فرانسواز برنارد

دانشگاه شهید بهشتی تهران -عضو هیئت علمی

[ 1 ] - شناسایی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر Thymus daenensis و میکوریزاسیون این گونه‌ی گیاه در شرایط گلخانه‌ای با Glomus intraradices

قارچهای میکوریزی از اجزای ضروری سیستم‌‌های کشاورزی بوده و نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان دارند. در این بررسی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر آویشن دنائی در مناطق ایوان و تهران که از رویشگاه‌های طبیعی این گونه‌ی گیاهی ارزشمند و بومی ایران می‌باشند، شناسائی گردیدند. درکل 9 گونه قارچ میکوریز که متعلق به جنس‌های Glomus و Scutellospora بودند در اطراف ریزوسفر این گونه‌ی گیاهی مشاهده شد. از طرفی به منظور ...

[ 2 ] - ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L

هدف این تحقیق بررسی ریزازدیادی و انتقال به خاک گیاه Tanacetum partheniumL. بود که به بابونه گاو چشم معروف است. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4 با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل به دو صورت دارای جوانه انتهایی و بدون جوانه انتهایی، روی محیط MS با هورمونهای (µM 0.54 ) NAA  و (µM 4.44 ) BAP  کشت داده شد. صد در صد قطعات دارای جوانه انتهایی و فقط 44% قطعات فاقد جوانه انتهایی...

[ 3 ] - بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L

هدف این تحقیق بررسی میزان تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در کشت کالوس و گیاهچه های ریزازدیادی شده گیاه Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. تیره Asteracae تحت اثر تیمارهای زخمی کردن (wounding) و دو فیتوهورمون استرس آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید بود. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4  با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل روی محیط MS با هورمونهای µM 0.54) NAA) و µM 4.44...

[ 4 ] - اثر تحریکی سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز در کالوس آویشن دنایی

بر اساس مطالعات گذشته، سالیسیلیک اسید باعث کاهش پدیده شیشه‌ای شدن در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis) میگردد و این پدیده ممکن است از طریق تاثیر بر روی متابولیسم پلی آمین‌ها صورت گیرد. آنزیم پلی آمین اکسیداز کاتابولیسم پلی آمین‌ها را در سلول انجام داده و یکی از محصولات جانبی آن هیدروژن پراکسید (H2O2) میباشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز کالوس آویشن ...