ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L

نویسندگان

  • حسین شاکر گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
  • سمانه عاکف گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
  • علیرضا قاسم پور پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی ریزازدیادی و انتقال به خاک گیاه Tanacetum partheniumL. بود که به بابونه گاو چشم معروف است. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4 با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل به دو صورت دارای جوانه انتهایی و بدون جوانه انتهایی، روی محیط MS با هورمونهای (µM 0.54 ) NAA  و (µM 4.44 ) BAP  کشت داده شد. صد در صد قطعات دارای جوانه انتهایی و فقط 44% قطعات فاقد جوانه انتهایی، شاخه تولید کردند و تعداد شاخه های حاصل از هر قطعه در قطعات دارای جوانه انتهایی بیشتر بود. جهت انتقال به خاک، گیاهچه ها با آب مقطر استریل به مدت یک ساعت شستشوشدند. سپس ریشه گیاهچه ها قطع شده و به گلدانهای پلاستیکی حاوی پیت و ورمیکولیت(1:1) منتقل شدند. گیاهچه ها قدرت سازگاری با شرایط خارج از شیشه را داشته و 62.5 درصد آنها زنده ماندند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review

Feverfew (Tanacetum parthenium L.) (Asteraceae) is a medicinal plant traditionally used for the treatment of fevers, migraine headaches, rheumatoid arthritis, stomach aches, toothaches, insect bites, infertility, and problems with menstruation and labor during childbirth. The feverfew herb has a long history of use in traditional and folk medicine, especially among Greek and early European herb...

متن کامل

تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L.

بابونه گاوی گل‌سفید، گیاهی علفی، چند‌ساله و متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) می‌باشد. این گیاه از جمله گیاهان دارویی ارزشمند است که طبق تحقیقات اخیر اثرهای مصرف آن در پیشگیری و معالجه میگرن به اثبات رسیده است. گیاه مذکور دارای اثرهای ضد ‌التهاب، ضد درد، قاعده‌آور، تب‌بر و ضدعفونی کننده نیز می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بابونه گاوی گل‌سفید با تعیین قبلی ب...

متن کامل

تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه tanacetum parthenium l.

بابونه گاوی گل سفید، گیاهی علفی، چند ساله و متعلق به خانواده کاسنی (asteraceae) می باشد. این گیاه از جمله گیاهان دارویی ارزشمند است که طبق تحقیقات اخیر اثرهای مصرف آن در پیشگیری و معالجه میگرن به اثبات رسیده است. گیاه مذکور دارای اثرهای ضد التهاب، ضد درد، قاعده آور، تب بر و ضدعفونی کننده نیز می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بابونه گاوی گل سفید با تعیین قبلی با...

متن کامل

Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Tanacetum parthenium L. extract in mice and rats.

Oral administration of the feverfew (Tanacetum parthenium) extract led to significant antinociceptive and anti-inflammatory effects against acetic acid-induced writhing in mice and carrageenan-induced paw edema in rats, respectively. These responses were dose-dependent (10, 20, 40 mg/kg, p.o.). Parthenolide (1, 2 mg/kg i.p.), the active constituent of the extract also produced antinociceptive a...

متن کامل

The efficacy and safety of feverfew (Tanacetum parthenium L.): an update of a systematic review.

OBJECTIVE Feverfew (Tanacetum parthenium L.) is a popular herbal remedy often advocated for the prevention of migraine. The aims of this systematic review are to update the evidence from rigorous clinical trials for or against the efficacy of feverfew for migraine prevention and to provide a safety profile of this herbal remedy. DESIGN Literature searches were performed using the following da...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 3

صفحات  381- 390

تاریخ انتشار 2005-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023