت طرح کامل تصاد...

[ 23 ] - تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی

به‌­منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی(PA/Zn) در دو رقم لوبیا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری اجرا شدفاکتور­های این تحقیق شامل دو رقم لوبیا چیتی (تلاش و صدری)، چهار سطح فسفر (P0: شاهد، P1: مصرف سوپر­فسفات تریپل بر اساس آزمون خا...

[ 24 ] - بررسی امکان کشت درون شیشه‌ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار

مهمترین محدودیت برای بکارگیری وسیع همزیستی میکوریزی در اراضی زراعی و باغی، طبیعت همزیست اجباری بودن این قارچ­ها می­باشد که تولید صنعتی مایه تلقیح این قارچ­ها را تاکنون با مشکل مواجه نموده است. برای فائق آمدن بر این مشکل روش­های مختلفی از جمله هیدروپونیک، آئروپونیک و کشت همزمان ریشه و قارچ ارائه گردیده است. هریک از این روش­ها،توانائی­ها و محدودیت­هایی برای تکثیر این نوع قارچ­ها را دارا می­باشد. ...

[ 25 ] - بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های زیر کشت لوبیا 41 نمونه خاک از مناطق ازنا، زنجان، الیگودرز و خمین تهیه و پس از بررسی و مطالعه این خواص، با کشت سورگوم تعداد اسپور، پتاسیل آلوده­سازی و درصد کلونیزاسیون قارچ­های میکوریزی آربوسکولار نیز در این خاک­ها بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خاک­های مورد مطالعه دارای دامنه گسترده­ای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بودند....

[ 26 ] - اثرات کاربرد میکوریزا، پلت مرغی و محلول‌پاشی کلسیم بر عملکرد میوه و مقدار عناصرغذایی در برگ‌های انار(Punica granatum L.)

به منظور مطالعه اثرات تلقیح میکوریزایی، محلول‌پاشی کلسیم و کاربرد کود مرغی بر عملکرد و مقدار عناصر غذایی در برگ‌های انار،  پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در یکی از باغات انار شهرستان داراب در سال 1394انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از دو سطح 0 و  500 گرم میکوریزا به ازای هر درخت، سه سطح 0، 250 و 500 گرم کود مرغی برای هر درخت و محلول‌پاشی کلسیم در دو سط...

[ 27 ] - بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه گندم به برهمکنش قارچ میکوریز و براسینولید در شرایط شوری خاک

Salinity adversely affects crops metabolism and yield. The present work was conducted to evaluate the singular and interaction influences of Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and brassinolide, as an active group of (brassinosteroids) BRs, on some physiological parameters of wheat plants to cope with salt stress14-day old mycorrhizal (Glomus mosseae) and non- mycorrhizal wheat (Triticum aestivum...

[ 28 ] - Evaluating the Effect of Cadmium on the Decline of Arizona Cypress Seedlings and the Enhancement Role of Mycorrhizal Fungus and Plant Growth Promoting Rhizobacteria

Trees decline is a complex physiological disease that results from the interactions between several factors, one of which is heavy metal stress that ultimately leads to the death of trees. This experiment, which was conducted during 2016-2017 at the campus facility of the Department of Horticulture at Isfahan University of Technology, was conducted to investigate the effects of inoculation with...

[ 29 ] - تأثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء‌بندی فسفرمعدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیا

به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء­بندی فسفر معدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیا آزمایشی به­‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی اجرا شد. فاکتور­های این تحقیق شامل دو رقم لوبیا چیتی (تلاش و صدری)، چهار سطح فسفر (P0: شاهد، P1<span lang="FA" dir=...

[ 30 ] - بررسی تغییرات آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ارقام حساس و متحمل خیار نسبت به نماتد مولد گره ریشه، در اثر قارچ مایکوریز

هدف از این تحقیق، مقایسه تأثیر قارچ مایکوریز آربوسکولار Funneliformis mosseaeبر فعالیت آنزیم‌های دفاعی تولید شده در اثر حمله نماتد مولد گره Meloidogyne incognita به ریشه خیار ارقام متحمل (سوپردومینوس) و حساس (دانیتو) بوده است. به این منظور آزمایشی در گلخانه با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی (طرح خرد شده در زمان) انجام گرفت. ابتدا گیاهچه­های خیار در خ...

