وحید مظفری

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

[ 1 ] - تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

سابقه و هدف: شوری آب و خاک در بسیاری از نقاط جهان، به‌خصوص نواحی خشک و نیمه‌خشک، یک عامل مهم محدودکننده رشد محسوب می‌شود. با توجه به تحمل نسبی گیاه پسته به شوری و وسعت زیاد خاک‌های شور در کشور، به‌نظر می‌رسد پسته گیاه مناسبی برای کشت در این مناطق باشد. از آن‌جا که تولید و فعالیت هورمون‌های گیاهی از جمله سیتوکینین‌ها تحت تأثیر تنش‌های محیطی و عناصر غذایی قرار می‌گیرد و با توجه به شور بودن خاک‌ها...

[ 2 ] - تأثیر زئولیت غنی‌شده با کلسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دانهال‌های پسته تحت تنش شوری

سابقه و هدف: پسته (Pistacia vera L.) یکی از مهم‌ترین محصولات باغی بوده و از اهمیت اقتصادی ویژه‌‌ای برخوردار است. اکثر باغ‌های پسته با آب‌های شور و با کیفیت پایین آبیاری می‌شوند که این امر، سبب کاهش تولید پسته طی سال‌های اخیر به‌ویژه در باغ‌های استان کرمان شده است. تنش شوری یکی از عوامل مهم کاهش قابلیت اراضی در تولید محصولات کشاورزی بوده و باعث اختلال در فرآیند‌های فیزیولوژیکی گیاه و در نهایت کا...

[ 3 ] - تأثیر کاربرد توأم باکتری‌های سینوریزوبیوم و فسفر بررشد، تثبیت نیتروژن و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

سابقه و هدف: نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی درگیاه بوده که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گیاه می باشد. نیتروژن ملکولی حدود 80 درصد از گازهای اتمسفر را تشکیل می‌دهد لیکن بصورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی‌باشد. تثبیت بیولوژیک نیتروژن از طریق همزیستی با گیاهان لگومینوز یکی از مهمترین راه‌های ورود نیتروژن معدنی به خاک است. همچنین تلقیح گیاهان لگوم با باکتری‌های ریزوبیومی فرآی...

[ 4 ] - برهم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهال های پسته (.Pistacia Vera L) تحت تنش شوری

سابقه و هدف: شوری خاک و کمبود روی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و عملکرد درختان پسته در بسیاری از مناطق پسته کاری ایران، از جمله منطقه رفسنجان می باشند. استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه یکی از راهکارهای نوین برای افزایش فراهمی عناصرغذایی در خاک و در نتیجه افزایش رشد گیاهان در شرایط شور است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی برهم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر تغییرات شکل های م...

[ 5 ] - اثر شوری و مس بر برخی خصوصیات رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم پسته

A greenhouse experiment was conducted to study the effects of soil copper (Cu) and salinity on growth and chemical composition of two pistachio cultivars. A factorial experiment was carried out as a completely randomized design with three replications. Treatments consisted of four Cu levels (0, 2.5, 5, and 7.5 mg Kg-1soil as CuSO4.2H2O), five salinity levels (0, 800, 1600, 2400, and 3200 mg NaC...

[ 6 ] - تأثیر مصرف خاکی و محلول‎پاشی روی و مس بر خصوصیات کمّی و کیفی پسته

This study was carried out to evaluate the application of zinc and copper sulfate by different methods such as foliar application and deep-placement and time of application on the some quantitative and qualitative properties of pistachio trees. For this purpose, a complete randomized block design experiment with 12 fertilizer treatments and 3 replications at 2 consecutive years was conducted in...

[ 7 ] - تأثیر بنزیل‌‌آدنین و نیتروژن بر خصوصیات رشدی دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری

In order to evaluate the effect of different levels of benzyladenine, nitrogen and salinity on growth characteristics of pistachio seedlings, cv. Badami Zarand, a factorial experiment with three factors: benzyladenine (0, 250 and 500 mg/L), nitrogen (0 and 100 mg N/kg soil as NH4NO3) and salinity (0 and 2000 mg NaCl/kg soil) was carried out as completely randomized design with three replication...

[ 8 ] - تأثیر شوری و منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (Pistacia vera L.)

به‌منظور مطالعة تأثیر منگنز و شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرند) آزمایشی به‎صورت فاکتوریل، با دو فاکتور شوری (0، 75، 150، 225، 300 میلی‌مولار کلرید سدیم) و منگنز (0، 12، 24، 36 میکرومولار منگنز از منبع سولفات منگنز)، در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط کشت‎ پرلیت انجام شد. نتایج نشان داد، با مصرف 150 میلی‎مولار کلرید سدیم، کلروفیل  aو b و همچن...

[ 9 ] - تأثیر منگنز و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر تنظیم‌کننده‌های اسمزی، روابط آبی و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته در شرایط شور

برای بررسی تأثیر منگنز و سالیسیلیک اسید در شرایط شور بر ترکیب شیمیایی، تنظیم کننده‌های اسمزی و روابط آبی دانهال‎های پسته (Pistacia vera L.) رقم بادامی ریز زرند، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام شد. تیمارها شامل منگنز (0، 10 و 20 میلی‌گرم منگنز بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات منگنز)، محلول‌پاشی هورمون سالیسیلیک اسید سه بار با غلظت صفر، 5/0 و 1 میلی‌مولار و شو...

[ 10 ] - تأثیر نیتروژن و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دانهال‌های پسته در شرایط شور

برای بررسی تأثیر نیتروژن و سیلیسیم در شرایط شور برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دانهال‎های پسته (.Pistacia vera L) رقم بادامی ریز زرند، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. تیمارها شامل نیتروژن (0، 60 و 120 میلی‌گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک از منبع نیترات آمونیم)، سیلیسیم (0، 1 و 2 میلی‌مولار از منبع اسید سیلیسیک) و شوری (0، 1500 و 3000 میلی‌گرم کلرید سدی...

[ 11 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک و کلسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهال‌های پسته رقم کله‌قوچی

برای بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و کلسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهال­های پسته، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام شد. تیمارها شامل اسید سالیسیلیک (صفر، 75/0 و 5/1 میلی‏مولار)، کلسیم (صفر، 3 و 6 در هزار) و دما (صفر، 2- و 4- درجه سلسیوس) بودند. نتایج نشان داد که با کاهش دما به 4- درجه سلسیوس، درصد نشت یونی برگ افزایش یافت، لیکن با مصرف توامان اسید سالیسیلیک (5...