عبدالرضا اخگر

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

[ 1 ] - تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

سابقه و هدف: شوری آب و خاک در بسیاری از نقاط جهان، به‌خصوص نواحی خشک و نیمه‌خشک، یک عامل مهم محدودکننده رشد محسوب می‌شود. با توجه به تحمل نسبی گیاه پسته به شوری و وسعت زیاد خاک‌های شور در کشور، به‌نظر می‌رسد پسته گیاه مناسبی برای کشت در این مناطق باشد. از آن‌جا که تولید و فعالیت هورمون‌های گیاهی از جمله سیتوکینین‌ها تحت تأثیر تنش‌های محیطی و عناصر غذایی قرار می‌گیرد و با توجه به شور بودن خاک‌ها...

[ 2 ] - تأثیر کاربرد توأم باکتری‌های سینوریزوبیوم و فسفر بررشد، تثبیت نیتروژن و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

سابقه و هدف: نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی درگیاه بوده که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گیاه می باشد. نیتروژن ملکولی حدود 80 درصد از گازهای اتمسفر را تشکیل می‌دهد لیکن بصورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی‌باشد. تثبیت بیولوژیک نیتروژن از طریق همزیستی با گیاهان لگومینوز یکی از مهمترین راه‌های ورود نیتروژن معدنی به خاک است. همچنین تلقیح گیاهان لگوم با باکتری‌های ریزوبیومی فرآی...

[ 3 ] - مقایسه خاک فسفات داخلی و سوپر فسفات تریپل وارداتی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در انتقال سرب و کادمیوم به نهال پسته

مطالعات متعددی نشان داده‌اند که استفاده از کودهای شیمیایی فسفاتی سبب انتقال عناصر سنگین به محصولات کشاورزی می‌گردد. ازطرف‌ دیگر پتانسیل بالای خاک‌های کربناتی در تثبیت فسفر باعث استفاده از اصلاح‌کننده‌های طبیعی به‌همراه کودهای فسفاتی به‌منظور افزایش کارائی آن‌ها شده است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی توانایی کود سوپرفسفات‌تریپل وارداتی و خاک فسفات داخلی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در تجم...

[ 4 ] - تأثیر تلقیح جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد

به ‌منظور بررسی اثر برخی جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی کنجد، آزمایشی در شرایط گلخانه انجام شد. ابتدا جدایه‌ها از نظر تولید IAA، سیدروفور و توانایی انحلال فسفات‌های معدنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی جدایه‌ها قادر به تولید IAA با مقادیر متفاوت بودند. بیش‌ترین مقدار تولید IAA مربوط به جدایه‌ی SR24 با مقدار 5/59 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. نتایج مربوط ...

[ 5 ] - تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده‌ی فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد

باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات از جمله باکتری‌های محرک رشد گیاه هستند که از طریق افزایش حلالیت فسفاتهای نامحلول باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می¬شوند. در این تحقیق اثر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل کننده‌ی فسفات‌های نامحلول و کود فسفات‌، بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه کنجد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح فسفر (P0: بدون مصرف کود فسفری ، P1: 100...

[ 6 ] - باکتری‌های کمکی قارچ‌های همزیست‌ ریشه گیاهان

برادر ع.، صابری­ریسه  ر.، صداقتی  ا. و  اخگر  ع. 1393. باکتری‌های کمکی قارچ‌­های همزیست ریشه گیاهان.دانش بیماری‌شناسی گیاهی 4(1):53-46. قارچ‌های همزیست ریشه جذب آب و عناصر غذایی را برای گیاه بهبود می‌بخشند و گیاه نیز کربوهیدرات‌های لازم برای قارچ را فراهم می‌کند و این رابطه‌ای سودمند برای هر دو طرف است. بسیاری از گیاهان به قارچ‌های همزیست ریشه برای جذب بعضی عناصر معدنی مورد نیاز خود و مق...

[ 7 ] - تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت

به­منظور بررسی تأثیر جدایه­های باکتریایی بر پارامترهای رویشی و جذب عناصر غذایی در دو رقم ذرت سینگل کراس 704 و تری­وی کراس 645، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار جدایه باکتری سودوموناس فلورسنت (P7، P15، P24،  P29و شاهد (تلقیح‏نشده)) بود. نتایج نشان داد که استفاده از جدایه­های 29p، 15p،...

[ 8 ] - تاثیر زمان و ترکیب محیط کشت بر تولید IAA توسط جدایه های مختلف سودوموناس فلورسنت و تاثیر جدایه ها بر رشد ذرت (Zea mays L)

باکتری­های سودوموناس فلورسنت از مهم­ترین باکتری­های محرک رشد گیاه در ریزوسفر گیاهان مختلف زراعی می­باشند که با داشتن خصوصیات محرک رشدی متعدد، می­توانند موجب بهبود رشد گیاه گردند. تولید غلظت­های بالای IAA یکی از ویژگی‌های بارز برای اکثر این باکتری­ها است. به­منظور بررسی توانایی تولید اکسین توسط سویه­های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت در زمان­های متفاوت و در محیط­های کشت­ TSB و DF و همچنین تعیین ...

[ 9 ] - بررسی پاسخ دو رقم پسته بادامی ریز زرند و قزوینی از نظر رشد و تغذیه به کاربرد کود گاوی و سودوموناس‌های فلورسنت

تغذیه تلفیقی گیاه از طریق استفاده از کودهای آلی و زیستی یکی از اجزای لازم و حیاتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می­باشد. پژوهش­های زیادی در مورد میزان تحمل پایه­های مختلف ارقام پسته به خشکی و شوری انجام گرفته است اما در زمینه پاسخ ارقام مختلف به کاربرد کودهای آلی و زیستی تحقیقات بسیار محدود است. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی­عصر رفس...

[ 10 ] - تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی کنجد (.indicum L Sesamum)

امروزه مصرف نهاده‌های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده‌ای از جمله آلودگی منابع آب، خاک و کاهش میزان حاصلخیزی خاک‌ها گردیده است. استفاده از منابع بیولوژیک به جای منابع شیمیایی، نقش مهمی در باروری و حفظ فعالیت بیولوژیک خاک، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت اکوسیستم دارد. بنابراین به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر کنجد، آزما...

[ 11 ] - تأثیر باکتری‏‌هایسینوریزوبیوم(Sinorhizobium sp.) بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه شنبلیله

لگوم­ها گروه مهمی از گیاهان هستند که در سرتاسر جهان به عنوان محصولات غذایی و علوفه­ای مورد استفاده قرار می­گیرند. این گیاهان می­توانند نیاز نیتروژنی خود را از طریق ایجاد همزیستی با گروهی از باکتری­ها که به باکتری­های ریزوبیومی معروفند تامین نمایند. کاربرد سویه­هایی ازباکتری­های ریزوبیومی به عنوان کودهای زیستی و به منظور افزایش تولید گیاهان لگوم یک روش مناسب در کشاورزی پایدار است. در این مطالعه...

[ 12 ] - بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های زیر کشت لوبیا 41 نمونه خاک از مناطق ازنا، زنجان، الیگودرز و خمین تهیه و پس از بررسی و مطالعه این خواص، با کشت سورگوم تعداد اسپور، پتاسیل آلوده­سازی و درصد کلونیزاسیون قارچ­های میکوریزی آربوسکولار نیز در این خاک­ها بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خاک­های مورد مطالعه دارای دامنه گسترده­ای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بودند....