[ 31 ] - تأثیر قارچ‌‌‌کش کربوکسین تیرام (Carboxin Thiram) بر رابطه همزیستی قارچ‌های میکوریزا- آربسکولار با گیاه گندم

کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبت که بر حاصلخیزی پایدار خاک دارد، از جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی نیز مثمرثمر واقع شده و می‌توانند به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب برای تمامی یا حداقل بخشی از کودهای شیمیایی باشند. از مهمترین انواع کودهای بیولوژیک می­توان به قارچ­های آربوسکولار میکوریزی اشاره کرد. با توجه به گستردگی استفاده از قارچ‌کش  Carboxin Thiramبرای کنترل عوامل بیماریزای قارچی در ...

[ 32 ] - تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (Glomu. mosseae و G. etunicatum) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی

در این پژوهش به منظور بررسی اثرات همزیستی قارچ میکوریز در جذب عناصر غذایی، ارتقاء سازگاری گیاهچه­های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی در گلخانه و افزایش راندمان تولید ریز‌غده در آنها، گیاهچه‌هایی از دو رقم سیب‌زمینی (رقم‌های آگریا و سانته) با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولارا (Glomus.mosseae و G.etunicatum) به صورت مجزا و در مخلوط با هم در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کام...

[ 33 ] - شناسایی مولکولی برخی از ریزجانداران محرک رشد گیاهی و بررسی تأثیر آن‌ها بر برخی از شاخص‌های رشدی گندم

سابقه و هدف: گندم یکی از با اهمیت‌ترین محصولات غذایی است. در کشاورزی نوین بدلیل افزایش جمعیت و تأثیر منفی استفاده از کودهای شیمیایی از قبیل آلودگی‌های زیست محیطی و به خطر افتادن سلامتی انسان به کارگیری روش‌های مناسب از قبیل تولید کودهای زیستی که چنین خطراتی را نداشته باشد ضروری بنظر می‌رسد. قارچ‌ها و باکتری‌های افزایش دهنده رشد گیاه استفاده شده در کودهای زیستی ریزجانداران مفیدی هستند که با سازو...

نویسندگان همکار

محمدتقی درزی 7

فاطمه سفیدکن 4

امیر قلاوند 3

عزیزاله خندان میرکوهی 2

محمود محمدی 2

محسن کافی 2

فروغ ظفرفرخی 2

محمدرضا طاهری 2

اشرف اسمعیلی زاد 2

مونا صابری 1

محمود اثنی‌عشری 1

عباس نیکوپور 1

مهرداد چایچی 1

فرشاد دشتی 1

خاوری نژاد, رمضانعلی 1

محمد جعفر ملکوتی 1

محمد حسین داوودی 1

کاظم خاوازی 1

کاظم خاوازی 1

سالار جمالی 1

کامکار جایمند 1

سیما زنگنه 1

طیبه احمدی 1

فرانسواز برنارد 1

هادی اسدی رحمانی 1

آمنه حسینی خواه چوشلی 1

ابوالفضل کاظمی‌نسب 1

محمدحسین لباسچی 1

توفیقی, کبری 1

مهرداد یارنیا 1

علی محمدی ترکاشوند 1

بهرام میرشکار 1

رضا امیدبیگی 1

مجید آقاعلیخانی 1

Etemadi, N. 1

سعید رضائی 1

عبدالرضا اخگر 1

Soleimani, M. 1

رضوی, خدیجه 1

خسرو پرویزی 1

محمود قاسم نژاد 1

هدایت زکی زاده 1

کمال غلامی پور فرد 1

سودابه مفاخری 1

محمدامین کهن‌مو 1

حمیدرضا زمانی زاده 1

Nikbakht, A. 1

فهیمه فضلی خانی 1

رضا امیدبیگی 1

حسین کاری دولت آباد 1

جلیل وندیوسفی 1

نجفی, فرزانه 1

محمدرضا حاج سیدهادی 1

مهدیه شمشیری پور 1

Aalipour, H. 1